Home
Show Map

Xúnyì Xiàn

County in Xiányáng Shì / 咸阳市

County

The population of Xúnyì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xúnyì Xiàn旬邑县County261,566
Xiányáng Shì咸阳市Prefecture-level City5,096,001

Contents: Townships

The population of the townships in Xúnyì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictXúnyì Xiàn32,451
Chìdào Xiāng赤道乡Rural TownshipXúnyì Xiàn11,463
Dĭmiào Zhèn底庙镇TownXúnyì Xiàn18,212
Mălán Zhèn马栏镇TownXúnyì Xiàn12,608
Páixià Xiāng排厦乡Rural TownshipXúnyì Xiàn12,141
Qīngyuán Zhèn清塬镇TownXúnyì Xiàn10,087
Qiūpōtóu Zhèn湫坡头镇TownXúnyì Xiàn22,495
Tàicūn Zhèn太村镇TownXúnyì Xiàn33,973
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownXúnyì Xiàn20,795
Yuándĭ Xiāng原底乡Rural TownshipXúnyì Xiàn14,558
Zhàngbāsì Zhèn丈八寺镇TownXúnyì Xiàn11,639
Zhānghóng Zhèn张洪镇TownXúnyì Xiàn17,370
Zhèngjiā Zhèn郑家镇TownXúnyì Xiàn19,439
Zhítián Zhèn职田镇TownXúnyì Xiàn24,335

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).