Home
Show Map

Hăilún Shì

County-level City in Suíhuà Shì / 绥化市

County-level City

The population of Hăilún Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hăilún Shì海伦市County-level City769,437
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of the townships in Hăilún Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àimín Xiāng爱民乡Rural TownshipHăilún Shì25,474
Băixiáng Zhèn百祥镇TownHăilún Shì16,699
Chángfā Zhèn长发镇TownHăilún Shì18,693
Dōngfānghóngshuĭkùdìqū 东方红水库地区Township-like AreaHăilún Shì1,740
Dōngfēng Zhèn东风镇TownHăilún Shì28,570
Dōnglín Xiāng东林乡Rural TownshipHăilún Shì33,487
Fēngshān Xiāng丰山乡Rural TownshipHăilún Shì24,717
Fúmín Xiāng福民乡Rural TownshipHăilún Shì20,434
Gònghé Zhèn共合镇TownHăilún Shì32,917
Gòngróng Zhèn共荣镇TownHăilún Shì29,163
Hăibĕi Zhèn海北镇TownHăilún Shì54,493
Hăilún Nóngchăng海伦农场Township-like AreaHăilún Shì9,815
Hăilún Zhèn海伦镇TownHăilún Shì135,656
Hăinán Xiāng海南乡Rural TownshipHăilún Shì19,263
Hăixīng Zhèn海兴镇TownHăilún Shì26,776
Hóngguāng Nóngchăng红光农场Township-like AreaHăilún Shì9,959
Lèyè Xiāng乐业乡Rural TownshipHăilún Shì18,416
Liánfā Zhèn联发镇TownHăilún Shì23,408
Línchăng Gōngsī林场公司Township-like AreaHăilún Shì3,186
Lúnhé Zhèn伦河镇TownHăilún Shì32,348
Qiánjìn Zhèn前进镇TownHăilún Shì36,121
Shuānglù Xiāng双录乡Rural TownshipHăilún Shì22,321
Xiángfù Zhèn祥富镇TownHăilún Shì25,400
Xiàngróng Zhèn向荣镇TownHăilún Shì24,277
Yŏngfù Zhèn永富镇TownHăilún Shì38,988
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipHăilún Shì31,115
Zhāyīnhé Xiāng扎音河乡Rural TownshipHăilún Shì26,001

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).