Home
Show Map

China: Xīnxiāng Shì (Hénán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xīnxiāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángyuán Shì长垣市County-level City809,535
Fēngqiū Xiàn封丘县County743,837
Fèngquán Qū凤泉区District144,298
Hóngqí Qū [incl. Xīnxiāng High-tech Industrial Development Zone, Xīnxiāng Economic and Technological Development Zone]红旗区District391,290
Huīxiàn Shì辉县市County-level City740,435
Huòjiā Xiàn获嘉县County402,950
Mùyĕ Qū牧野区District317,994
Wèibīn Qū卫滨区District193,506
Wèihuī Shì卫辉市County-level City495,744
Xīnxiāng Xiàn新乡县County339,942
Yánjīn Xiàn延津县County469,280
Yuányáng Xiàn [incl. Xīnxiāng Demonstration Zone]原阳县County659,380
Xīnxiāng Shì新乡市Prefecture-level City5,708,191

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xīnxiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndū Xiāng安都乡Rural TownshipWèihuī Shì35,936
Băiquán Zhèn百泉镇TownHuīxiàn Shì89,728
Băodōng Jiēdào宝东街道Urban SubdistrictFèngquán Qū4,539
Băoxī Jiēdào宝西街道Urban SubdistrictFèngquán Qū25,131
Bĕigāndào Jiēdào北干道街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū40,895
Bĕiyúnmén Zhèn北云门镇TownHuīxiàn Shì45,405
Bóbì Zhèn薄壁镇TownHuīxiàn Shì36,566
Cáogăng Xiāng曹岗乡Rural TownshipFēngqiū Xiàn31,547
Chángcūn Zhèn常村镇TownChángyuán Shì41,359
Chángcūn Zhèn常村镇TownHuīxiàn Shì40,936
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictHuīxiàn Shì75,375
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipFēngqiū Xiàn49,628
Chéngguān Zhèn城关镇TownHuòjiā Xiàn49,563
Chéngguān Zhèn城关镇TownYánjīn Xiàn66,635
Chéngguān Zhèn城关镇TownFēngqiū Xiàn59,485
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipWèihuī Shì88,730
Chéngù Zhèn陈固镇TownFēngqiū Xiàn37,130
Chénqiáo Zhèn陈桥镇TownFēngqiū Xiàn44,769
Dàbīn Zhèn大宾镇TownYuányáng Xiàn33,346
Dàkuài Zhèn大块镇TownFèngquán Qū51,133
Dàxīnzhuāng Xiāng大新庄乡Rural TownshipHuòjiā Xiàn39,087
Dàzhàoyíng Zhèn大召营镇TownXīnxiāng Xiàn19,426
Dīngluán Zhèn丁栾镇TownChángyuán Shì45,538
Dōngfēng Nóngchăng东风农场Township-like AreaWèihuī Shì875
Dōnggāndào Jiēdào东干道街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū57,269
Dōngjiē Jiēdào东街街道Urban SubdistrictHóngqí Qū26,107
Dōngtún Zhèn东屯镇TownYánjīn Xiàn32,766
Dŏumén Xiāng陡门乡Rural TownshipYuányáng Xiàn54,448
Dùnfāngdiàn Xiāng顿坊店乡Rural TownshipWèihuī Shì33,156
Fānglĭ Zhèn方里镇TownChángyuán Shì39,698
Fánxiāng Zhèn樊相镇TownChángyuán Shì42,583
Féngcūn Xiāng冯村乡Rural TownshipFēngqiū Xiàn35,484
Féngzhuāng Zhèn冯庄镇TownHuòjiā Xiàn40,109
Fēngzhuāng Zhèn丰庄镇TownYánjīn Xiàn32,546
Fúníngjí Zhèn福宁集镇TownYuányáng Xiàn42,731
Gāozhuāng Xiāng高庄乡Rural TownshipHuīxiàn Shì35,207
Gĕbùkŏu Xiāng葛埠口乡Rural TownshipYuányáng Xiàn49,783
Gĕnghuáng Zhèn耿黄镇TownFèngquán Qū37,395
Guānchăng Zhèn官厂镇TownYuányáng Xiàn35,016
Gŭgùzhài Zhèn古固寨镇TownXīnxiāng Xiàn38,472
Hándŏngzhuāng Zhèn韩董庄镇TownYuányáng Xiàn31,562
Héhé Xiāng合河乡Rural TownshipXīnxiāng Xiàn32,907
Hépínglù Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū12,395
Hóngmén Zhèn洪门镇TownHóngqí Qū112,142
Hóngzhōu Xiāng洪洲乡Rural TownshipHuīxiàn Shì10,309
Hòuhé Zhèn后河镇TownWèihuī Shì34,068
Huángdé Zhèn黄德镇TownFēngqiū Xiàn31,793
Huángdī Zhèn黄堤镇TownHuòjiā Xiàn21,385
Huánglíng Zhèn黄陵镇TownFēngqiū Xiàn35,612
Huángshuĭ Xiāng黄水乡Rural TownshipHuīxiàn Shì7,386
Huāyuán Jiēdào花园街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū27,186
Húqiáo Jiēdào胡桥街道Urban SubdistrictHuīxiàn Shì35,341
Jiăngzhuāng Xiāng蒋庄乡Rural TownshipYuányáng Xiàn31,536
Jiànkānglù Jiēdào健康路街道Urban SubdistrictWèibīn Qū21,992
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictWèibīn Qū17,910
Jīnggōng Xiāng荆宫乡Rural TownshipFēngqiū Xiàn56,408
Jīngxiāng Huízú Xiāng荆乡回族乡Rural TownshipFēngqiū Xiàn5,215
Jìntáng Xiāng靳堂乡Rural TownshipYuányáng Xiàn44,607
Jíshuĭ Zhèn汲水镇TownWèihuī Shì50,937
Jìtún Zhèn冀屯镇TownHuīxiàn Shì40,022
Jūxiāng Zhèn居厢镇TownFēngqiū Xiàn28,610
Kāifāqū Guāndī Xiāng开发区关堤乡Rural TownshipHóngqí Qū40,173
Kàngcūn Zhèn亢村镇TownHuòjiā Xiàn43,108
Lănggōngmiào Zhèn朗公庙镇TownXīnxiāng Xiàn58,094
Liúguāng Zhèn留光镇TownFēngqiū Xiàn46,031
Liŭzhuāng Xiāng柳庄乡Rural TownshipWèihuī Shì29,073
Lĭyuántún Zhèn李源屯镇TownWèihuī Shì54,124
Lĭzhuāng Zhèn李庄镇TownFēngqiū Xiàn24,926
Lóngyuán Jiēdào [Qiáobĕixīn Zhèn]龙源街道Urban SubdistrictYuányáng Xiàn10,771
Lúgăng Xiāng芦岗乡Rural TownshipChángyuán Shì43,805
Lŭgăng Zhèn鲁岗镇TownFēngqiū Xiàn35,904
Lùwángfén Xiāng潞王坟乡Rural TownshipFèngquán Qū26,100
Lùzhài Xiāng路寨乡Rural TownshipYuányáng Xiàn32,894
Măncūn Zhèn满村镇TownChángyuán Shì37,724
Măzhuāng Xiāng马庄乡Rural TownshipYánjīn Xiàn44,988
Mènggăng Zhèn孟岗镇TownChángyuán Shì33,523
Mèngzhuāng Zhèn孟庄镇TownHuīxiàn Shì65,019
Miáozhài Zhèn苗寨镇TownChángyuán Shì39,242
Mùyĕ Zhèn牧野镇TownMùyĕ Qū52,477
Náncūn Zhèn南村镇TownHuīxiàn Shì24,347
Nánpú Jiēdào南蒲街道Urban SubdistrictChángyuán Shì51,546
Nánqiáo Jiēdào南桥街道Urban SubdistrictWèibīn Qū39,559
Nánzhài Zhèn南寨镇TownHuīxiàn Shì17,335
Năolĭ Zhèn恼里镇TownChángyuán Shì52,256
Nóng Kēsuŏ农科所Township-like AreaWèihuī Shì337
Pāishítóu Xiāng拍石头乡Rural TownshipHuīxiàn Shì6,320
Pāndiàn Zhèn潘店镇TownFēngqiū Xiàn52,747
Pángzhài Xiāng庞寨乡Rural TownshipWèihuī Shì25,371
Píngyuán Zhèn平原镇TownWèibīn Qū49,135
Púbĕi Jiēdào蒲北街道Urban SubdistrictChángyuán Shì22,413
Púdōng Jiēdào蒲东街道Urban SubdistrictChángyuán Shì74,251
Púxī Jiēdào蒲西街道Urban SubdistrictChángyuán Shì53,809
Qiáobĕi Xiāng桥北乡Rural TownshipYuányáng Xiàn28,793
Qíjiē Zhèn齐街镇TownYuányáng Xiàn46,621
Qīlĭyíng Zhèn七里营镇TownXīnxiāng Xiàn94,580
Qúdōng Jiēdào渠东街道Urban SubdistrictHóngqí Qū43,058
Róngxiàolù Jiēdào荣校路街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū28,159
Sēnggù Xiāng僧固乡Rural TownshipYánjīn Xiàn34,348
Shàngbālĭ Zhèn上八里镇TownHuīxiàn Shì15,108
Shànglècūn Zhèn上乐村镇TownWèihuī Shì35,528
Shāyáo Xiāng沙窑乡Rural TownshipHuīxiàn Shì8,722
Shéjiā Zhèn佘家镇TownChángyuán Shì45,919
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban SubdistrictWèibīn Qū12,706
Shībàotóu Xiāng狮豹头乡Rural TownshipWèihuī Shì12,409
Shípógù Zhèn石婆固镇TownYánjīn Xiàn46,005
Shīzhài Zhèn师寨镇TownYuányáng Xiàn43,170
Shĭzhuāng Zhèn史庄镇TownHuòjiā Xiàn41,758
Sīzhài Xiāng司寨乡Rural TownshipYánjīn Xiàn38,879
Sūnxìngcūn Zhèn孙杏村镇TownWèihuī Shì23,746
Tàigōng Zhèn太公镇TownWèihuī Shì28,264
Tàipíng Zhèn太平镇TownYuányáng Xiàn38,508
Tàishān Zhèn太山镇TownHuòjiā Xiàn39,216
Tángzhuāng Zhèn唐庄镇TownWèihuī Shì42,211
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictWèibīn Qū24,122
Wángcūn Xiāng王村乡Rural TownshipFēngqiū Xiàn42,337
Wángcūn Zhèn王村镇TownMùyĕ Qū34,913
Wánglóu Zhèn王楼镇TownYánjīn Xiàn29,339
Wèibĕi Jiēdào卫北街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū21,372
Wèiqiū Xiāng位邱乡Rural TownshipYánjīn Xiàn45,130
Wèizhuāng Jiēdào魏庄街道Urban SubdistrictChángyuán Shì82,385
Wèizhuāng Xiāng位庄乡Rural TownshipHuòjiā Xiàn28,314
Wénhuàjiē Jiēdào文化街街道Urban SubdistrictHóngqí Qū33,470
Wúcūn Zhèn吴村镇TownHuīxiàn Shì50,159
Wŭqiū Xiāng武邱乡Rural TownshipChángyuán Shì41,418
Wŭsì Nóngchăng五四农场Township-like AreaWèihuī Shì549
Xiàngyáng Xiăoqū Jiēdào向阳小区街道Urban SubdistrictHóngqí Qū33,924
Xiăodiàn Zhèn小店镇TownHóngqí Qū29,262
Xiăojì Zhèn小冀镇TownXīnxiāng Xiàn41,511
Xiăotán Xiāng小潭乡Rural TownshipYánjīn Xiàn36,426
Xīgōngqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì 西工区管理委员会Township-like AreaHuòjiā Xiàn8,566
Xījiē Jiēdào西街街道Urban SubdistrictHóngqí Qū15,622
Xīnhuīlù Jiēdào新辉路街道Urban SubdistrictMùyĕ Qū27,367
Xīnxiāng Gōngyè Yuánqū新乡工业园区Township-like AreaHóngqí Qū16,759
Xīnxiāng Huàxué Yǔwùlǐ Diànyuán Chǎnyè Yuánqū 新乡化学与物理电源产业园区Township-like AreaMùyĕ Qū15,961
Xīnxiāng Jīngjì Kāifāqū新乡经济开发区Township-like AreaXīnxiāng Xiàn17,147
Xīpíngluó Xiāng西平罗乡Rural TownshipHuīxiàn Shì13,462
Xúyíng Zhèn徐营镇TownHuòjiā Xiàn32,004
Yáng'ā Xiāng阳阿乡Rural TownshipYuányáng Xiàn31,486
Yĭngăng Zhèn尹岗镇TownFēngqiū Xiàn26,262
Yīngjŭ Zhèn应举镇TownFēngqiū Xiàn47,279
Yuánwŭ Zhèn原武镇TownYuányáng Xiàn23,862
Yuánxìng Jiēdào [Chéngguān Zhèn]原兴街道Urban SubdistrictYuányáng Xiàn52,090
Yuánzhŏng Chăng 原种场Township-like AreaWèihuī Shì430
Yùhé Zhèn峪河镇TownHuīxiàn Shì39,782
Yúlín Xiāng榆林乡Rural TownshipYánjīn Xiàn28,288
Zháipō Zhèn翟坡镇TownXīnxiāng Xiàn37,805
Zhànchéng Zhèn占城镇TownHuīxiàn Shì30,686
Zhāngcūn Xiāng张村乡Rural TownshipHuīxiàn Shì13,152
Zhāngsānzhài Zhèn张三寨镇TownChángyuán Shì32,879
Zhàodī Zhèn赵堤镇TownChángyuán Shì29,187
Zhàogăng Zhèn赵岗镇TownFēngqiū Xiàn52,670
Zhàogù Xiāng赵固乡Rural TownshipHuīxiàn Shì40,068
Zhàojìng Zhèn照镜镇TownHuòjiā Xiàn33,715
Zhènzhōng Jiēdào [Kāifāqū Jiēdào]振中街道Township-like AreaHóngqí Qū40,773
Zhōnghé Zhèn中和镇TownHuòjiā Xiàn26,125
Zhōngtóngjiē Jiēdào中同街街道Urban SubdistrictWèibīn Qū17,350
Zhùlóu Xiāng祝楼乡Rural TownshipYuányáng Xiàn28,156
Zìyóulù Jiēdào自由路街道Urban SubdistrictWèibīn Qū10,732
Zuòchéng Xiāng胙城乡Rural TownshipYánjīn Xiàn33,930

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).