Home
Show Map

Yùtián Xiàn

County in Tángshān Shì / 唐山市

County

The population of Yùtián Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yùtián Xiàn玉田县County684,833
Tángshān Shì唐山市Prefecture-level City7,577,289

Contents: Townships

The population of the townships in Yùtián Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Căitíngqiáo Zhèn彩亭桥镇TownYùtián Xiàn19,664
Cháoluòwō Xiāng潮洛窝乡Rural TownshipYùtián Xiàn22,192
Chénjiāpū Xiāng陈家铺乡Rural TownshipYùtián Xiàn15,800
Dà'ān Zhèn大安镇TownYùtián Xiàn30,213
Guōjiāqiáo Xiāng郭家桥乡Rural TownshipYùtián Xiàn16,823
Guōjiātún Xiāng郭家屯乡Rural TownshipYùtián Xiàn34,509
Gūshù Zhèn孤树镇TownYùtián Xiàn25,040
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇TownYùtián Xiàn30,613
Liàngjiădiàn Zhèn亮甲店镇TownYùtián Xiàn39,248
Línnáncāng Zhèn林南仓镇TownYùtián Xiàn23,687
Líntóutún Xiāng林头屯乡Rural TownshipYùtián Xiàn21,005
Línxī Zhèn林西镇TownYùtián Xiàn30,538
Sànshuĭtóu Zhèn散水头镇TownYùtián Xiàn26,491
Shíjiùwō Zhèn石臼窝镇TownYùtián Xiàn35,910
Tángzìtóu Zhèn唐自头镇TownYùtián Xiàn18,152
Wōluògū Zhèn窝洛沽镇TownYùtián Xiàn51,565
Yāhóngqiáo Zhèn鸦鸿桥镇TownYùtián Xiàn58,384
Yángjiābănqiáo Zhèn杨家板桥镇TownYùtián Xiàn26,230
Yángjiātào Xiāng杨家套乡Rural TownshipYùtián Xiàn26,564
Yùtián Zhèn玉田镇TownYùtián Xiàn132,205

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).