Home
Show Map

Fùníng Xiàn

County in Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu / 文山壮族苗族自治州

County

The population of Fùníng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fùníng Xiàn富宁县County407,537
Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu文山壮族苗族自治州Zhuang and Miao Autonomous Prefecture3,517,946

Contents: Townships

The population of the townships in Fùníng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āyòng Xiāng阿用乡Rural TownshipFùníng Xiàn17,906
Bănlún Xiāng板仑乡Rural TownshipFùníng Xiàn24,599
Bō'ài Zhèn剥隘镇TownFùníng Xiàn21,171
Dòngbō Yáozú Xiāng洞波瑶族乡Rural TownshipFùníng Xiàn35,702
Guīcháo Zhèn归朝镇TownFùníng Xiàn38,960
Gŭlā Xiāng谷拉乡Rural TownshipFùníng Xiàn22,499
Huājiă Xiāng花甲乡Rural TownshipFùníng Xiàn22,122
Lĭdá Zhèn里达镇TownFùníng Xiàn21,858
Mùyāng Zhèn木央镇TownFùníng Xiàn50,276
Nànéng Xiāng那能乡Rural TownshipFùníng Xiàn18,138
Tiánpéng Zhèn田蓬镇TownFùníng Xiàn51,985
Xīnhuá Zhèn新华镇TownFùníng Xiàn67,976
Zhĕsāng Xiāng者桑乡Rural TownshipFùníng Xiàn14,345

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).