Home
Show Map

Xiàonán Qū

District in Xiàogăn Shì / 孝感市

District

The population of Xiàonán Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiàonán Qū孝南区District908,266
Xiàogăn Shì孝感市Prefecture-level City4,814,542

Contents: Townships

The population of the townships in Xiàonán Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chēzhàn Jiēdào车站街道办事处Urban SubdistrictXiàonán Qū40,221
Dŏugăng Zhèn陡岗镇TownXiàonán Qū37,314
Guăngchăng Jiēdào广场街道Urban SubdistrictXiàonán Qū157,648
Máochén Zhèn毛陈镇TownXiàonán Qū35,438
Mĭnjí Xiāng闵集乡Rural TownshipXiàonán Qū22,201
Péngxīng Xiāng朋兴乡Rural TownshipXiàonán Qū35,544
Sānchà Zhèn三汊镇TownXiàonán Qū35,633
Shūyuàn Jiēdào书院街道Urban SubdistrictXiàonán Qū74,012
Wòlóng Xiāng卧龙乡Rural TownshipXiàonán Qū43,584
Xiàogăng Zhèn肖港镇TownXiàonán Qū70,304
Xiàogănkāifāqūdānyáng孝感开发区丹阳办事处Township-like AreaXiàonán Qū85,345
Xiàogănkāifāqūhuáiyìn孝感开发区槐荫办事处Township-like AreaXiàonán Qū10,722
Xiàogănkāifāqūxiàotiān孝感开发区孝天办事处Township-like AreaXiàonán Qū21,396
Xiàonánqūdōngshāntóu Yuánzhŏngchăng孝南区东山头原种场Township-like AreaXiàonán Qū5,443
Xiàonánqū Jīngjì Kāifāqū孝南区经济开发区Township-like AreaXiàonán Qū23,265
Xiàonánqūzhūhú Nóngchăng孝南区朱胡农场Township-like AreaXiàonán Qū16,919
Xīhé Zhèn西河镇TownXiàonán Qū20,285
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictXiàonán Qū72,659
Xīnpū Zhèn新铺镇TownXiàonán Qū26,990
Yángdiàn Zhèn杨店镇TownXiàonán Qū48,580
Zhùzhàn Zhèn祝站镇TownXiàonán Qū24,763

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).