Home
Show Map

Chéngchéng Xiàn

County in Wèinán Shì / 渭南市

County

The population of Chéngchéng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngchéng Xiàn澄城县County386,150
Wèinán Shì渭南市Prefecture-level City5,286,077

Contents: Townships

The population of the townships in Chéngchéng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlĭ Zhèn安里镇TownChéngchéng Xiàn23,406
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictChéngchéng Xiàn105,817
Féngyuán Zhèn冯原镇TownChéngchéng Xiàn28,093
Jiāodào Zhèn交道镇TownChéngchéng Xiàn18,283
Léijiāwā Xiāng雷家洼乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn16,800
Liújiāwā Xiāng刘家洼乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn18,524
Luójiāwā Xiāng罗家洼乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn16,970
Shànhuà Xiāng善化乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn10,004
Sìqián Zhèn寺前镇TownChéngchéng Xiàn31,553
Wángzhuāng Zhèn王庄镇TownChéngchéng Xiàn24,030
Wéizhuāng Zhèn韦庄镇TownChéngchéng Xiàn35,479
Yáotóu Zhèn尧头镇TownChéngchéng Xiàn20,610
Zhàozhuāng Zhèn赵庄镇TownChéngchéng Xiàn15,443
Zhuāngtóu Zhèn庄头镇TownChéngchéng Xiàn21,138

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).