Home
Show Map

China: Wŭwēi Shì / 武威市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wŭwēi Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gŭlàng Xiàn古浪县County388,720
Liángzhōu Qū凉州区District1,010,295
Mínqín Xiàn民勤县County241,251
Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn [Bairi]天祝藏族自治县Autonomous County174,793
Wŭwēi Shì武威市Prefecture-level City1,815,059

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wŭwēi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyuăn Zhèn安远镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn7,800
Bǎishù Zhèn柏树镇TownLiángzhōu Qū15,987
Càiqí Zhèn蔡旗镇TownMínqín Xiàn8,518
Chángchéng Zhèn长城镇TownLiángzhōu Qū15,592
Chāngníng Zhèn昌宁镇TownMínqín Xiàn8,779
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictGŭlàng Xiàn19,596
Chóngxīng Zhèn重兴镇TownMínqín Xiàn7,545
Dàbà Zhèn大坝镇TownMínqín Xiàn14,641
Dăcháigōu Zhèn打柴沟镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn12,636
Dàhónggōu Zhèn大红沟镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn6,673
Dàjìng Zhèn大靖镇TownGŭlàng Xiàn40,534
Dàliŭ Zhèn大柳镇TownLiángzhōu Qū13,556
Dànmă Xiāng旦马乡Rural TownshipTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn2,617
Dàtān Zhèn大滩镇TownMínqín Xiàn10,891
Dìngníng Zhèn定宁镇TownGŭlàng Xiàn24,064
Dìzhìxīncūnjiē Jiēdào地质新村街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū3,230
Dōngbà Zhèn东坝镇TownMínqín Xiàn11,780
Dōngdàjiē Jiēdào东大街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū49,937
Dōngdàtān Xiāng东大滩乡Rural TownshipTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn1,792
Dōngguānjiē Jiēdào东关街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū24,071
Dōnghé Xiāng东河乡Rural TownshipLiángzhōu Qū13,122
Dōnghú Zhèn东湖镇TownMínqín Xiàn12,478
Dōngpíng Xiāng东坪乡Rural TownshipTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn2,956
Duŏshí Zhèn朵什镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn8,643
Fāfàng Zhèn发放镇TownLiángzhōu Qū24,353
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownLiángzhōu Qū17,352
Gānchéng Xiāng干城乡Rural TownshipGŭlàng Xiàn13,479
Gāobà Zhèn高坝镇TownLiángzhōu Qū53,672
Gŭchéng Zhèn古城镇TownLiángzhōu Qū24,677
Gŭfēng Zhèn古丰镇TownGŭlàng Xiàn17,957
Gŭlàng Zhèn古浪镇TownGŭlàng Xiàn18,212
Hăizitān Zhèn海子滩镇TownGŭlàng Xiàn27,862
Hánzuŏ Zhèn韩佐镇TownLiángzhōu Qū9,719
Hāxī Zhèn哈溪镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn17,836
Hédōng Zhèn河东镇TownLiángzhōu Qū15,667
Hēisōngyì Zhèn黑松驿镇TownGŭlàng Xiàn21,396
Héngliáng Xiāng横梁乡Rural TownshipGŭlàng Xiàn13,807
Hépíng Zhèn和平镇TownLiángzhōu Qū24,017
Hóngshāgăng Zhèn红沙岗镇TownMínqín Xiàn1,449
Hóngshāliáng Zhèn红沙梁镇TownMínqín Xiàn8,265
Hóngxiáng Zhèn洪祥镇TownLiángzhōu Qū19,249
Huái'ān Zhèn怀安镇TownLiángzhōu Qū13,628
Huánghuātān Zhèn黄花滩镇TownGŭlàng Xiàn17,513
Huángyángchuān Zhèn黄羊川镇TownGŭlàng Xiàn25,482
Huángyáng Zhèn黄羊镇TownLiángzhōu Qū63,707
Huázàngsì Zhèn华藏寺镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn51,603
Huŏchēzhànjiē Jiēdào火车站街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū21,422
Jiāhé Zhèn夹河镇TownMínqín Xiàn8,091
Jīnshān Zhèn金山镇TownLiángzhōu Qū5,645
Jīnshā Zhèn金沙镇TownLiángzhōu Qū13,829
Jīntă Zhèn金塔镇TownLiángzhōu Qū14,830
Jīnyáng Zhèn金羊镇TownLiángzhōu Qū42,222
Jiŭdūntānzhĭhuībù 九墩滩指挥部Township-like AreaLiángzhōu Qū7,716
Jiŭdūn Zhèn九墩镇TownLiángzhōu Qū8,153
Kāngníng Zhèn康宁镇TownLiángzhōu Qū10,300
Máozàng Xiāng毛藏乡Rural TownshipTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn971
Mínquán Zhèn民权镇TownGŭlàng Xiàn17,663
Nánhú Zhèn南湖镇TownMínqín Xiàn1,949
Péijiāyíng Zhèn裴家营镇TownGŭlàng Xiàn19,968
Qílián Zhèn祁连镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn3,890
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownLiángzhōu Qū18,860
Qīngyuán Zhèn清源镇TownLiángzhōu Qū23,873
Quánshān Zhèn泉山镇TownMínqín Xiàn12,174
Rónghuájiē Jiēdào荣华街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū9,819
Sàilālóng Xiāng赛拉隆乡Rural TownshipTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn207
Sàishísī Zhèn赛什斯镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn9,816
Sānléi Zhèn三雷镇TownMínqín Xiàn46,214
Shíbālĭbăo Xiāng十八里堡乡Rural TownshipGŭlàng Xiàn9,619
Shímén Zhèn石门镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn6,181
Shōuchéng Zhèn收成镇TownMínqín Xiàn12,573
Shuāngchéng Zhèn双城镇TownLiángzhōu Qū34,276
Shuāngcíkē Zhèn双茨科镇TownMínqín Xiàn11,405
Sìbà Zhèn四坝镇TownLiángzhōu Qū13,389
Sìshuĭ Zhèn泗水镇TownGŭlàng Xiàn22,245
Sōngshān Zhèn松山镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn7,436
Sōngshù Zhèn松树镇TownLiángzhōu Qū14,298
Sūwŭ Zhèn苏武镇TownMínqín Xiàn28,363
Tànshānlĭng Zhèn炭山岭镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn7,151
Tiāntáng Zhèn天堂镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn9,622
Tiānzhùjiàncáichăng 天祝建材厂Township-like AreaTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn1,883
Tiānzhùméidiàn Gōngsī天祝煤电公司Township-like AreaTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn4,178
Tŭmén Zhèn土门镇TownGŭlàng Xiàn39,261
Wŭhé Zhèn五和镇TownLiángzhōu Qū11,353
Wújiājĭng Zhèn吴家井镇TownLiángzhōu Qū6,848
Wŭnán Zhèn武南镇TownLiángzhōu Qū51,025
Xiàshuāng Zhèn下双镇TownLiángzhōu Qū11,096
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū66,040
Xīdàtān Zhèn西大滩镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn7,650
Xièhé Zhèn谢河镇TownLiángzhōu Qū21,107
Xīguānjiē Jiēdào西关街街道办事处Urban SubdistrictLiángzhōu Qū35,138
Xījìng Zhèn西靖镇TownGŭlàng Xiàn4,919
Xīnbăo Xiāng新堡乡Rural TownshipGŭlàng Xiàn8,165
Xīnhuá Zhèn新华镇TownLiángzhōu Qū18,798
Xīqú Zhèn西渠镇TownMínqín Xiàn21,864
Xīyíng Zhèn西营镇TownLiángzhōu Qū24,142
Xuēbăi Zhèn薛百镇TownMínqín Xiàn14,272
Yángxiàbà Zhèn羊下坝镇TownLiángzhōu Qū16,117
Yŏngchāng Zhèn永昌镇TownLiángzhōu Qū43,427
Yŏngfēngtān Zhèn永丰滩镇TownGŭlàng Xiàn10,857
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownLiángzhōu Qū10,326
Zhāngyì Zhèn张义镇TownLiángzhōu Qū38,264
Zhítān Zhèn直滩镇TownGŭlàng Xiàn16,121
Zhōngbà Zhèn中坝镇TownLiángzhōu Qū16,446
Zhuāxĭxiùlóng Zhèn抓喜秀龙镇TownTiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn3,252

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).