Home
Show Map

China: Ürümqi (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ürümqi (Wūlŭmùqí Shì).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dábănchéng Qū达坂城区District40,657
Mĭdōng Qū [incl. Miquan]米东区District333,676
Shāyībākè Qū [Saybagh]沙依巴克区District664,716
Shuĭmógōu Qū水磨沟区District390,943
Tiānshān Qū天山区District696,277
Tóutúnhé Qū头屯河区District247,806
Wūlŭmùqí Xiàn [Ürümqi]乌鲁木齐县County52,352
Xīnshì Qū新市区District686,132
Wūlŭmùqí Shì [Ürümqi]乌鲁木齐市Prefecture-level City3,112,559

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ürümqi (Wūlŭmùqí Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiwéi'ĕrgōu Jiēdào艾维尔沟街道Urban SubdistrictDábănchéng Qū8,475
Ākèsū Xiāng阿克苏乡Rural TownshipDábănchéng Qū3,009
Ānníngqú Zhèn安宁渠镇TownXīnshì Qū19,237
Bādàowān Jiēdào八道湾街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū3,326
Bǎiyánghé Xiāng柏杨河乡Rural TownshipMĭdōng Qū7,664
Bājiāhù Jiēdào [Tiānjīnlù Jiēdào]八家户街道Urban SubdistrictXīnshì Qū28,422
Bănfánggōu Zhèn板房沟镇TownWūlŭmùqí Xiàn13,657
Bāyī Jiēdào八一街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū88,146
Bĕijīnglù Jiēdào北京路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū83,880
Bĕizhàn Dōnglù Jiēdào北站东路街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū8,270
Bĕizhàn Xīlù Jiēdào北站西路街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū7,167
Bīngtuán Nóngshí Èrshī Yīlíngsì Tuán兵团农十二师一零四团Township-like AreaShāyībākè Qū35,184
Bīngtuán Shí'èrshī Sānpíng Nóngchăng兵团十二师三坪农场Township-like AreaTóutúnhé Qū11,798
Bīngtuán Shí'èrshī Wŭyī Nóngchăng兵团十二师五一农场Township-like AreaTóutúnhé Qū12,106
Bīngtuán Shí'èrshī Xīshān Nóngchăng兵团十二师西山农场Township-like AreaShāyībākè Qū5,018
Cháiwōbăo Guănwĕihuì柴窝堡管委会Township-like AreaDábănchéng Qū4,492
Chángjiānglù Jiēdào长江路街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū37,489
Chángshānzi Zhèn长山子镇TownMĭdōng Qū18,773
Dábănchéng Zhèn达坂城镇TownDábănchéng Qū5,540
Dàwān Piànqū大湾片区Township-like AreaTiānshān Qū26,292
Dìbàng Jiēdào地磅街道Urban SubdistrictMĭdōng Qū15,372
Dìwōbăo Xiāng地窝堡乡Rural TownshipXīnshì Qū8,984
Dōnggōu Xiāng东沟乡Rural TownshipDábănchéng Qū4,566
Dōngmén Jiēdào东门街道Urban SubdistrictTiānshān Qū39,249
Èrdàoqiáo Piànqū二道桥片区Township-like AreaTiānshān Qū29,875
Èrgōng Jiēdào二工街道Urban SubdistrictXīnshì Qū52,100
Èrgōng Xiāng二工乡Rural TownshipXīnshì Qū16,952
Gāngchéng Piànqū Jiēdào [Tóutúnhé Jiēdào]钢城片区街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū55,552
Gāngōu Xiāng甘沟乡Rural TownshipWūlŭmùqí Xiàn6,030
Gŭmùdìdōnglù Jiēdào古牧地东路街道Urban SubdistrictMĭdōng Qū48,296
Gŭmùdìxīlù Jiēdào古牧地西路街道Urban SubdistrictMĭdōng Qū56,333
Gŭmùdì Zhèn古牧地镇TownMĭdōng Qū36,066
Hángzhōulù Jiēdào杭州路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū64,416
Hēijiăshān Piànqū黑甲山片区Township-like AreaTiānshān Qū43,155
Hépínglù Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū31,220
Hétiánjiē Jiēdào和田街街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū62,046
Hóngmiàozi Jiēdào红庙子街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū101,335
Hóngyàn Jiēdào红雁街道Urban SubdistrictTiānshān Qū8,142
Huŏchēxīzhàn Jiēdào火车西站街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū37,472
Jiănquán Jiēdào碱泉街道Urban SubdistrictTiānshān Qū73,446
Jiĕfàng Bĕilù Jiēdào解放北路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū24,348
Jiĕfàng Nánlù Jiēdào解放南路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū23,976
Kāshídōnglù Jiēdào喀什东路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū49,842
Kăziwān Jiēdào卡子湾街道Urban SubdistrictMĭdōng Qū40,293
Liùdàowān Jiēdào六道湾街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū77,454
Liùshíhù Xiāng六十户乡Rural TownshipXīnshì Qū7,284
Lúcăogōu Xiāng芦草沟乡Rural TownshipMĭdōng Qū14,093
Lúyuànjiē Jiēdào炉院街街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū103,134
Nánhú Bĕilù Jiēdào南湖北路街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū40,899
Nánhú Nánlù Jiēdào南湖南路街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū77,316
Nánlù Jiēdào [Yŏuhăolù Jiēdào]南路街道Urban SubdistrictMĭdōng Qū24,443
Nánwĕilù Jiēdào南纬路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū48,093
Qīdàowān Jiēdào七道湾街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū30,358
Qīnggédáhú Xiāng青格达湖乡Rural TownshipXīnshì Qū4,314
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū43,367
Sà'ĕrdábăn Xiāng萨尔达坂乡Rural TownshipWūlŭmùqí Xiàn9,922
Sàimăchăng Piànqū赛马场片区Township-like AreaTiānshān Qū34,372
Sāndàobà Zhèn三道坝镇TownMĭdōng Qū11,460
Sāngōng Jiēdào三工街道Urban SubdistrictXīnshì Qū67,939
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū59,965
Shí'èr Shuàitóu Túnhé Nóngchăng十二帅头屯河农场Township-like AreaTóutúnhé Qū24,530
Shíhuà Jiēdào石化街道Urban SubdistrictMĭdōng Qū30,769
Shíyóuxīncūn Jiēdào石油新村街道Urban SubdistrictXīnshì Qū50,022
Shuĭmógōu Jiēdào水磨沟街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū48,544
Shuĭmógōu Qū Nóngcūn Shìwù Guănlĭ Bàngōngshì水磨沟区农村事务管理办公室Township-like AreaShuĭmógōu Qū2,724
Shuĭxīgōu Zhèn水西沟镇TownWūlŭmùqí Xiàn11,208
Sōngshānjiē Jiēdào嵩山街街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū7,699
Tiĕchănggōu Zhèn铁厂沟镇TownMĭdōng Qū14,111
Tóutúnhéqū Xiāng Lèisì Xiāngzhèn Dānwèi头屯河区乡类似乡镇单位TownTóutúnhé Qū8,343
Tuánjiélù Jiēdào团结路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū71,514
Tuōlĭ Xiāng托里乡Rural TownshipWūlŭmùqí Xiàn4,437
Wángjiāgōu Jiēdào王家沟街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū9,967
Wĕihúliáng Jiēdào苇湖梁街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū43,730
Wūchānglù Jiēdào乌昌路街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū5,861
Wūlābó Jiēdào乌拉泊街道Urban SubdistrictDábănchéng Qū8,112
Wūlŭmùqí Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū乌鲁木齐高新技术产业开发区Township-like AreaXīnshì Qū40,381
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipDábănchéng Qū3,154
Xìngfúlù Jiēdào幸福路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū65,294
Xīnhuá Bĕilù Jiēdào新华北路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū29,022
Xīnhuá Nánlù Jiēdào新华南路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū35,464
Xīnmínlù Jiēdào新民路街道Urban SubdistrictShuĭmógōu Qū66,592
Xīshān Jiēdào西山街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū63,228
Yămălĭkèshān Jiēdào雅玛里克山街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū44,273
Yán'ānlù Jiēdào延安路街道Urban SubdistrictTiānshān Qū35,770
Yàn'érwō Jiēdào燕儿窝街道Urban SubdistrictTiānshān Qū21,806
Yángmáogōng Zhèn羊毛工镇TownMĭdōng Qū16,003
Yángzijiānglù Jiēdào扬子江路街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū44,891
Yánhú Jiēdào盐湖街道Urban SubdistrictDábănchéng Qū3,309
Yínchuānlù Jiēdào银川路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū77,579
Yíngbīnlù Jiēdào迎宾路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū52,442
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownWūlŭmùqí Xiàn7,098
Yŏuhăo Bĕilù Jiēdào友好北路街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū50,901
Yŏuhăo Nánlù Jiēdào友好南路街道Urban SubdistrictShāyībākè Qū29,071
Yŏuyìlù Jiēdào友谊路街道Urban SubdistrictXīnshì Qū14,245
Zhōngyà Bĕilù Jiēdào中亚北路街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū24,309
Zhōngyà Nánlù Jiēdào中亚南路街道Urban SubdistrictTóutúnhé Qū34,732

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).