Home
Show Map

China: Wèinán Shì / 渭南市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wèinán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishuĭ Xiàn白水县County279,679
Chéngchéng Xiàn澄城县County386,150
Dàlì Xiàn大荔县County693,392
Fùpíng Xiàn富平县County743,385
Hánchéng Shì韩城市County-level City391,164
Héyáng Xiàn合阳县County436,441
Huáyīn Shì华阴市County-level City258,113
Huázhōu Qū华州区District322,148
Línwèi Qū临渭区District877,142
Púchéng Xiàn蒲城县County743,000
Tóngguān Xiàn潼关县County155,463
Wèinán Shì渭南市Prefecture-level City5,286,077

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wèinán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Xiāng安乐乡Rural TownshipTóngguān Xiàn10,919
Ānlĭ Zhèn安里镇TownChéngchéng Xiàn23,406
Ānrén Zhèn安仁镇TownDàlì Xiàn31,169
Băiliáng Zhèn百良镇TownHéyáng Xiàn40,398
Báimiào Xiāng白庙乡Rural TownshipFùpíng Xiàn13,614
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownHánchéng Shì9,971
Bāyú Xiāng八鱼乡Rural TownshipDàlì Xiàn21,280
Bĕijĭngtóu Xiāng北井头乡Rural TownshipBáishuĭ Xiàn17,572
Bĕishè Xiāng北社乡Rural TownshipHuáyīn Shì10,135
Bĕiyuán Zhèn北塬镇TownBáishuĭ Xiàn15,130
Bìjiā Xiāng毕家乡Rural TownshipHuázhōu Qū16,251
Bóshì Xiāng伯士乡Rural TownshipDàlì Xiàn15,937
Bùchāng Xiāng步昌乡Rural TownshipDàlì Xiàn18,639
Cáocūn Zhèn曹村镇TownFùpíng Xiàn30,457
Cháoyì Zhèn朝邑镇TownDàlì Xiàn21,311
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictTóngguān Xiàn49,802
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictHéyáng Xiàn82,749
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictChéngchéng Xiàn105,817
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictBáishuĭ Xiàn70,848
Chéngguān Zhèn城关镇TownDàlì Xiàn110,725
Chéngguān Zhèn城关镇TownPúchéng Xiàn97,436
Chénzhuāng Zhèn陈庄镇TownPúchéng Xiàn24,817
Chìshuĭ Zhèn赤水镇TownHuázhōu Qū19,889
Chóngníng Zhèn崇宁镇TownLínwèi Qū27,258
Chóngyèlù Jiēdào崇业路街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū31,189
Chūnlín Zhèn椿林镇TownPúchéng Xiàn32,259
Dàizìyíng Zhèn代字营镇TownTóngguān Xiàn11,574
Dàkŏng Xiāng大孔乡Rural TownshipPúchéng Xiàn17,165
Dàmíng Zhèn大明镇TownHuázhōu Qū20,737
Dàncūn Zhèn淡村镇TownFùpíng Xiàn24,776
Dăngmù Zhèn党睦镇TownPúchéng Xiàn40,921
Dàoxián Zhèn到贤镇TownFùpíng Xiàn22,936
Dàwáng Xiāng大王乡Rural TownshipLínwèi Qū14,892
Dĭdiàn Xiāng底店乡Rural TownshipFùpíng Xiàn18,784
Dōngchén Zhèn东陈镇TownPúchéng Xiàn19,822
Dōngshàngguān Xiāng东上官乡Rural TownshipFùpíng Xiàn22,644
Dōngyáng Xiāng东阳乡Rural TownshipHuázhōu Qū20,610
Dōngyáng Xiāng东阳乡Rural TownshipPúchéng Xiàn24,249
Duànjiā Zhèn段家镇TownDàlì Xiàn23,469
Dùcūn Zhèn杜村镇TownFùpíng Xiàn78,889
Dùkāng Zhèn杜康镇TownBáishuĭ Xiàn19,470
Dùqiáo Jiēdào杜桥街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū55,272
Dúquán Xiāng独泉乡Rural TownshipHánchéng Shì3,067
Fánglŭzhài Xiāng防虏寨乡Rural TownshipHéyáng Xiàn14,980
Fāng Zhèn坊镇TownHéyáng Xiàn41,113
Fànjiā Zhèn范家镇TownDàlì Xiàn27,647
Féngcūn Zhèn冯村镇TownDàlì Xiàn25,236
Féngléi Zhèn冯雷镇TownBáishuĭ Xiàn19,668
Fēngyuán Zhèn丰原镇TownLínwèi Qū24,829
Féngyuán Zhèn冯原镇TownChéngchéng Xiàn28,093
Fūshuĭ Zhèn夫水镇TownHuáyīn Shì28,794
Gānjĭng Zhèn甘井镇TownHéyáng Xiàn26,224
Gāomíng Zhèn高明镇TownDàlì Xiàn24,202
Gāoqiáo Xiāng高桥乡Rural TownshipTóngguān Xiàn14,662
Gāotáng Zhèn高塘镇TownHuázhōu Qū25,467
Gāoyáng Zhèn高阳镇TownPúchéng Xiàn17,997
Gōnglĭ Zhèn宫里镇TownFùpíng Xiàn34,582
Guānchí Zhèn官池镇TownDàlì Xiàn26,659
Guāndào Zhèn官道镇TownLínwèi Qū26,884
Guāndĭ Zhèn官底镇TownLínwèi Qū32,240
Guānlù Zhèn官路镇TownLínwèi Qū20,193
Guāpō Zhèn瓜坡镇TownHuázhōu Qū29,217
Guóyíngshănxīhuánghéqĭyè Gōngsī国营陕西黄河企业公司Township-like AreaDàlì Xiàn1,889
Guóyíngshănxīhuáshānqĭyè Gōngsī国营陕西华山企业公司Township-like AreaHuáyīn Shì2,007
Guóyíngshănxīlìbĕiqĭyè Gōngsī国营陕西荔北企业公司Township-like AreaDàlì Xiàn2,437
Guóyíngshănxīshāyuànqĭyè Gōngsī国营陕西沙苑企业公司Township-like AreaDàlì Xiàn1,997
Gùshì Zhèn故市镇TownLínwèi Qū28,281
Hănjĭng Zhèn罕井镇TownPúchéng Xiàn45,610
Hēichí Zhèn黑池镇TownHéyáng Xiàn29,293
Héjiāzhuāng Zhèn和家庄镇TownHéyáng Xiàn25,435
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipLínwèi Qū9,098
Huángfŭzhuāng Zhèn皇甫庄镇TownHéyáng Xiàn8,849
Huáxī Zhèn华西镇TownHuáyīn Shì16,989
Huázhōu Jiēdào华州街道办事处Urban SubdistrictHuázhōu Qū44,614
Huázhū Xiāng华朱乡Rural TownshipFùpíng Xiàn29,668
Hùjiā Xiāng户家乡Rural TownshipDàlì Xiàn16,740
Jiāodào Zhèn交道镇TownChéngchéng Xiàn18,283
Jiāoxié Zhèn交斜镇TownLínwèi Qū24,668
Jiăqŭ Xiāng贾曲乡Rural TownshipPúchéng Xiàn28,384
Jiĕfàng Jiēdào解放街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū26,614
Jīnchéng Jiēdào金城街道办事处Urban SubdistrictHánchéng Shì51,430
Jīnduī Zhèn金堆镇TownHuázhōu Qū22,744
Jīngyáo Zhèn荆姚镇TownPúchéng Xiàn56,650
Jīnhuì Xiāng金惠乡Rural TownshipHuázhōu Qū12,717
Lăomiào Zhèn老庙镇TownFùpíng Xiàn33,657
Léicūn Xiāng雷村乡Rural TownshipBáishuĭ Xiàn14,848
Léijiāwā Xiāng雷家洼乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn16,800
Léiyá Zhèn雷牙镇TownBáishuĭ Xiàn11,324
Liángtián Jiēdào良田街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū18,020
Liăngyí Zhèn两宜镇TownDàlì Xiàn20,572
Liánhuāsì Zhèn莲花寺镇TownHuázhōu Qū25,383
Lìndiàn Zhèn吝店镇TownLínwèi Qū25,064
Língāo Zhèn林皋镇TownBáishuĭ Xiàn21,880
Liúgŭ Zhèn留古镇TownFùpíng Xiàn29,642
Liújiāwā Xiāng刘家洼乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn18,524
Liújí Zhèn刘集镇TownFùpíng Xiàn40,169
Liúqŭ Zhèn流曲镇TownFùpíng Xiàn35,015
Liŭzhī Zhèn柳枝镇TownHuázhōu Qū14,215
Lóngbèi Xiāng龙背乡Rural TownshipLínwèi Qū20,455
Lóngchí Zhèn龙池镇TownPúchéng Xiàn33,574
Lóngmén Zhèn龙门镇TownHánchéng Shì55,847
Lóngtíng Zhèn龙亭镇TownHánchéng Shì16,483
Lóngyáng Zhèn龙阳镇TownPúchéng Xiàn25,218
Lùjĭng Zhèn路井镇TownHéyáng Xiàn38,573
Luòbīn Zhèn洛滨镇TownPúchéng Xiàn27,946
Luójiāwā Xiāng罗家洼乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn16,970
Măjiāzhuāng Xiāng马家庄乡Rural TownshipHéyáng Xiàn18,238
Méijiāpíng Zhèn梅家坪镇TownFùpíng Xiàn30,232
Mĕiyuán Zhèn美原镇TownFùpíng Xiàn47,520
Mèngyuán Zhèn孟塬镇TownHuáyīn Shì24,687
Mìzi Xiāng觅子乡Rural TownshipFùpíng Xiàn17,445
Nánshè Xiāng南社乡Rural TownshipFùpíng Xiàn16,987
Nánshī Xiāng南师乡Rural TownshipLínwèi Qū18,411
Nántóu Xiāng南头乡Rural TownshipTóngguān Xiàn12,380
Niànqiáo Zhèn埝桥镇TownDàlì Xiàn27,182
Pánlóng Xiāng盘龙乡Rural TownshipHánchéng Shì5,966
Pínglùmiào Xiāng平路庙乡Rural TownshipPúchéng Xiàn20,192
Píngmín Xiāng平民乡Rural TownshipDàlì Xiàn15,109
Píngxìn Xiāng凭信乡Rural TownshipLínwèi Qū13,000
Pōtóu Zhèn坡头镇TownPúchéng Xiàn24,579
Qiàchuān Zhèn洽川镇TownHéyáng Xiàn8,593
Qiāngbái Zhèn羌白镇TownDàlì Xiàn35,151
Qiáonán Zhèn桥南镇TownLínwèi Qū21,267
Qiáozixuán Xiāng乔子玄乡Rural TownshipHánchéng Shì7,447
Qícūn Zhèn齐村镇TownFùpíng Xiàn32,194
Qíndōng Zhèn秦东镇TownTóngguān Xiàn17,866
Rénmín Jiēdào人民街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū66,293
Sāngshùpíng Zhèn桑树坪镇TownHánchéng Shì20,012
Sānhé Xiāng三合乡Rural TownshipPúchéng Xiàn22,385
Sānzhāng Zhèn三张镇TownLínwèi Qū26,809
Shādĭ Xiāng沙底乡Rural TownshipDàlì Xiàn14,342
Shàngwáng Xiāng上王乡Rural TownshipPúchéng Xiàn21,294
Shànhuà Xiāng善化乡Rural TownshipChéngchéng Xiàn10,004
Shícáo Xiāng石槽乡Rural TownshipDàlì Xiàn31,149
Shĭguān Zhèn史官镇TownBáishuĭ Xiàn14,674
Shōushuĭ Xiāng收水乡Rural TownshipBáishuĭ Xiàn5,813
Shuāngquán Zhèn双泉镇TownDàlì Xiàn26,875
Shuāngwáng Jiēdào双王街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū30,097
Sìqián Zhèn寺前镇TownChéngchéng Xiàn31,553
Sūcūn Zhèn苏村镇TownDàlì Xiàn26,916
Sūfāng Zhèn苏坊镇TownPúchéng Xiàn30,659
Sūn Zhèn孙镇TownPúchéng Xiàn32,371
Tàihuálù Jiēdào太华路街道办事处Urban SubdistrictHuáyīn Shì50,591
Tàiyào Zhèn太要镇TownTóngguān Xiàn25,632
Táoxià Zhèn桃下镇TownHuáyīn Shì26,011
Tiánshì Zhèn田市镇TownLínwèi Qū21,795
Tóngjiāzhuāng Zhèn同家庄镇TownHéyáng Xiàn20,102
Tóngyù Zhèn桐峪镇TownTóngguān Xiàn12,628
Wángcūn Zhèn王村镇TownHéyáng Xiàn28,029
Wángfēng Xiāng王峰乡Rural TownshipHánchéng Shì12,665
Wángliáo Zhèn王寮镇TownFùpíng Xiàn24,378
Wángzhuāng Zhèn王庄镇TownChéngchéng Xiàn24,030
Wéidōng Xiāng嵬东乡Rural TownshipHánchéng Shì11,495
Wéilín Zhèn韦林镇TownDàlì Xiàn22,028
Wèiyù Xiāng卫峪乡Rural TownshipHuáyīn Shì10,041
Wéizhuāng Zhèn韦庄镇TownChéngchéng Xiàn35,479
Wŭfāng Xiāng五方乡Rural TownshipHuáyīn Shì17,707
Xiàjí Zhèn下吉镇TownLínwèi Qū43,222
Xiàmiào Zhèn下庙镇TownHuázhōu Qū21,895
Xiángcūn Xiāng翔村乡Rural TownshipPúchéng Xiàn26,754
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū43,049
Xiăohuì Xiāng小惠乡Rural TownshipFùpíng Xiàn20,600
Xiàoyì Zhèn孝义镇TownLínwèi Qū21,423
Xiàzhài Zhèn下寨镇TownDàlì Xiàn17,231
Xīgù Zhèn西固镇TownBáishuĭ Xiàn16,725
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictHánchéng Shì112,936
Xīnchí Zhèn新池镇TownHéyáng Xiàn27,855
Xìnglín Zhèn杏林镇TownHuázhōu Qū26,356
Xīng Zhèn兴镇TownPúchéng Xiàn28,835
Xīnshì Jiēdào辛市街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū29,179
Xìnyì Xiāng信义乡Rural TownshipLínwèi Qū21,389
Xīnzhuāng Xiāng辛庄乡Rural TownshipHuázhōu Qū22,053
Xīzhài Xiāng西寨乡Rural TownshipDàlì Xiàn13,368
Xīzhuāng Zhèn西庄镇TownHánchéng Shì25,245
Xuēfēng Xiāng薛峰乡Rural TownshipHánchéng Shì4,873
Xuē Zhèn薛镇TownFùpíng Xiàn36,699
Xŭzhuāng Zhèn许庄镇TownDàlì Xiàn39,860
Yáncūn Zhèn阎村镇TownLínwèi Qū18,307
Yángguō Zhèn阳郭镇TownLínwèi Qū28,923
Yángjiāzhuāng Xiāng杨家庄乡Rural TownshipHéyáng Xiàn10,046
Yáohé Zhèn尧禾镇TownBáishuĭ Xiàn29,098
Yáotóu Zhèn尧头镇TownChéngchéng Xiàn20,610
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownPúchéng Xiàn26,063
Yuánrèn Xiāng原任乡Rural TownshipPúchéng Xiàn17,820
Yuèmiào Jiēdào岳庙街道办事处Urban SubdistrictHuáyīn Shì28,067
Yùlĭng Xiāng峪岭乡Rural TownshipFùpíng Xiàn9,847
Yúntái Xiāng云台乡Rural TownshipBáishuĭ Xiàn11,134
Yùquán Jiēdào玉泉街道Urban SubdistrictHuáyīn Shì43,084
Zăncūn Zhèn昝村镇TownHánchéng Shì14,360
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipDàlì Xiàn19,736
Zhāngqiáo Zhèn张桥镇TownFùpíng Xiàn32,667
Zhànnán Jiēdào站南街道办事处Urban SubdistrictLínwèi Qū89,021
Zhàodù Zhèn赵渡镇TownDàlì Xiàn14,536
Zhàozhuāng Zhèn赵庄镇TownChéngchéng Xiàn15,443
Zhībăo Xiāng知堡乡Rural TownshipHéyáng Xiàn15,964
Zhīchuān Zhèn芝川镇TownHánchéng Shì19,246
Zhīyáng Zhèn芝阳镇TownHánchéng Shì20,121
Zhuānglĭ Zhèn庄里镇TownFùpíng Xiàn59,983
Zhuāngtóu Zhèn庄头镇TownChéngchéng Xiàn21,138
Zòngmù Xiāng纵目乡Rural TownshipBáishuĭ Xiàn11,495

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).