Home
Show Map

Níngjìn Xiàn

County in Xíngtái Shì

County

The population of Níngjìn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Níngjìn Xiàn宁晋县County764,828
Xíngtái Shì邢台市Prefecture-level City7,104,103

Contents: Townships

The population of the townships in Níngjìn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕihézhuāng Zhèn北河庄镇TownNíngjìn Xiàn50,251
Bĕiyú Xiāng北鱼乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn9,724
Dàcáozhuāng Guănlĭqū大曹庄管理区Township-like AreaNíngjìn Xiàn3,593
Dàcáozhuāng Xiāng大曹庄乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn16,709
Dàlùcūn Zhèn大陆村镇TownNíngjìn Xiàn45,338
Dōngwāng Zhèn东汪镇TownNíngjìn Xiàn35,697
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownNíngjìn Xiàn140,692
Gĕngzhuāngqiáo Zhèn耿庄桥镇TownNíngjìn Xiàn57,617
Héqú Zhèn河渠镇TownNíngjìn Xiàn65,132
Hòukŏu Xiāng侯口乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn22,274
Huànmădiàn Zhèn换马店镇TownNíngjìn Xiàn51,625
Jiăjiākŏu Zhèn贾家口镇TownNíngjìn Xiàn49,635
Jìchāngzhuāng Xiāng纪昌庄乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn27,539
Sìzhīlán Zhèn四芝兰镇TownNíngjìn Xiàn57,956
Sūjiāzhuāng Zhèn苏家庄镇TownNíngjìn Xiàn62,027
Tángqiū Zhèn唐邱镇TownNíngjìn Xiàn47,077
Xújiāhé Xiāng徐家河乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn21,942

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.