Home
Show Map

China: Tàiyuán Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tàiyuán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gŭjiāo Shì古交市County-level City205,143
Jiāncăopíng Qū尖草坪区District415,705
Jìnyuán Qū晋源区District221,431
Lóufán Xiàn娄烦县County105,841
Qīngxú Xiàn清徐县County343,861
Wànbǎilín Qū万柏林区District749,255
Xiăodiàn Qū小店区District804,537
Xìnghuālĭng Qū杏花岭区District643,584
Yángqŭ Xiàn阳曲县County120,228
Yíngzé Qū迎泽区District592,007
Tàiyuán Shì太原市Prefecture-level City4,201,592

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tàiyuán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎibăn Xiāng柏板乡Rural TownshipJiāncăopíng Qū11,105
Báijiāzhuāng Jiēdào白家庄街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū30,685
Bàlíngqiáo Jiēdào坝陵桥街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū44,988
Bĕigé Zhèn北格镇TownXiăodiàn Qū36,394
Bĕixiăodiàn Xiāng北小店乡Rural TownshipYángqŭ Xiàn1,638
Bĕiyíng Jiēdào北营街道Urban SubdistrictXiăodiàn Qū53,257
Cháicūn Jiēdào柴村街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū40,143
Chàkŏu Xiāng岔口乡Rural TownshipGŭjiāo Shì6,629
Cháng'ān Xiāng常安乡Rural TownshipGŭjiāo Shì6,123
Chángfēng Xījiē Jiēdào长风西街街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū82,649
Dàdōngguān Jiēdào大东关街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū54,955
Dàyú Zhèn大盂镇TownYángqŭ Xiàn10,959
Dōnghuángshuĭ Zhèn东黄水镇TownYángqŭ Xiàn9,722
Dōngqŭ Jiēdào东曲街道Urban SubdistrictGŭjiāo Shì40,872
Dōngshè Jiēdào东社街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū25,427
Dōngyú Zhèn东于镇TownQīngxú Xiàn27,620
Dù'érpíng Jiēdào杜儿坪街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū28,470
Dùjiāoqŭ Zhèn杜交曲镇TownLóufán Xiàn4,493
Dūnhuàfāng Jiēdào敦化坊街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū79,265
Gàijiāzhuāng Xiāng盖家庄乡Rural TownshipLóufán Xiàn4,768
Gāocūn Xiāng高村乡Rural TownshipYángqŭ Xiàn9,904
Géshàng Xiāng阁上乡Rural TownshipGŭjiāo Shì512
Guāngshè Jiēdào光社街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū20,655
Gŭchéng Jiēdào古城街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū33,022
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū37,267
Hăozhuāng Zhèn郝庄镇TownYíngzé Qū84,298
Hékŏu Zhèn河口镇TownGŭjiāo Shì15,161
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū86,169
Hòucūn Xiāng侯村乡Rural TownshipYángqŭ Xiàn10,356
Huàkètóu Jiēdào化客头街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū12,462
Huánglíng Jiēdào黄陵街道Urban SubdistrictXiăodiàn Qū57,074
Huángzhài Zhèn黄寨镇TownYángqŭ Xiàn22,233
Huìfēng Jiēdào汇丰街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū85,435
Jiālèquán Xiāng加乐泉乡Rural TownshipGŭjiāo Shì7,159
Jiāncăopíng Jiēdào尖草坪街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū31,678
Jiànhé Jiēdào涧河街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū76,187
Jìncí Zhèn晋祠镇TownJìnyuán Qū40,871
Jìngyóu Zhèn静游镇TownLóufán Xiàn17,921
Jīnshèng Zhèn金胜镇TownJìnyuán Qū39,489
Jìnyuán Jiēdào晋源街道Urban SubdistrictJìnyuán Qū41,293
Jíyì Xiāng集义乡Rural TownshipQīngxú Xiàn27,022
Jùlún Jiēdào巨轮街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū79,085
Lăojūnyíng Jiēdào老军营街道Urban SubdistrictYíngzé Qū70,564
Língjĭngdiàn Xiāng凌井店乡Rural TownshipYángqŭ Xiàn8,090
Liŭdù Xiāng柳杜乡Rural TownshipQīngxú Xiàn19,449
Liújiābăo Xiāng刘家堡乡Rural TownshipXiăodiàn Qū32,233
Liŭxiàng Jiēdào柳巷街道Urban SubdistrictYíngzé Qū39,581
Lóufán Zhèn娄烦镇TownLóufán Xiàn42,520
Luóchéng Jiēdào罗城街道Urban SubdistrictJìnyuán Qū22,878
Măjiāzhuāng Xiāng马家庄乡Rural TownshipLóufán Xiàn15,786
Mălán Zhèn马兰镇TownGŭjiāo Shì21,056
Mătóushuĭ Xiāng马头水乡Rural TownshipJiāncăopíng Qū906
Măyù Xiāng马峪乡Rural TownshipQīngxú Xiàn18,628
Mèngfēng Zhèn孟封镇TownQīngxú Xiàn31,488
Miàoqián Jiēdào庙前街道Urban SubdistrictYíngzé Qū65,457
Miàowān Xiāng庙湾乡Rural TownshipLóufán Xiàn2,705
Mínyíng Qū 民营区Township-like AreaYíngzé Qū3,474
Mínyíng Qū 民营区Township-like AreaXìnghuālĭng Qū9,105
Mĭyùzhèn Xiāng米峪镇乡Rural TownshipLóufán Xiàn8,070
Nánhán Jiēdào南寒街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū88,576
Nánzhài Jiēdào南寨街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū63,692
Nítún Zhèn泥屯镇TownYángqŭ Xiàn16,854
Píngyánglù Jiēdào平阳路街道Urban SubdistrictXiăodiàn Qū145,142
Qiānfēng Jiēdào千峰街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū58,727
Qiáodōng Jiēdào桥东街道Urban SubdistrictYíngzé Qū129,422
Qīngyuán Zhèn清源镇TownQīngxú Xiàn116,598
Sānqiáo Jiēdào三桥街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū84,007
Shànglán Jiēdào上兰街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū48,736
Shéntánggōu Jiēdào神堂沟街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū17,964
Suōyù Xiāng梭峪乡Rural TownshipGŭjiāo Shì16,521
Tàiyuán Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū [Taiyuan High-tech Industrial Development Zone]太原高新技术产业开发区Township-like AreaXiăodiàn Qū9,914
Tàiyuán Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Taiyuan Economic and Technological Development Zone]太原经济技术开发区Township-like AreaXiăodiàn Qū44,521
Táoyuán Jiēdào桃园街道Urban SubdistrictGŭjiāo Shì38,515
Tiānchídiàn Xiāng天池店乡Rural TownshipLóufán Xiàn9,578
Túnlán Jiēdào屯兰街道Urban SubdistrictGŭjiāo Shì17,588
Wànbólín Jiēdào万柏林街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū49,506
Wángdá Xiāng王答乡Rural TownshipQīngxú Xiàn35,930
Wángfēng Xiāng王封乡Rural TownshipWànbǎilín Qū2,196
Wénmiào Jiēdào文庙街道Urban SubdistrictYíngzé Qū80,257
Wùchéng Jiēdào坞城街道Urban SubdistrictXiăodiàn Qū149,138
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownJiāncăopíng Qū17,298
Xiăodiàn Jiēdào小店街道Urban SubdistrictXiăodiàn Qū99,836
Xiăofăn Xiāng小返乡Rural TownshipXìnghuālĭng Qū6,574
Xiăojĭngyù Jiēdào小井峪街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū86,215
Xiàyuán Jiēdào下元街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū89,485
Xīgŭ Xiāng西谷乡Rural TownshipQīngxú Xiàn19,086
Xīlíngjĭng Xiāng西凌井乡Rural TownshipYángqŭ Xiàn894
Xīmíng Jiēdào西铭街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū19,628
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū17,942
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictWànbǎilín Qū71,096
Xìnghuālĭng Jiēdào杏花岭街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū41,169
Xíngjiāshè Xiāng邢家社乡Rural TownshipGŭjiāo Shì5,760
Xīqŭ Jiēdào西曲街道Urban SubdistrictGŭjiāo Shì16,446
Xīwēnzhuāng Xiāng西温庄乡Rural TownshipXiăodiàn Qū40,384
Xīyān Xiāng西焉乡Rural TownshipJiāncăopíng Qū4,456
Xúgōu Zhèn徐沟镇TownQīngxú Xiàn48,040
Yángjiāyù Jiēdào杨家峪街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū49,984
Yángqŭ Zhèn阳曲镇TownJiāncăopíng Qū15,799
Yángxīng Xiāng杨兴乡Rural TownshipYángqŭ Xiàn2,704
Yáocūn Zhèn姚村镇TownJìnyuán Qū23,325
Yìjĭng Jiēdào义井街道Urban SubdistrictJìnyuán Qū53,575
Yíngpán Jiēdào营盘街道Urban SubdistrictXiăodiàn Qū136,644
Yíngxīn Jiēdào迎新街道Urban SubdistrictJiāncăopíng Qū24,838
Yíngzé Jiēdào迎泽街道Urban SubdistrictYíngzé Qū118,954
Yuánxiāng Xiāng原相乡Rural TownshipGŭjiāo Shì3,779
Zhènchéngdĭ Zhèn镇城底镇TownGŭjiāo Shì9,022
Zhígōng Xīnjiē Jiēdào职工新街街道Urban SubdistrictXìnghuālĭng Qū48,807
Zhōngjiànhé Xiāng中涧河乡Rural TownshipXìnghuālĭng Qū32,191
Zhōngxīn Zhèn中心镇Township-like AreaYángqŭ Xiàn26,874

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.