Home
Show Map

Lĭquán Xiàn

County in Xiányáng Shì / 咸阳市

County

The population of Lĭquán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lĭquán Xiàn礼泉县County447,771
Xiányáng Shì咸阳市Prefecture-level City5,096,001

Contents: Townships

The population of the townships in Lĭquán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictLĭquán Xiàn84,142
Chìgān Zhèn叱干镇TownLĭquán Xiàn28,574
Fēnghuŏ Zhèn烽火镇TownLĭquán Xiàn26,624
Jiànlíng Zhèn建陵镇TownLĭquán Xiàn18,993
Jùnmă Zhèn骏马镇TownLĭquán Xiàn24,986
Nánfāng Zhèn南坊镇TownLĭquán Xiàn22,654
Qiāndōng Zhèn阡东镇TownLĭquán Xiàn30,862
Shĭdé Zhèn史德镇TownLĭquán Xiàn36,633
Shítán Zhèn石潭镇TownLĭquán Xiàn24,135
Xīnshí Xiāng新时乡Rural TownshipLĭquán Xiàn26,553
Xīzhāngbăo Zhèn西张堡镇TownLĭquán Xiàn22,887
Yānxiá Zhèn烟霞镇TownLĭquán Xiàn27,711
Yàowángdòng Xiāng药王洞乡Rural TownshipLĭquán Xiàn25,590
Zhāolíng Zhèn昭陵镇TownLĭquán Xiàn20,526
Zhào Zhèn赵镇TownLĭquán Xiàn26,901

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).