Home
Show Map

China: Tiĕlĭng Shì / 铁岭市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tiĕlĭng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngtú Xiàn昌图县County847,924
Diàobīngshān Shì调兵山市County-level City241,431
Kāiyuán Shì开原市County-level City545,624
Qīnghé Qū清河区District89,997
Tiĕlĭng Xiàn铁岭县County339,045
Xīfēng Xiàn西丰县County290,635
Yínzhōu Qū银州区District363,076
Tiĕlĭng Shì铁岭市Prefecture-level City2,717,732

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tiĕlĭng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ājí Zhèn阿吉镇TownTiĕlĭng Xiàn24,199
Ānmín Zhèn安民镇TownXīfēng Xiàn15,731
Bābăo Zhèn八宝镇TownKāiyuán Shì27,040
Báiqízhài Mănzú Xiāng白旗寨满族乡Rural TownshipTiĕlĭng Xiàn10,088
Bǎiyú Zhèn柏榆镇TownXīfēng Xiàn13,313
Bākēshù Zhèn八棵树镇TownKāiyuán Shì22,828
Bāmiànchéng Zhèn八面城镇TownChāngtú Xiàn56,550
Băolì Nóngchăng宝力农场Township-like AreaChāngtú Xiàn5,878
Băolì Zhèn宝力镇TownChāngtú Xiàn38,363
Càiniú Zhèn蔡牛镇TownTiĕlĭng Xiàn29,090
Cháihé Jiēdào柴河街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū53,630
Chángfā Zhèn长发镇TownChāngtú Xiàn11,961
Chāngtú Zhèn昌图镇TownChāngtú Xiàn116,975
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownChāngtú Xiàn17,345
Chéngdōng Zhèn城东镇TownKāiyuán Shì14,771
Chéngpíng Mănzú Xiāng成平满族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn10,498
Dàdiànzi Zhèn大甸子镇TownTiĕlĭng Xiàn20,853
Dàmíng Zhèn大明镇TownDiàobīngshān Shì29,544
Dàsìjiāzi Zhèn大四家子镇TownChāngtú Xiàn19,586
Dàwā Zhèn大洼镇TownChāngtú Xiàn23,087
Dàxīng Zhèn大兴镇TownChāngtú Xiàn13,986
Déxīng Mănzú Xiāng德兴满族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn7,984
Diàobīngshān Jiēdào调兵山街道Urban SubdistrictDiàobīngshān Shì56,013
Diàoyú Zhèn钓鱼镇TownXīfēng Xiàn8,131
Dōnggā Zhèn东嘎镇TownChāngtú Xiàn16,425
Fángmù Zhèn房木镇TownXīfēng Xiàn18,399
Fánhé Zhèn凡河镇TownTiĕlĭng Xiàn63,629
Fùjiā Línchăng付家林场Township-like AreaChāngtú Xiàn6,176
Fùjiā Zhèn傅家镇TownChāngtú Xiàn26,428
Gàojiādiàn Zhèn郜家店镇TownXīfēng Xiàn24,934
Gèngkè Zhèn更刻镇TownXīfēng Xiàn9,500
Gōngrén Jiēdào工人街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū53,415
Gŭyúshù Zhèn古榆树镇TownChāngtú Xiàn31,001
Hélóng Mănzú Xiāng和隆满族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn13,355
Héngdàohézi Mănzú Xiāng横道河子满族乡Rural TownshipTiĕlĭng Xiàn11,575
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū43,990
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictQīnghé Qū28,156
Hòuyáo Zhèn后窑镇TownChāngtú Xiàn13,936
Huángqízhài Mănzú Zhèn黄旗寨满族镇TownKāiyuán Shì13,224
Jīguānshān Xiāng鸡冠山乡Rural TownshipTiĕlĭng Xiàn9,519
Jīngōuzi Zhèn金沟子镇TownKāiyuán Shì23,462
Jīnjiā Zhèn金家镇TownChāngtú Xiàn24,405
Jīnxīng Mănzú Xiāng金星满族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn11,999
Kàoshān Zhèn靠山镇TownKāiyuán Shì17,255
Lăochéng Jiēdào老城街道Urban SubdistrictKāiyuán Shì24,190
Lăochéng Zhèn老城镇TownChāngtú Xiàn34,505
Lăosìpíng Zhèn老四平镇TownChāngtú Xiàn16,898
Liăngjiāzi Nóngchăng两家子农场Township-like AreaChāngtú Xiàn13,710
Liángquán Zhèn凉泉镇TownXīfēng Xiàn12,479
Liàngzhōngqiáo Zhèn亮中桥镇TownChāngtú Xiàn29,079
Liánhuā Zhèn莲花镇TownKāiyuán Shì12,249
Liáohăi Jiēdào辽海街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū42,255
Lĭjiātái Zhèn李家台镇TownKāiyuán Shì14,980
Línfēng Mănzú Xiāng林丰满族乡Rural TownshipKāiyuán Shì6,351
Lĭngdōng Jiēdào岭东街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū19,729
Lĭqiānhù Zhèn李千户镇TownTiĕlĭng Xiàn34,368
Lóngshān Xiāng龙山乡Rural TownshipYínzhōu Qū25,042
Măjiāzhài Zhèn马家寨镇TownKāiyuán Shì10,462
Mángniú Măchăng牤牛马场Township-like AreaChāngtú Xiàn819
Máojiādiàn Zhèn毛家店镇TownChāngtú Xiàn31,433
Măzhònghé Zhèn马仲河镇TownChāngtú Xiàn16,563
Míngdé Mănzú Xiāng明德满族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn8,695
Nièjiā Mănzú Xiāng聂家满族乡Rural TownshipQīnghé Qū7,932
Píng'ānbăo Zhèn平安堡镇TownChāngtú Xiàn15,590
Píngdĭngbăo Zhèn平顶堡镇TownTiĕlĭng Xiàn16,576
Pínggăng Zhèn平岗镇TownXīfēng Xiàn14,927
Qiánshuāngjĭng Zhèn前双井镇TownChāngtú Xiàn21,979
Qījiāzi Zhèn七家子镇TownChāngtú Xiàn15,421
Qìngyúnbăo Zhèn庆云堡镇TownKāiyuán Shì21,954
Quántóu Zhèn泉头镇TownChāngtú Xiàn16,450
Qŭjiādiàn Zhèn曲家店镇TownChāngtú Xiàn27,145
Sānjiāngkŏu Nóngchăng三江口农场Township-like AreaChāngtú Xiàn2,637
Sānjiāngkŏu Zhèn三江口镇TownChāngtú Xiàn26,344
Sānjiāzi Xiāng三家子乡Township-like AreaKāiyuán Shì13,149
Shàngféidì Mănzú Zhèn上肥地满族镇TownKāiyuán Shì9,326
Shíbājiāzi Zhèn十八家子镇TownChāngtú Xiàn15,465
Shuāngjĭngzi Zhèn双井子镇TownTiĕlĭng Xiàn21,551
Shuāngmiàozi Zhèn双庙子镇TownChāngtú Xiàn15,222
Sìhé Zhèn四合镇TownChāngtú Xiàn15,820
Sìmiànchéng Zhèn四面城镇TownChāngtú Xiàn18,818
Sōngshānbăo Xiāng松山堡乡Rural TownshipKāiyuán Shì17,284
Tàipíng Zhèn太平镇TownChāngtú Xiàn13,242
Táorán Zhèn陶然镇TownXīfēng Xiàn9,497
Tiāndé Zhèn天德镇TownXīfēng Xiàn18,895
Tiĕlĭng Jīngjì Kāifāqū铁岭经济开发区Township-like AreaYínzhōu Qū37,473
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū46,330
Tōngjiāngkŏu Zhèn通江口镇TownChāngtú Xiàn24,364
Tóngzhōng Jiēdào铜钟街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū41,212
Tóudào Zhèn头道镇TownChāngtú Xiàn18,033
Wēiyuănbăo Zhèn威远堡镇TownKāiyuán Shì21,491
Wùshùjiē Jiēdào兀术街街道Urban SubdistrictDiàobīngshān Shì103,662
Xià'èrtái Zhèn下二台镇TownChāngtú Xiàn13,523
Xiàféidì Mănzú Xiāng下肥地满族乡Rural TownshipKāiyuán Shì13,514
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictQīnghé Qū18,033
Xiăomíng Zhèn晓明镇TownDiàobīngshān Shì23,047
Xiăonán Zhèn晓南镇TownDiàobīngshān Shì29,165
Xīfēng Zhèn西丰镇TownXīfēng Xiàn71,260
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictKāiyuán Shì191,649
Xīngkāi Jiēdào兴开街道Urban SubdistrictKāiyuán Shì27,995
Xīntáizi Zhèn新台子镇TownTiĕlĭng Xiàn32,202
Xīnxiāng Nóngchăng新乡农场Township-like AreaChāngtú Xiàn3,607
Xióngguāntún Zhèn熊官屯镇TownTiĕlĭng Xiàn15,832
Yángmùlínzi Zhèn杨木林子镇TownQīnghé Qū17,943
Yāobăo Zhèn腰堡镇TownTiĕlĭng Xiàn21,362
Yèmín Zhèn业民镇TownKāiyuán Shì18,662
Yíngchăng Mănzú Xiāng营厂满族乡Rural TownshipXīfēng Xiàn7,653
Zhāngxiāng Zhèn张相镇TownQīnghé Qū17,933
Zhènxībăo Zhèn镇西堡镇TownTiĕlĭng Xiàn25,069
Zhènxīng Zhèn振兴镇TownXīfēng Xiàn13,385
Zhŏngchùchăng 种畜场Township-like AreaTiĕlĭng Xiàn3,132
Zhōnggù Zhèn中固镇TownKāiyuán Shì23,788
Zīlùshù Zhèn鴜鷺树镇TownChāngtú Xiàn19,155

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).