Home
Show Map

China: Xiantao, Tianmen, Qianjiang & Shennongjia

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xiantao, Tianmen, Qianjiang & Shennongjia (Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà) (directly administered).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qiánjiāng Shì潜江市County-level City946,277
Shénnóngjiàlín Qū [Shennongjia Forestry]神农架林区District76,140
Tiānmén Shì天门市County-level City1,418,913
Xiāntáo Shì仙桃市County-level City1,175,085
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà [Xiantao, Tianmen, Qianjiang & Shennongjia]湖北省省直辖县级行政区划directly administered3,616,415

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiantao, Tianmen, Qianjiang & Shennongjia (Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimáohú Nóngchăng白茅湖农场Township-like AreaTiānmén Shì6,515
Chángtăngkŏu Zhèn长倘口镇TownXiāntáo Shì74,671
Chénchăng Zhèn陈场镇TownXiāntáo Shì55,041
Chénhú Guănwĕihuì沉湖管委会Township-like AreaTiānmén Shì184
Chùqín Liángzhŏngchăng畜禽良种场Township-like AreaXiāntáo Shì932
Dòuhé Zhèn豆河镇TownXiāntáo Shì61,822
Duōbăo Zhèn多宝镇TownTiānmén Shì71,908
Duōxiáng Zhèn多祥镇TownTiānmén Shì62,396
Fózishān Zhèn佛子山镇TownTiānmén Shì33,154
Gānhé Jiēdào干河街道办事处Urban SubdistrictXiāntáo Shì147,528
Gānyì Zhèn干驿镇TownTiānmén Shì46,601
Gāochăng Yuánzhŏngchăng高场原种场Township-like AreaQiánjiāng Shì7,206
Gāoshíbēi Zhèn高石碑镇TownQiánjiāng Shì40,784
Guănghuá广华办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Shì7,687
Guōhé Zhèn郭河镇TownXiāntáo Shì46,312
Hàokŏu Yuánzhŏngchăng浩口原种场Township-like AreaQiánjiāng Shì2,647
Hàokŏu Zhèn浩口镇TownQiánjiāng Shì57,015
Hénglín Zhèn横林镇TownTiānmén Shì63,621
Hóngpíng Zhèn红坪镇TownShénnóngjià Lín Qū5,901
Hòuhú Guănlĭqū后湖管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì24,651
Huángtán Zhèn黄潭镇TownTiānmén Shì50,754
Húchăng Zhèn胡场镇TownXiāntáo Shì54,476
Húshì Zhèn胡市镇TownTiānmén Shì30,211
Jiăngchăng Zhèn蒋场镇TownTiānmén Shì39,989
Jiānghànshíyóu Guănlĭjú江汉石油管理局Township-like AreaQiánjiāng Shì86,439
Jiănghú Nóngchăng蒋湖农场Township-like AreaTiānmén Shì18,827
Jìnglíng Jiēdào竟陵街道办事处Urban SubdistrictTiānmén Shì169,734
Jìngtán Xiāng净潭乡Rural TownshipTiānmén Shì27,855
Jiŭhéhuàn Yuánzhŏngchăng九合垸原种场Township-like AreaXiāntáo Shì3,922
Jiŭhú Zhèn九湖镇TownShénnóngjià Lín Qū3,657
Jiŭzhēn Zhèn九真镇TownTiānmén Shì72,608
Jīyùkŏu Zhèn积玉口镇TownQiánjiāng Shì34,966
Lăoxīn Zhèn老新镇TownQiánjiāng Shì53,600
Liújiāhuàn Línchăng刘家垸林场Township-like AreaXiāntáo Shì1,027
Lónghuáshān龙华山办事处Urban SubdistrictXiāntáo Shì104,160
Lóngwān Zhèn龙湾镇TownQiánjiāng Shì39,258
Lúshì Zhèn卢市镇TownTiānmén Shì55,895
Máozuĭ Zhèn毛嘴镇TownXiāntáo Shì57,563
Măwān Zhèn马湾镇TownTiānmén Shì36,632
Máyáng Zhèn麻洋镇TownTiānmén Shì48,023
Miănchéng Huízú Zhèn沔城回族镇TownXiāntáo Shì17,140
Miánhuā Yuánzhŏngchăng棉花原种场Township-like AreaQiánjiāng Shì8,246
Mùyú Zhèn木鱼镇TownShénnóngjià Lín Qū9,089
Páihúyúchăng 排湖渔场Township-like AreaXiāntáo Shì1,748
Péngchăng Zhèn彭场镇TownXiāntáo Shì82,724
Péngshì Zhèn彭市镇TownTiānmén Shì52,070
Qiánjiāng Jīngjì Kāifāqū潜江经济开发区Township-like AreaQiánjiāng Shì21,797
Sānfútán Zhèn三伏潭镇TownXiāntáo Shì52,571
Shāhú Yuánzhŏngchăng沙湖原种场Township-like AreaXiāntáo Shì6,784
Shāhú Zhèn沙湖镇TownXiāntáo Shì32,465
Shāzuĭ Jiēdào沙嘴街道办事处Urban SubdistrictXiāntáo Shì72,590
Shíhé Zhèn石河镇TownTiānmén Shì50,171
Sōngbǎi Zhèn松柏镇TownShénnóngjià Lín Qū31,207
Sòngluò Xiāng宋洛乡Rural TownshipShénnóngjià Lín Qū6,609
Tiānmén Jīngjì Kāifāqū天门经济开发区Township-like AreaTiānmén Shì33,768
Tōnghăikŏu Zhèn通海口镇TownXiāntáo Shì44,935
Tuōshì Zhèn拖市镇TownTiānmén Shì58,347
Wángchăng Zhèn王场镇TownQiánjiāng Shì42,370
Wāngchăng Zhèn汪场镇TownTiānmén Shì39,225
Wŭhúyúchăng 五湖渔场Township-like AreaXiāntáo Shì2,049
Xiàgŭpíng Tŭjiāzú Xiāng下谷坪土家族乡Rural TownshipShénnóngjià Lín Qū5,904
Xiāntáo Gōngyèyuán仙桃工业园Township-like AreaXiāntáo Shì20,070
Xiăobăn Zhèn小板镇TownTiānmén Shì32,630
Xīdàhuàn Guănlĭqū西大垸管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì12,907
Xīliúhé Zhèn西流河镇TownXiāntáo Shì72,471
Xīnhuá Zhèn新华镇TownShénnóngjià Lín Qū3,688
Xióngkŏu Guănlĭqū熊口管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì13,024
Xióngkŏu Zhèn熊口镇TownQiánjiāng Shì44,443
Yánglín Jiēdào杨林街道办事处Urban SubdistrictTiānmén Shì28,208
Yánglínwĕi Zhèn杨林尾镇TownXiāntáo Shì57,492
Yángrì Zhèn阳日镇TownShénnóngjià Lín Qū10,085
Yángshì杨市办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Shì43,365
Yuánlín园林办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Shì139,393
Yuèkŏu Zhèn岳口镇TownTiānmén Shì88,095
Yùnliánghú Guănlĭqū运粮湖管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì13,153
Yúxīn Zhèn渔薪镇TownTiānmén Shì56,915
Yúyáng Zhèn渔洋镇TownQiánjiāng Shì49,116
Zàoshì Zhèn皂市镇TownTiānmén Shì68,272
Zhānggăng Zhèn张港镇TownTiānmén Shì76,305
Zhānggōu Zhèn张沟镇TownXiāntáo Shì58,965
Zhāngjīn Zhèn张金镇TownQiánjiāng Shì58,560
Zhàoxīhuàn Línchăng赵西垸林场Township-like AreaXiāntáo Shì429
Zhèngchăng Zhèn郑场镇TownXiāntáo Shì45,198
Zhōujī周矶办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Shì38,937
Zhōujī Guănlĭqū周矶管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì10,462
Zhúgēntān Zhèn竹根滩镇TownQiánjiāng Shì61,372
Zŏngkŏu Guănlĭqū总口管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì34,879

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).