Home
Show Map

Yuètáng Qū

District in Xiāngtán Shì / 湘潭市

District

The population of Yuètáng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yuètáng Qū岳塘区District458,455
Xiāngtán Shì湘潭市Prefecture-level City2,752,171

Contents: Townships

The population of the townships in Yuètáng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băntáng Xiāng板塘乡Rural TownshipYuètáng Qū11,006
Băotă Jiēdào宝塔街道Urban SubdistrictYuètáng Qū58,194
Dīshuĭbù Jiēdào滴水埠街道Urban SubdistrictYuètáng Qū17,511
Dōngpíng Jiēdào东坪街道Urban SubdistrictYuètáng Qū12,633
Hétáng Xiāng荷塘乡Rural TownshipYuètáng Qū19,911
Hóngqí Nóngchăng红旗农场Township-like AreaYuètáng Qū30,408
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道Urban SubdistrictYuètáng Qū28,006
Shèjiàncūn Jiēdào社建村街道Urban SubdistrictYuètáng Qū21,003
Shuāngmă Zhèn双马镇TownYuètáng Qū18,375
Shūyuànlù Jiēdào书院路街道Urban SubdistrictYuètáng Qū37,939
Wŭlĭduī Jiēdào五里堆街道Urban SubdistrictYuètáng Qū23,798
Xiáchéng Xiāng霞城乡Rural TownshipYuètáng Qū23,657
Xiàshèsī Jiēdào下摄司街道Urban SubdistrictYuètáng Qū14,132
Yìjiāwān Zhèn易家湾镇TownYuètáng Qū20,384
Yuètáng Jiēdào岳塘街道Urban SubdistrictYuètáng Qū68,530
Zhāoshān Xiāng昭山乡Rural TownshipYuètáng Qū12,822
Zhōngzhōulù Jiēdào中洲路街道Urban SubdistrictYuètáng Qū40,146

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).