Home
Show Map

China: Xíngtái Shì / 邢台市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xíngtái Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎixiāng Xiàn柏乡县County190,225
Guăngzōng Xiàn广宗县County283,851
Jùlù Xiàn巨鹿县County374,634
Línchéng Xiàn临城县County204,086
Línxī Xiàn临西县County343,384
Lóngyáo Xiàn隆尧县County506,552
Nángōng Shì南宫市County-level City469,030
Nánhé Xiàn南和县County325,332
Nèiqiū Xiàn内丘县County266,620
Níngjìn Xiàn宁晋县County764,828
Píngxiāng Xiàn平乡县County300,029
Qiáodōng Qū桥东区District269,603
Qiáoxī Qū桥西区District400,551
Qīnghé Xiàn清河县County386,231
Rèn Xiàn任县County327,926
Shāhé Shì沙河市County-level City498,416
Wēi Xiàn威县County556,624
Xíngtái Xiàn邢台县County466,323
Xīnhé Xiàn新河县County169,858
Xíngtái Shì邢台市Prefecture-level City7,104,103

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xíngtái Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bái'àn Xiāng白岸乡Rural TownshipXíngtái Xiàn9,277
Báishénshŏu Xiāng白神首乡Rural TownshipXīnhé Xiàn17,600
Báită Zhèn白塔镇TownShāhé Shì47,009
Bǎixiāng Zhèn柏乡镇TownBǎixiāng Xiàn47,487
Bàyíng Zhèn坝营镇TownQīnghé Xiàn44,352
Bĕidàjiē Jiēdào北大街街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū36,536
Bĕihézhuāng Zhèn北河庄镇TownNíngjìn Xiàn50,251
Bĕihú Jiēdào北胡街道办事处Urban SubdistrictNángōng Shì20,340
Bĕilóu Xiāng北楼乡Rural TownshipLóngyáo Xiàn30,606
Bĕitángtuăn Xiāng北塘疃乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn47,122
Bĕixiăozhuāng Xiāng北小庄乡Rural TownshipXíngtái Xiàn8,156
Bĕiyú Xiāng北鱼乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn9,724
Cèjĭng Xiāng册井乡Rural TownshipShāhé Shì25,754
Cháiguān Xiāng柴关乡Rural TownshipShāhé Shì15,829
Chánfáng Xiāng蝉房乡Rural TownshipShāhé Shì16,207
Chángtún Xiāng常屯乡Rural TownshipWēi Xiàn31,956
Chángzhuāng Xiāng常庄乡Rural TownshipWēi Xiàn29,002
Chéngjìtóu Xiāng城计头乡Rural TownshipXíngtái Xiàn9,195
Chuíyáng Zhèn垂杨镇TownNángōng Shì41,567
Dàcáozhuāng Guănlĭqū大曹庄管理区Township-like AreaNíngjìn Xiàn3,593
Dàcáozhuāng Xiāng大曹庄乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn16,709
Dàcūn Xiāng大村乡Rural TownshipNángōng Shì24,468
Dàgāocūn Zhèn大高村镇TownNángōng Shì21,344
Dáhuóquán Jiēdào达活泉街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū35,809
Dàliángzhuāng Xiāng大梁庄乡Rural TownshipQiáodōng Qū22,838
Dālián Jiēdào褡裢街道办事处Urban SubdistrictShāhé Shì57,875
Dàliúzhuāng Xiāng大刘庄乡Rural TownshipLínxī Xiàn36,583
Dàlùcūn Zhèn大陆村镇TownNíngjìn Xiàn45,338
Dàmèngcūn Zhèn大孟村镇TownNèiqiū Xiàn32,542
Dàpíngtái Xiāng大平台乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn40,521
Dàtún Xiāng大屯乡Rural TownshipRèn Xiàn46,276
Dàtún Xiāng大屯乡Rural TownshipNángōng Shì22,557
Dàzhāngzhuāng Xiāng大张庄乡Rural TownshipLóngyáo Xiàn35,061
Dīcūn Xiāng堤村乡Rural TownshipJùlù Xiàn46,089
Dìshíyíng Xiāng第什营乡Rural TownshipWēi Xiàn39,314
Dōngguōcūn Zhèn东郭村镇TownQiáodōng Qū20,988
Dōngliáng Xiāng东良乡Rural TownshipLóngyáo Xiàn54,210
Dōngsānzhào Xiāng东三召乡Rural TownshipNánhé Xiàn43,160
Dōngwāng Zhèn东汪镇TownXíngtái Xiàn32,557
Dōngwāng Zhèn东汪镇TownNíngjìn Xiàn35,697
Dōngzăoyuán Xiāng东枣园乡Rural TownshipLínxī Xiàn25,925
Dōngzhào Xiāng东召乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn19,936
Dōngzhèn Zhèn东镇镇TownLínchéng Xiàn25,652
Duànlútóu Zhèn段芦头镇TownNángōng Shì53,364
Fāngjiāyíng Xiāng方家营乡Rural TownshipWēi Xiàn26,539
Fènggăng Jiēdào凤岗街道办事处Urban SubdistrictNángōng Shì74,821
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownNíngjìn Xiàn140,692
Féngjiāzhài Xiāng冯家寨乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn40,844
Fēngzhōu Zhèn丰州镇TownPíngxiāng Xiàn66,137
Gāngtiĕlù Jiēdào钢铁路街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū48,464
Gāogōngzhuāng Xiāng高公庄乡Rural TownshipWēi Xiàn30,166
Gĕngzhuāngqiáo Zhèn耿庄桥镇TownNíngjìn Xiàn57,617
Gĕxiānzhuāng Zhèn葛仙庄镇TownQīnghé Xiàn122,917
Guăngzōng Zhèn广宗镇TownGuăngzōng Xiàn58,266
Guāntíng Zhèn官亭镇TownJùlù Xiàn34,583
Guānzhài Xiāng观寨乡Rural TownshipJùlù Xiàn35,273
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownNèiqiū Xiàn29,068
Gùchéngdiàn Zhèn固城店镇TownBǎixiāng Xiàn37,626
Gùchéng Zhèn固城镇TownLóngyáo Xiàn43,213
Gùxiàn Xiāng固献乡Rural TownshipWēi Xiàn32,327
Hăoqiáo Zhèn郝桥镇TownNánhé Xiàn57,313
Hăozhuāng Zhèn郝庄镇TownLínchéng Xiàn13,061
Hégŭmiào Zhèn河古庙镇TownPíngxiāng Xiàn43,072
Héguō Xiāng河郭乡Rural TownshipNánhé Xiàn31,526
Hēichéng Xiāng黑城乡Rural TownshipLínchéng Xiàn25,548
Héqú Zhèn河渠镇TownNíngjìn Xiàn65,132
Hétáoyuán Xiāng核桃园乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn27,748
Héxī Zhèn河西镇TownLínxī Xiàn41,793
Héyáng Zhèn和阳镇TownNánhé Xiàn45,571
Hèyíng Xiāng贺营乡Rural TownshipWēi Xiàn31,645
Hèzhāo Xiāng贺钊乡Rural TownshipWēi Xiàn34,549
Hòuguàn Zhèn侯贯镇TownWēi Xiàn35,055
Hòujiāzhuāng Xiāng侯家庄乡Rural TownshipNèiqiū Xiàn12,351
Hòukŏu Xiāng侯口乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn22,274
Huángsì Zhèn皇寺镇TownXíngtái Xiàn31,841
Huànmădiàn Zhèn换马店镇TownNíngjìn Xiàn51,625
Huìníng Zhèn会宁镇TownXíngtái Xiàn36,488
Húlú Xiāng葫芦乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn22,446
Jiăjiākŏu Zhèn贾家口镇TownNíngjìn Xiàn49,635
Jiāngjūnmù Zhèn将军墓镇TownXíngtái Xiàn13,420
Jiāngshuĭ Zhèn浆水镇TownXíngtái Xiàn24,356
Jiànzhĭ Xiāng件只乡Rural TownshipGuăngzōng Xiàn26,968
Jiānzhŏng Zhèn尖冢镇TownLínxī Xiàn37,329
Jiăsòng Zhèn贾宋镇TownNánhé Xiàn49,112
Jìchāngzhuāng Xiāng纪昌庄乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn27,539
Jiégù Xiāng节固乡Rural TownshipPíngxiāng Xiàn41,153
Jìjiācūn Xiāng冀家村乡Rural TownshipXíngtái Xiàn8,816
Jīndiàn Zhèn金店镇TownNèiqiū Xiàn62,384
Jīngjiāzhuāng Xiāng荆家庄乡Rural TownshipXīnhé Xiàn24,162
Jùlù Zhèn巨鹿镇TownJùlù Xiàn90,311
Lăoguānzhài Zhèn老官寨镇TownLínxī Xiàn37,513
Liánzhuāng Zhèn连庄镇TownQīnghé Xiàn59,576
Liánzi Zhèn莲子镇TownLóngyáo Xiàn57,795
Lĭcūn Xiāng李村乡Rural TownshipQiáoxī Qū15,139
Línchéng Zhèn临城镇TownLínchéng Xiàn64,247
Línxī Zhèn临西镇TownLínxī Xiàn52,724
Liúcūn Xiāng留村乡Rural TownshipShāhé Shì49,543
Liŭlín Zhèn柳林镇TownNèiqiū Xiàn21,671
Liúshígăng Xiāng刘石岗乡Rural TownshipShāhé Shì24,204
Liŭxíng Nóngchăng柳行农场Township-like AreaLóngyáo Xiàn1,709
Líyuántún Zhèn梨元屯镇TownWēi Xiàn31,530
Lónghuá Xiāng龙华乡Rural TownshipBǎixiāng Xiàn37,738
Lóngquánsì Xiāng龙泉寺乡Rural TownshipXíngtái Xiàn11,863
Lóngyáo Zhèn隆尧镇TownLóngyáo Xiàn81,757
Lùluó Zhèn路罗镇TownXíngtái Xiàn16,259
Luòzhuāng Xiāng骆庄乡Rural TownshipRèn Xiàn31,041
Lǚzhài Xiāng吕寨乡Rural TownshipLínxī Xiàn37,434
Mínghuà Zhèn明化镇TownNángōng Shì33,787
Míngzhōu Zhèn名州镇TownWēi Xiàn69,924
Nánbiàncūn Xiāng南便村乡Rural TownshipNángōng Shì30,395
Nánchángjiē Jiēdào南长街街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū77,443
Nándàguō Xiāng南大郭乡Rural TownshipQiáoxī Qū26,030
Nándù Jiēdào南杜街道办事处Urban SubdistrictNángōng Shì10,816
Nánsài Xiāng南赛乡Rural TownshipNèiqiū Xiàn11,210
Nánshímén Zhèn南石门镇TownXíngtái Xiàn50,035
Nèibù Xiāng内步乡Rural TownshipBǎixiāng Xiàn18,445
Nèiqiū Zhèn内邱镇TownNèiqiū Xiàn64,414
Niújiāqiáo Xiāng牛家桥乡Rural TownshipLóngyáo Xiàn25,797
Píngxiāng Zhèn平乡镇TownPíngxiāng Xiàn36,907
Qiānhùyíng Xiāng千户营乡Rural TownshipLóngyáo Xiàn33,249
Qiáodōng Jiēdào桥东街道办事处Urban SubdistrictShāhé Shì53,317
Qiáoxī Jiēdào桥西街道办事处Urban SubdistrictShāhé Shì21,087
Qícūn Zhèn綦村镇TownShāhé Shì29,927
Qījí Zhèn七级镇TownWēi Xiàn32,415
Quánxī Jiēdào泉西街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū41,816
Rènchéng Zhèn任城镇TownRèn Xiàn58,320
Rénrànglĭ Xiāng仁让里乡Rural TownshipXīnhé Xiàn26,065
Sānsī Xiāng三思乡Rural TownshipNánhé Xiàn30,400
Shāhéchéng Zhèn沙河城镇TownShāhé Shì37,722
Shānkŏu Zhèn山口镇TownLóngyáo Xiàn34,025
Shíchéng Xiāng石城乡Rural TownshipLínchéng Xiàn10,714
Shìgāoxīnjìshù Kāifāqū市高新技术开发区Township-like AreaQiáodōng Qū18,722
Shílĭtíng Zhèn十里亭镇TownShāhé Shì28,711
Shĭzhào Xiāng史召乡Rural TownshipNánhé Xiàn33,777
Shuāngbēi Xiāng双碑乡Rural TownshipLóngyáo Xiàn29,250
Sìzhīlán Zhèn四芝兰镇TownNíngjìn Xiàn57,956
Sòngjiāzhuāng Zhèn宋家庄镇TownXíngtái Xiàn17,830
Sūcūn Zhèn苏村镇TownNángōng Shì22,061
Sūjiāyíng Xiāng苏家营乡Rural TownshipJùlù Xiàn35,230
Sūjiāzhuāng Zhèn苏家庄镇TownNíngjìn Xiàn62,027
Tàizijĭng Xiāng太子井乡Rural TownshipXíngtái Xiàn11,669
Tángqiū Xiāng唐邱乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn47,077
Tiánfùcūn Xiāng田付村乡Rural TownshipPíngxiāng Xiàn32,403
Tiānkŏu Xiāng天口乡Rural TownshipRèn Xiàn44,378
Tuánjiélù Jiēdào团结路街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū68,779
Wángdàozhài Xiāng王道寨乡Rural TownshipNángōng Shì25,377
Wángguānzhuāng Zhèn王官庄镇TownQīnghé Xiàn55,258
Wánghŭzhài Zhèn王虎寨镇TownJùlù Xiàn25,776
Wángjiāzhuāng Xiāng王家庄乡Rural TownshipBǎixiāng Xiàn17,773
Wángkuài Zhèn王快镇TownXíngtái Xiàn33,909
Wèijiāzhuāng Zhèn魏家庄镇TownLóngyáo Xiàn31,869
Wŭguōdiàn Xiāng五郭店乡Rural TownshipNèiqiū Xiàn26,490
Xiàbăosì Zhèn下堡寺镇TownLínxī Xiàn33,469
Xiăolǚzhài Zhèn小吕寨镇TownJùlù Xiàn23,097
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū47,485
Xīdīng Jiēdào西丁街道办事处Urban SubdistrictNángōng Shì11,097
Xièlú Zhèn谢炉镇TownQīnghé Xiàn53,692
Xīgùchéng Xiāng西固城乡Rural TownshipRèn Xiàn39,285
Xīguōchéng Zhèn西郭城镇TownJùlù Xiàn14,133
Xīhuángcūn Zhèn西黄村镇TownXíngtái Xiàn19,403
Xīliú Xiāng西流乡Rural TownshipXīnhé Xiàn28,139
Xīménlĭ Jiēdào西门里街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū45,591
Xīnchéng Zhèn新城镇TownShāhé Shì41,288
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownRèn Xiàn36,195
Xíngjiāwān Zhèn邢家湾镇TownRèn Xiàn40,550
Xīnhé Zhèn新河镇TownXīnhé Xiàn48,909
Xīshù Zhèn西竖镇TownLínchéng Xiàn17,848
Xīwāng Zhèn西汪镇TownBǎixiāng Xiàn31,156
Xuēwúcūn Xiāng薛吴村乡Rural TownshipNángōng Shì34,840
Xújiāhé Xiāng徐家河乡Rural TownshipNíngjìn Xiàn21,942
Xúnzhài Zhèn寻寨镇TownXīnhé Xiàn24,983
Xúnzhào Xiāng寻召乡Rural TownshipPíngxiāng Xiàn35,662
Yāgēyíng Xiāng鸭鸽营乡Rural TownshipLínchéng Xiàn29,247
Yángfàn Zhèn羊范镇TownXíngtái Xiàn29,563
Yànjiātún Zhèn晏家屯镇TownXíngtái Xiàn33,631
Yánlĭ Xiāng阎里乡Rural TownshipNánhé Xiàn34,473
Yántuăn Zhèn阎疃镇TownJùlù Xiàn27,353
Yáo'ānzhèn Xiāng摇鞍镇乡Rural TownshipLínxī Xiàn40,614
Yĭncūn Zhèn尹村镇TownLóngyáo Xiàn48,011
Yŏngfúzhuāng Xiāng永福庄乡Rural TownshipRèn Xiàn31,881
Yóufāng Zhèn油坊镇TownQīnghé Xiàn50,436
Yóuzhào Xiāng油召乡Rural TownshipPíngxiāng Xiàn44,695
Yùràngqiáo Jiēdào豫让桥街道Urban SubdistrictXíngtái Xiàn27,738
Zànshàn赞善办事处Urban SubdistrictShāhé Shì34,169
Zăoyuán Xiāng枣园乡Rural TownshipWēi Xiàn39,086
Zhāngcūn Jiēdào章村街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū31,637
Zhāngkuān Jiēdào张宽街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū32,369
Zhāngme Xiāng獐么乡Rural TownshipNèiqiū Xiàn6,490
Zhāngtái Zhèn章台镇TownWēi Xiàn36,003
Zhāngwángtuăn Xiāng张王疃乡Rural TownshipJùlù Xiàn42,789
Zhāngyíng Xiāng张营乡Rural TownshipWēi Xiàn25,194
Zhàocūn Xiāng赵村乡Rural TownshipWēi Xiàn31,919
Zhàozhuāng Xiāng赵庄乡Rural TownshipLínchéng Xiàn17,769
Zhōnghuádàjiē Jiēdào中华大街街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū50,724
Zhōngxīnglù Jiēdào中兴路街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū49,784
Zhōuzhuāng Jiēdào周庄街道办事处Urban SubdistrictShāhé Shì15,774
Zhùcūn Zhèn祝村镇TownXíngtái Xiàn40,317
Zĭzhŏng Zhèn紫冢镇TownNángōng Shì42,196

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).