Home
Show Map

China: Wúzhōu Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wúzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cāngwú Xiàn苍梧县County319,716
Cénxī Shì岑溪市County-level City772,113
Chángzhōu Qū长洲区District185,574
Lóngxū Qū龙圩区District269,679
Mĕngshān Xiàn蒙山县County192,953
Téng Xiàn藤县County835,470
Wànxiù Qū [incl. Diéshān Qū]万秀区District306,695
Wúzhōu Shì梧州市Prefecture-level City2,882,200

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wúzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānpíng Zhèn安平镇TownCénxī Shì27,302
Bōtáng Zhèn波塘镇TownCénxī Shì29,689
Cénchéng Zhèn岑城镇TownCénxī Shì172,147
Chángpíng Yáozú Xiāng长坪瑶族乡Rural TownshipMĕngshān Xiàn1,606
Chángzhōu Zhèn长洲镇TownChángzhōu Qū41,351
Chéngbĕi Bàn Jiēdào Shìchŭ城北办街道事处Urban SubdistrictWànxiù Qū16,932
Chéngdōng Jiēdào城东街道办事处Urban SubdistrictWànxiù Qū26,786
Chéngdōng Zhèn城东镇TownWànxiù Qū17,707
Chéngjiàn Zhèn诚谏镇TownCénxī Shì38,757
Chéngnán Jiēdào城南街道办事处Urban SubdistrictWànxiù Qū13,224
Chéngzhōng Bàn Jiēdào Shìchŭ城中办街道事处Urban SubdistrictWànxiù Qū25,166
Chéntáng Zhèn陈塘镇TownMĕngshān Xiàn21,084
Dàlí Zhèn [incl. Níngkāng Xiāng]大黎镇TownTéng Xiàn45,062
Dàlóng Zhèn大隆镇TownCénxī Shì26,897
Dăoshuĭ Zhèn倒水镇TownChángzhōu Qū34,691
Dàpō Zhèn大坡镇TownLóngxū Qū50,083
Dàtáng Jiēdào大塘街道办事处Urban SubdistrictChángzhōu Qū70,989
Dàyè Zhèn大业镇TownCénxī Shì42,312
Dōngróng Zhèn东荣镇TownTéng Xiàn30,320
Dōngxīng Jiēdào东兴街道办事处Urban SubdistrictWànxiù Qū63,246
Fùmín Jiēdào富民街道办事处Urban SubdistrictWànxiù Qū60,474
Guăngpíng Zhèn广平镇TownLóngxū Qū62,134
Guīyì Zhèn归义镇TownCénxī Shì65,379
Gŭlóng Zhèn古龙镇TownTéng Xiàn37,682
Hànháo Xiāng汉豪乡Rural TownshipMĕngshān Xiàn11,401
Hépíng Zhèn和平镇TownTéng Xiàn57,440
Huángcūn Zhèn黄村镇TownMĕngshān Xiàn19,748
Jiăozuĭ Jiēdào角嘴街道办事处Urban SubdistrictWànxiù Qū33,935
Jīngnán Zhèn京南镇TownCāngwú Xiàn32,506
Jīnjī Zhèn金鸡镇TownTéng Xiàn58,785
Jīnzhú Zhèn筋竹镇TownCénxī Shì41,997
Làngnán Zhèn埌南镇TownTéng Xiàn38,996
Líbù Zhèn梨埠镇TownCāngwú Xiàn28,753
Límù Zhèn梨木镇TownCénxī Shì39,877
Lĭngjiăo Zhèn岭脚镇TownCāngwú Xiàn50,605
Lĭngjĭng Zhèn岭景镇TownTéng Xiàn33,358
Liùbăo Zhèn六堡镇TownCāngwú Xiàn21,104
Lónghú Zhèn龙湖镇TownWànxiù Qū11,977
Lóngwéi Zhèn龙圩镇TownLóngxū Qū97,101
Mălù Zhèn马路镇TownCénxī Shì62,999
Mĕngjiāng Zhèn蒙江镇TownTéng Xiàn64,910
Mĕngshān Zhèn蒙山镇TownMĕngshān Xiàn53,070
Mùshuāng Zhèn木双镇TownCāngwú Xiàn12,848
Nándù Zhèn南渡镇TownCénxī Shì63,188
Nuòtóng Zhèn糯垌镇TownCénxī Shì62,905
Píngfú Xiāng平福乡Rural TownshipTéng Xiàn29,040
Sānbăo Zhèn三堡镇TownCénxī Shì55,433
Shātóu Zhèn沙头镇TownCāngwú Xiàn61,491
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownCāngwú Xiàn56,281
Shīzhài Zhèn狮寨镇TownCāngwú Xiàn17,101
Shuĭwèn Zhèn水汶镇TownCénxī Shì43,231
Tàipíng Zhèn太平镇TownTéng Xiàn92,768
Tángbù Zhèn塘步镇TownTéng Xiàn53,579
Téngzhōu Zhèn藤州镇TownTéng Xiàn146,035
Tiānpíng Zhèn天平镇TownTéng Xiàn62,598
Tóngxīn Zhèn同心镇TownTéng Xiàn19,655
Wàngfŭ Zhèn旺甫镇TownCāngwú Xiàn39,027
Wénwéi Zhèn文圩镇TownMĕngshān Xiàn31,132
Xiàngqí Zhèn象棋镇TownTéng Xiàn34,546
Xiàyĭng Zhèn夏郢镇TownWànxiù Qū37,248
Xiàyí Yáozú Xiāng夏宜瑶族乡Rural TownshipMĕngshān Xiàn5,103
Xīhé Zhèn西河镇TownMĕngshān Xiàn28,273
Xīndì Zhèn新地镇TownLóngxū Qū60,361
Xīnglóng Jiēdào兴龙街道办事处Urban SubdistrictChángzhōu Qū38,543
Xīnqìng Zhèn新庆镇TownTéng Xiàn30,696
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownMĕngshān Xiàn21,536

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.