Home
Show Map

Níngwŭ Xiàn

County in Xīnzhōu Shì (Shānxī)

County

The population of Níngwŭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Níngwŭ Xiàn宁武县County161,164
Xīnzhōu Shì忻州市Prefecture-level City3,067,503

Contents: Townships

The population of the townships in Níngwŭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cénshān Xiāng涔山乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn3,574
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictNíngwŭ Xiàn38,410
Diétáisì Xiāng迭台寺乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn3,305
Dōngmăfāng Xiāng东马坊乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn6,450
Dōngzhài Zhèn东寨镇TownNíngwŭ Xiàn17,452
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownNíngwŭ Xiàn21,067
Gēliào Xiāng圪廖乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn3,123
Huàbĕitún Xiāng化北屯乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn12,818
Huáidào Xiāng怀道乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn5,042
Shíjiāzhuāng Zhèn石家庄镇TownNíngwŭ Xiàn3,731
Xīmăfāng Xiāng西马坊乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn8,346
Xīnbăo Xiāng新堡乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn6,157
Xuējiāwā Xiāng薛家洼乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn5,661
Yángfāngkŏu Méikuàng 阳方口煤矿Township-like AreaNíngwŭ Xiàn6,488
Yángfāngkŏu Zhèn阳方口镇TownNíngwŭ Xiàn11,605
Yúzhuāng Xiāng余庄乡Rural TownshipNíngwŭ Xiàn7,935

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.