Home
Show Map

China: Tàizhōu Shì / 泰州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tàizhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gāogăng Qū高港区District283,807
Hăilíng Qū海陵区District594,656
Jiāngyàn Qū姜堰区District728,645
Jìngjiāng Shì靖江市County-level City684,360
Tàixīng Shì泰兴市County-level City1,073,921
Xīnghuà Shì兴化市County-level City1,253,548
Tàizhōu Shì泰州市Prefecture-level City4,618,937

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tàizhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfēng Zhèn安丰镇TownXīnghuà Shì51,651
Báimă Zhèn白马镇TownGāogăng Qū19,294
Báimĭ Zhèn白米镇TownJiāngyàn Qū40,589
Bīnjiāngxīnchéng 滨江新城Township-like AreaJìngjiāng Shì30,493
Bīnjiāng Zhèn滨江镇TownTàixīng Shì90,381
Chāngróng Zhèn昌荣镇TownXīnghuà Shì30,102
Chénbăo Zhèn陈堡镇TownXīnghuà Shì33,083
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictHăilíng Qū38,963
Chéngbĕiwùliúyuánqū 城北物流园区Township-like AreaHăilíng Qū5,203
Chéngbĕiyuánqū 城北园区Township-like AreaJìngjiāng Shì18,884
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictHăilíng Qū102,058
Chéngdōng Zhèn城东镇TownXīnghuà Shì21,994
Chéngnán城南办事处Township-like AreaJìngjiāng Shì73,901
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictHăilíng Qū39,531
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictHăilíng Qū74,460
Chéngzhōng Jiēdào城中街道Urban SubdistrictHăilíng Qū53,343
Dàduŏ Zhèn大垛镇TownXīnghuà Shì34,571
Dàinán Zhèn戴南镇TownXīnghuà Shì118,726
Dàiyáo Zhèn戴窑镇TownXīnghuà Shì55,971
Dàlún Zhèn大伦镇TownJiāngyàn Qū31,583
Dàsì Zhèn大泗镇TownGāogăng Qū24,406
Dàyíng Zhèn大营镇TownXīnghuà Shì24,082
Dàzōu Zhèn大邹镇TownXīnghuà Shì16,701
Diāopū Jiēdào刁铺街道Urban SubdistrictGāogăng Qū24,654
Diàoyú Zhèn钓鱼镇TownXīnghuà Shì28,358
Díduŏ Zhèn荻垛镇TownXīnghuà Shì34,488
Dōngxīng Zhèn东兴镇TownJìngjiāng Shì32,329
Duŏtián Jiēdào垛田街道Urban SubdistrictXīnghuà Shì52,106
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictHăilíng Qū39,444
Fēnjiè Zhèn分界镇TownTàixīng Shì51,071
Gānggù Xiāng缸顾乡Rural TownshipXīnghuà Shì14,199
Gāngyáng Zhèn罡杨镇TownHăilíng Qū21,685
Gēnsī Xiāng根思乡Rural TownshipTàixīng Shì43,807
Guănglíng Zhèn广陵镇TownTàixīng Shì44,336
Gùgāo Zhèn顾高镇TownJiāngyàn Qū25,177
Gūshān Zhèn孤山镇TownJìngjiāng Shì34,399
Gŭxī Zhèn古溪镇TownTàixīng Shì50,385
Hăinán Zhèn海南镇TownXīnghuà Shì19,928
Héchén Zhèn合陈镇TownXīnghuà Shì45,867
Héshī Zhèn河失镇TownTàixīng Shì44,714
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇TownTàixīng Shì70,246
Huágăng Zhèn华港镇TownJiāngyàn Qū37,720
Huángqiáo Zhèn黄桥镇TownTàixīng Shì168,954
Húzhuāng Zhèn胡庄镇TownGāogăng Qū35,358
Jiăngduŏ Zhèn蒋垛镇TownJiāngyàn Qū39,609
Jiāngyàn Zhèn姜堰镇TownJiāngyàn Qū169,568
Jiāngyīnyuánqū 江阴园区Township-like AreaJìngjiāng Shì42,845
Jìchuān Jiēdào济川街道办事处Urban SubdistrictTàixīng Shì242,377
Jìngchéng Jiēdàobàn靖城街道办Urban SubdistrictJìngjiāng Shì152,907
Jīngtàilù Jiēdào京泰路街道Urban SubdistrictHăilíng Qū61,130
Jìshì Zhèn季市镇TownJìngjiāng Shì41,805
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownHăilíng Qū31,861
Kāifāqū 开发区Township-like AreaXīnghuà Shì22,068
Kāifāqū 开发区Township-like AreaJiāngyàn Qū45,531
Kŏu'àn Jiēdào口岸街道Urban SubdistrictGāogăng Qū76,673
Lăowéi Xiāng老圩乡Rural TownshipXīnghuà Shì17,559
Liángxú Zhèn梁徐镇TownJiāngyàn Qū45,199
Línchéng Jiēdào临城街道Urban SubdistrictXīnghuà Shì42,492
Línhú Xiāng林湖乡Rural TownshipXīnghuà Shì22,356
Lĭzhōng Zhèn李中镇TownXīnghuà Shì20,551
Lóuzhuāng Zhèn娄庄镇TownJiāngyàn Qū44,520
Máoshān Zhèn茅山镇TownXīnghuà Shì26,069
Măqiáo Zhèn马桥镇TownJìngjiāng Shì32,710
Míngzhū Jiēdào明珠街道Urban SubdistrictHăilíng Qū44,476
Nóngyèkāifāqū Jiēdào农业开发区街道Urban SubdistrictHăilíng Qū5,651
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownJiāngyàn Qū22,284
Qŭxiá Zhèn曲霞镇TownTàixīng Shì23,410
Shāgōu Zhèn沙沟镇TownXīnghuà Shì20,829
Shānhú Zhèn珊瑚镇TownTàixīng Shì41,277
Shĕngāo Zhèn沈高镇TownJiāngyàn Qū34,141
Shēngcí Zhèn生祠镇TownJìngjiāng Shì42,940
Shĕnlún Zhèn沈沦镇TownXīnghuà Shì16,763
Sìxiàng Jiēdào寺巷街道Urban SubdistrictHăilíng Qū35,873
Sūchén Zhèn苏陈镇TownHăilíng Qū40,978
Táozhuāng Zhèn陶庄镇TownXīnghuà Shì31,130
Xiàwéi Zhèn下圩镇TownXīnghuà Shì16,732
Xībào Xiāng西鲍乡Rural TownshipXīnghuà Shì23,722
Xiéqiáo Zhèn斜桥镇TownJìngjiāng Shì45,450
Xījiāo Zhèn西郊镇TownXīnghuà Shì21,420
Xīlái Zhèn西来镇TownJìngjiāng Shì43,266
Xīnduŏ Zhèn新垛镇TownXīnghuà Shì17,229
Xīngăngchéng 新港城Township-like AreaJìngjiāng Shì39,744
Xīngtài Zhèn兴泰镇TownJiāngyàn Qū22,860
Xīnjiē Zhèn新街镇TownTàixīng Shì55,310
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownJìngjiāng Shì52,687
Xuānbăo Zhèn宣堡镇TownTàixīng Shì25,186
Xŭzhuāng Jiēdào许庄街道Urban SubdistrictGāogăng Qū35,662
Yánjiāng Jiēdào沿江街道Urban SubdistrictGāogăng Qū11,492
Yáowáng Zhèn姚王镇TownTàixīng Shì47,992
Yĕxú Zhèn野徐镇TownGāogăng Qū22,283
Yŏng'ānzhōu Zhèn永安洲镇TownGāogăng Qū33,985
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownXīnghuà Shì36,246
Yuánzhú Zhèn元竹镇TownTàixīng Shì30,055
Yúduŏ Zhèn俞垛镇TownJiāngyàn Qū39,429
Yūxī Zhèn淤溪镇TownJiāngyàn Qū31,879
Zhāngdiàn Zhèn张甸镇TownJiāngyàn Qū66,234
Zhāngguō Zhèn张郭镇TownXīnghuà Shì52,050
Zhāngqiáo Zhèn张桥镇TownTàixīng Shì44,420
Zhāoyáng Jiēdào昭阳街道Urban SubdistrictXīnghuà Shì180,617
Zhēntóng Zhèn溱潼镇TownJiāngyàn Qū32,322
Zhōngbăo Zhèn中堡镇TownXīnghuà Shì19,042
Zhōufèn Xiāng周奋乡Rural TownshipXīnghuà Shì15,815
Zhōuzhuāng Zhèn周庄镇TownXīnghuà Shì45,254
Zhúhóng Zhèn竹泓镇TownXīnghuà Shì23,777

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).