Home
Show Map

Zūnhuà Shì

County-level City in Tángshān Shì / 唐山市

County-level City

The population of Zūnhuà Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zūnhuà Shì遵化市County-level City737,011
Tángshān Shì唐山市Prefecture-level City7,577,289

Contents: Townships

The population of the townships in Zūnhuà Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băozidiàn Zhèn堡子店镇TownZūnhuà Shì38,659
Cuījiāzhuāng Xiāng崔家庄乡Rural TownshipZūnhuà Shì19,825
Dăngyù Zhèn党峪镇TownZūnhuà Shì28,047
Dìbĕitóu Zhèn地北头镇TownZūnhuà Shì21,194
Dōngjiùzhài Zhèn东旧寨镇TownZūnhuà Shì24,495
Dōnglíng Mănzú Xiāng东陵满族乡Rural TownshipZūnhuà Shì22,480
Dōngxīnzhuāng Zhèn东新庄镇TownZūnhuà Shì36,428
Hòujiāzhài Xiāng候家寨乡Rural TownshipZūnhuà Shì13,716
Huámínglù Jiēdào华明路街道办事处Urban SubdistrictZūnhuà Shì32,204
Jiànmíng Zhèn建明镇TownZūnhuà Shì31,658
Liúbèizhài Xiāng刘备寨乡Rural TownshipZūnhuà Shì21,298
Mălányù Zhèn马兰峪镇TownZūnhuà Shì24,569
Niángniángzhuāng Xiāng娘娘庄乡Rural TownshipZūnhuà Shì20,914
Píng'ānchéng Zhèn平安城镇TownZūnhuà Shì51,631
Shímén Zhèn石门镇TownZūnhuà Shì32,341
Sūjiāwā Zhèn苏家洼镇TownZūnhuà Shì30,521
Tāngquán Mănzú Xiāng汤泉满族乡Rural TownshipZūnhuà Shì8,758
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownZūnhuà Shì18,330
Tuánpiáozhuāng Xiāng团瓢庄乡Rural TownshipZūnhuà Shì27,000
Wénhuàlù Jiēdào文化路街道办事处Urban SubdistrictZūnhuà Shì50,363
Xiăochăng Xiāng小厂乡Rural TownshipZūnhuà Shì15,684
Xīliúcūn Xiāng西留村乡Rural TownshipZūnhuà Shì24,205
Xīndiànzi Zhèn新店子镇TownZūnhuà Shì48,832
Xīngwàngzhài Xiāng兴旺寨乡Rural TownshipZūnhuà Shì21,475
Xīsānlĭ Xiāng西三里乡Rural TownshipZūnhuà Shì16,784
Xīxiàyíng Mănzú Xiāng西下营满族乡Rural TownshipZūnhuà Shì10,730
Zūnhuà Zhèn遵化镇TownZūnhuà Shì44,870

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).