Home
Show Map

Málìpō Xiàn

County in Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu / 文山壮族苗族自治州

County

The population of Málìpō Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Málìpō Xiàn麻栗坡县County277,960
Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu文山壮族苗族自治州Zhuang and Miao Autonomous Prefecture3,517,946

Contents: Townships

The population of the townships in Málìpō Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bābù Xiāng八布乡Rural TownshipMálìpō Xiàn20,387
Dàpíng Zhèn大坪镇TownMálìpō Xiàn24,568
Dŏnggān Zhèn董干镇TownMálìpō Xiàn46,544
Liùhé Xiāng六河乡Rural TownshipMálìpō Xiàn16,121
Măjiē Xiāng马街乡Rural TownshipMálìpō Xiàn25,349
Málì Zhèn麻栗镇TownMálìpō Xiàn54,511
Mĕngdòng Yáozú Xiāng猛硐瑶族乡Rural TownshipMálìpō Xiàn15,303
Tiānbăo Zhèn天保镇TownMálìpō Xiàn20,109
Tiĕchăng Xiāng铁厂乡Rural TownshipMálìpō Xiàn27,914
Xiàjīnchăng Xiāng下金厂乡Rural TownshipMálìpō Xiàn10,748
Yángwàn Xiāng杨万乡Rural TownshipMálìpō Xiàn16,406

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).