Home
Show Map

Zhàodōng Shì

County-level City in Suíhuà Shì / 绥化市

County-level City

The population of Zhàodōng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhàodōng Shì肇东市County-level City903,067
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of the townships in Zhàodōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānmín Xiāng安民乡Rural TownshipZhàodōng Shì26,908
Chāngwŭ Zhèn昌五镇TownZhàodōng Shì36,121
Cháoyángqū朝阳区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì97,461
Déchāng Xiāng德昌乡Rural TownshipZhàodōng Shì29,962
Dōngshēngqū东升区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì42,049
Hăichéng Xiāng海城乡Rural TownshipZhàodōng Shì25,336
Hónghé Xiāng洪河乡Rural TownshipZhàodōng Shì27,405
Jiāngjiā Zhèn姜家镇TownZhàodōng Shì23,674
Làozhōu Yùzhŏngchăng涝洲鱼种场Township-like AreaZhàodōng Shì282
Làozhōu Zhèn涝洲镇TownZhàodōng Shì38,004
Límíng Zhèn黎明镇TownZhàodōng Shì38,625
Lĭmùdiàn Zhèn里木店镇TownZhàodōng Shì24,845
Míngjiŭ Xiāng明久乡Rural TownshipZhàodōng Shì23,353
Shàngjiā Zhèn尚家镇TownZhàodōng Shì37,706
Sìfāngshān Nóngchăng四方山农场Township-like AreaZhàodōng Shì1,939
Sìzhàn Zhèn四站镇TownZhàodōng Shì27,734
Sòngzhàn Zhèn宋站镇TownZhàodōng Shì34,547
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipZhàodōng Shì21,368
Wŭlĭmíng Zhèn五里明镇TownZhàodōng Shì31,879
Wŭzhàn Zhèn五站镇TownZhàodōng Shì57,742
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipZhàodōng Shì21,731
Xībālĭ Zhèn西八里镇TownZhàodōng Shì23,208
Xīyuánqū西园区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì84,294
Xuānhuà Xiāng宣化乡Rural TownshipZhàodōng Shì22,097
Yuèjìn Xiāng跃进乡Rural TownshipZhàodōng Shì22,044
Zhàodōng Zhèn肇东镇TownZhàodōng Shì35,270
Zhèngyángqū正阳区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì47,483

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).