Home
Show Map

China: Xilin Gol / 锡林郭勒盟

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xilin Gol (Xīlínguōlè Méng) (League).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābāgā Qí [Abag]阿巴嘎旗Banner43,574
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [East Ujimqin Banner]东乌珠穆沁旗Banner93,962
Duōlún Xiàn多伦县County100,893
Èrliánhàotè Shì [Erenhot]二连浩特市County-level City74,179
Sūnítè Yòuqí [Sonid Right Banner]苏尼特右旗Banner71,063
Sūnítè Zuŏqí [Sonid Left Banner]苏尼特左旗Banner33,652
Tàipūsì Qí [Taibus]太仆寺旗Banner112,339
Xiānghuáng Qí [Bordered Yellow Banner]镶黄旗Banner28,450
Xīlínhàotè Shì [Xilinhot]锡林浩特市County-level City245,886
Xī Wūzhūmùqìn Qí [West Ujimqin Banner]西乌珠穆沁旗Banner87,614
Zhènglán Qí [Xulun Hoh]正蓝旗Banner81,967
Zhèngxiāngbái Qí [Plain and Bordered White Banner]正镶白旗Banner54,443
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol]锡林郭勒盟League1,028,022

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xilin Gol (Xīlínguōlè Méng).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrshànbăolāgé Zhèn阿尔善宝拉格镇TownXīlínhàotè Shì6,325
Bālāgā'ĕrgāolè Zhèn巴拉嘎尔高勒镇TownXī Wūzhūmùqìn Qí42,069
Băochāng Zhèn宝昌镇TownTàipūsì Qí61,899
Băogédáwūlāzŏngchăng 宝格达乌拉总场Township-like AreaDōng Wūzhūmùqìn Qí464
Băolìgēn Jiēdào宝力根街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì27,051
Băolìgēnsūmùxiāng Xiāng宝力根苏木乡乡Rural TownshipXīlínhàotè Shì4,076
Băoshàodài SūmùXiāng宝绍代苏木乡Rural TownshipZhènglán Qí4,279
Bāyànchágān Jiēdào巴彦查干街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì10,642
Bāyànhuā Zhèn巴彦花镇TownXī Wūzhūmùqìn Qí21,052
Bāyànhúshū SūmùXiāng巴彦胡舒苏木乡Rural TownshipXī Wūzhūmùqìn Qí6,958
Bāyànnào'ĕr Zhèn巴彦淖尔镇TownSūnítè Zuŏqí5,344
Bāyàntălā Zhèn巴彦塔拉镇TownXiānghuáng Qí4,177
Bāyànwūlā Sūmù巴彦乌拉苏木TownshipSūnítè Zuŏqí3,856
Bāyànxīlè巴彦锡勒办事处Township-like AreaXīlínhàotè Shì5,332
Bāyīnhúshuò Zhèn巴音胡硕镇TownDōng Wūzhūmùqìn Qí14,591
Biélìgŭtái Zhèn别力古台镇TownĀbāgā Qí23,027
Càimùshān Xiāng蔡木山乡Rural TownshipDuōlún Xiàn12,396
Chágān'áobāo Zhèn查干敖包镇TownSūnítè Zuŏqí2,218
Chágānnào'ĕr Zhèn查干淖尔镇TownĀbāgā Qí5,224
Cháokèwūlāsūmùxiāng Xiāng朝克乌拉苏木乡乡Rural TownshipXīlínhàotè Shì2,541
Chŭgŭlán Jiēdào楚古兰街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì48,754
Dàbĕigōu Zhèn大北沟镇TownDuōlún Xiàn23,528
Dàhékŏu Xiāng大河口乡Rural TownshipDuōlún Xiàn10,543
Dàotènào'ĕr Zhèn道特淖尔镇TownDōng Wūzhūmùqìn Qí5,165
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictÈrliánhàotè Shì10,422
Duōlúnnuò'ĕr Zhèn多伦诺尔镇TownDuōlún Xiàn54,426
É'ĕrdūn Jiēdào额尔敦街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì41,713
Éjínào'ĕr Zhèn额吉淖尔镇TownDōng Wūzhūmùqìn Qí6,294
Élĭtú Zhŏngchùchăng额里图种畜场Township-like AreaZhèngxiāngbái Qí617
Érénnào'ĕr Sūmù额仁淖尔苏木TownshipSūnítè Yòuqí1,797
Gādábùqí Zhèn嘎达布其镇TownDōng Wūzhūmùqìn Qí3,308
Gāorìhăn Zhèn高日罕镇TownXī Wūzhūmùqìn Qí3,829
Gérìlè'áodū Sūmù格日勒敖都苏木TownshipÈrliánhàotè Shì2,724
Gòngbăolāgé SūmùXiāng贡宝拉格苏木乡Rural TownshipTàipūsì Qí2,509
Hābìrìgā Zhèn哈毕日嘎镇TownZhènglán Qí11,460
Hālāgàitúnóng Mùchăng哈拉盖图农牧场Township-like AreaDōng Wūzhūmùqìn Qí2,725
Hánggài Jiēdào杭盖街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì48,472
Hàolètúgāolè Zhèn浩勒图高勒镇TownXī Wūzhūmùqìn Qí5,541
Hēichéngzishìfànqū 黑城子示范区Township-like AreaZhènglán Qí2,357
Hèsīgéwūlānóng Mùchăng贺斯格乌拉农牧场Township-like AreaDōng Wūzhūmùqìn Qí4,545
Hónggé'ĕrgāolè Zhèn洪格尔高勒镇TownĀbāgā Qí4,689
Hóngqí Zhèn红旗镇TownTàipūsì Qí15,040
Hūrètúnào'ĕr Sūmù呼热图淖尔苏木TownshipDōng Wūzhūmùqìn Qí4,921
Jí'ĕrgālángtú SūmùXiāng吉尔嘎郎图苏木乡Rural TownshipĀbāgā Qí3,101
Jíréngāolè Zhèn吉仁高勒镇TownXī Wūzhūmùqìn Qí7,473
Línyèzŏngchăng 林业总场Township-like AreaXī Wūzhūmùqìn Qí692
Luòtuóshān Zhèn骆驼山镇TownTàipūsì Qí9,292
Măndūhúbăolāgé Zhèn满都胡宝拉格镇TownDōng Wūzhūmùqìn Qí5,958
Măndūlātú Zhèn满都拉图镇TownSūnítè Zuŏqí19,213
Mănítúméikuàng 玛尼图煤矿Township-like AreaĀbāgā Qí1,513
Máodēng Mùchăng毛登牧场Township-like AreaXīlínhàotè Shì911
Míng'āntú Zhèn明安图镇TownZhèngxiāngbái Qí32,753
Nánjiāo Jiēdào南郊街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì6,809
Nàrénbăolāgé SūmùXiāng那仁宝拉格苏木乡Rural TownshipĀbāgā Qí3,203
Nàrìtú SūmùXiāng那日图苏木乡Rural TownshipZhènglán Qí6,854
Qiānjīngōu Zhèn千斤沟镇TownTàipūsì Qí17,500
Sàihăngāobì Sūmù赛罕高毕苏木TownshipSūnítè Zuŏqí3,021
Sàihàntălā Zhèn赛汉塔拉镇TownSūnítè Yòuqí45,716
Sàihănwūlìjí Sūmù赛罕乌力吉苏木TownshipSūnítè Yòuqí2,523
Sàiyīnhūdūgā SūmùXiāng赛音呼都嘎苏木乡Rural TownshipZhènglán Qí4,277
Sàmài Sūmù萨麦苏木TownshipDōng Wūzhūmùqìn Qí3,434
Sāngbăolāgé SūmùXiāng桑宝拉格苏木乡Rural TownshipSūnítè Yòuqí2,844
Sānggēndálái Zhèn桑根达来镇TownZhènglán Qí10,611
Shàngdū Zhèn上都镇TownZhènglán Qí39,725
Wēnggòngwūlā SūmùXiāng翁贡乌拉苏木乡Rural TownshipXiānghuáng Qí2,778
Wūlāgài Mùchăng乌拉盖牧场Township-like AreaDōng Wūzhūmùqìn Qí2,267
Wūlánchábù SūmùXiāng乌兰查布苏木乡Rural TownshipZhèngxiāngbái Qí4,424
Wūlán Jiēdào乌兰街道Urban SubdistrictÈrliánhàotè Shì22,742
Wūlĭyăsītài Zhèn乌里雅斯太镇TownDōng Wūzhūmùqìn Qí40,290
Wūrìgēntălā Zhèn乌日根塔拉镇TownSūnítè Yòuqí8,021
Wŭyī Zhŏngchùchăng Zŏngchăng 五一种畜场总场Township-like AreaZhènglán Qí2,404
Xīlín Jiēdào锡林街道Urban SubdistrictÈrliánhàotè Shì38,291
Xīnbăolāgé Zhèn新宝拉格镇TownXiānghuáng Qí21,495
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipTàipūsì Qí6,099
Xīngyào Zhèn星耀镇TownZhèngxiāngbái Qí11,829
Xīrìtălā Jiēdào希日塔拉街道办事处Urban SubdistrictXīlínhàotè Shì43,260
Yīhégāolèsūmùxiāng Xiāng伊和高勒苏木乡乡Rural TownshipĀbāgā Qí2,817
Yīhénào'ĕr SūmùXiāng伊和淖尔苏木乡Rural TownshipZhèngxiāngbái Qí4,714
Zhérìgēntú Línchăng哲日根图林场Township-like AreaZhèngxiāngbái Qí106
Zhūrìhé Zhèn朱日和镇TownSūnítè Yòuqí10,162

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).