Home
Show Map

Yŏngjiā Xiàn

County in Wēnzhōu Shì / 温州市

County

The population of Yŏngjiā Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yŏngjiā Xiàn永嘉县County789,154
Wēnzhōu Shì温州市Prefecture-level City9,122,102

Contents: Townships

The population of the townships in Yŏngjiā Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Biăoshān Xiāng表山乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn1,920
Bìlián Zhèn碧莲镇TownYŏngjiā Xiàn11,604
Dà'ào Xiāng大岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,443
Dàruòyán Zhèn大若岩镇TownYŏngjiā Xiàn12,319
Dōnggāo Xiāng东皋乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn5,439
Dŏumén Xiāng陡门乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,515
Fēnglín Zhèn枫林镇TownYŏngjiā Xiàn16,574
Hèshèng Zhèn鹤盛镇TownYŏngjiā Xiàn5,669
Huángnán Xiāng黄南乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,509
Huātăn Xiāng花坦乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn8,084
Jièkēng Xiāng界坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,685
Kūnyáng Xiāng昆阳乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn5,665
Lĭngtóu Xiāng岭头乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,249
Lĭxī Xiāng鲤溪乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn6,056
Míng'ào Xiāng茗岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,818
Ōubĕi Jiēdào瓯北街道Urban SubdistrictYŏngjiā Xiàn311,917
Pānkēng Xiāng潘坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,350
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownYŏngjiā Xiàn74,839
Qiáoxià Zhèn桥下镇TownYŏngjiā Xiàn37,904
Qúkŏu Xiāng渠口乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn8,031
Shàngtáng Zhèn上塘镇TownYŏngjiā Xiàn112,180
Shānkēng Xiāng山坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,924
Shātóu Zhèn沙头镇TownYŏngjiā Xiàn12,435
Shírăn Xiāng石染乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,262
Sìhăishān Línchăng四海山林场Township-like AreaYŏngjiā Xiàn90
Wūniú Jiēdào乌牛街道Urban SubdistrictYŏngjiā Xiàn42,780
Wŭ (Shuĭshùniăo) Xiāng五(氵束鸟)乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn5,063
Xiàliáo Xiāng下寮乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn1,679
Xiàntèchănchăngchăngqū 县特产场场区Township-like AreaYŏngjiā Xiàn1,938
Xī'ào Xiāng西岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,106
Xīkŏu Xiāng溪口乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,261
Xīxià Xiāng溪下乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,701
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn15,540
Xīyuán Xiāng西源乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,725
Xú'ào Xiāng徐岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,987
Xùnzhái Zhèn巽宅镇TownYŏngjiā Xiàn8,226
Yántăn Zhèn岩坦镇TownYŏngjiā Xiàn5,535
Yántóu Zhèn岩头镇TownYŏngjiā Xiàn22,690
Yīngkēng Xiāng应坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,093
Zhāngxī Xiāng张溪乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,292
Zhèngjiāngshān Línchăng正江山林场Township-like AreaYŏngjiā Xiàn57

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).