Home
Show Map

China: Tóngchuān Shì / 铜川市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tóngchuān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wángyì Qū王益区District200,231
Yàozhōu Qū [incl. Xīn Qū]耀州区District325,537
Yíjūn Xiàn宜君县County91,160
Yìntái Qū印台区District217,509
Tóngchuān Shì铜川市Prefecture-level City834,437

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tóngchuān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āzhuāng Zhèn阿庄镇TownYìntái Qū10,375
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictYìntái Qū35,185
Chéngguān Zhèn城关镇TownYíjūn Xiàn20,185
Chénlú Zhèn陈炉镇TownYìntái Qū15,642
Dŏngjiāhé Zhèn董家河镇TownYàozhōu Qū11,502
Gāolóuhé Xiāng高楼河乡Rural TownshipYìntái Qū16,206
Guăngyáng Zhèn广阳镇TownYìntái Qū23,635
Guānzhuāng Zhèn关庄镇TownYàozhōu Qū19,229
Hóngqí Jiēdào红旗街道办事处Urban SubdistrictWángyì Qū53,592
Hóngtŭ Zhèn红土镇TownYìntái Qū22,086
Huángbăo Zhèn黄堡镇TownWángyì Qū33,528
Jīnsuŏguān Zhèn金锁关镇TownYìntái Qū21,718
Kūquán Zhèn哭泉镇TownYíjūn Xiàn4,579
Léiyuán Xiāng雷塬乡Rural TownshipYíjūn Xiàn5,216
Liŭlín Zhèn柳林镇TownYàozhōu Qū9,755
Miàowān Zhèn庙湾镇TownYàozhōu Qū18,277
Péng Zhèn彭镇TownYíjūn Xiàn12,966
Pōtóu Jiēdào坡头街道办事处Urban SubdistrictYàozhōu Qū14,522
Qīngniánlù Jiēdào青年路街道办事处Urban SubdistrictWángyì Qū24,535
Qípán Zhèn棋盘镇TownYíjūn Xiàn7,596
Qīyīlù Jiēdào七一路街道办事处Urban SubdistrictWángyì Qū28,007
Sānlĭdòng Jiēdào三里洞街道办事处Urban SubdistrictYìntái Qū19,992
Shízhù Zhèn石柱镇TownYàozhōu Qū16,257
Sìgōu Zhèn寺沟镇TownYàozhōu Qū17,558
Sūnyuán Zhèn孙塬镇TownYàozhōu Qū18,791
Tài'ān Zhèn太安镇TownYíjūn Xiàn10,201
Táoyuán Jiēdào桃园街道办事处Urban SubdistrictWángyì Qū27,529
Tiānbăolù Jiēdào天宝路街道办事处Urban SubdistrictYàozhōu Qū21,642
Wángjiāhé Xiāng王家河乡Rural TownshipWángyì Qū21,760
Wángshí'āo Jiēdào王石凹街道办事处Urban SubdistrictYìntái Qū19,734
Wángyì Xiāng王益乡Rural TownshipWángyì Qū11,280
Wŭlĭ Zhèn五里镇TownYíjūn Xiàn5,999
Xiánfēnglù Jiēdào咸丰路街道办事处Urban SubdistrictYàozhōu Qū30,063
Xiăoqiū Zhèn小丘镇TownYàozhōu Qū27,467
Xīcūn Xiāng西村乡Rural TownshipYíjūn Xiàn7,148
Yănchí Xiāng演池乡Rural TownshipYàozhōu Qū9,808
Yáoqŭ Zhèn瑶曲镇TownYàozhōu Qū20,895
Yáoshēng Zhèn尧生镇TownYíjūn Xiàn6,632
Yìntái Xiāng印台乡Rural TownshipYìntái Qū13,984
Yŏng'ānlù Jiēdào永安路街道办事处Urban SubdistrictYàozhōu Qū37,184
Yùhuá Zhèn玉华镇TownYìntái Qū18,952
Yúnmèng Xiāng云梦乡Rural TownshipYíjūn Xiàn10,638
Zhàojīn Zhèn照金镇TownYàozhōu Qū8,973
Zhèngyánglù Jiēdào正阳路街道办事处Urban SubdistrictYàozhōu Qū43,614

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).