Home
Show Map

Āndá Shì

County-level City in Suíhuà Shì (Hēilóngjiāng)

County-level City

The population of Āndá Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndá Shì安达市County-level City472,826
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of the townships in Āndá Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndáchù Mùchăng安达畜牧场Township-like AreaĀndá Shì1,326
Āndá Zhèn安达镇TownĀndá Shì26,311
Ānhóng Jiēdào安虹街道Urban SubdistrictĀndá Shì56,761
Chāngdé Zhèn昌德镇TownĀndá Shì22,485
Dōnghú Shuĭkù Guănlĭzhàn 东湖水库管理站Township-like AreaĀndá Shì43
Gǔdàhú Zhèn [Qīngkĕnpào Xiāng]古大湖镇TownĀndá Shì17,745
Hóngqípào Shuĭkù Guănlĭsuŏ 红旗泡水库管理所Township-like AreaĀndá Shì29
Huŏshíshān Zhèn火石山镇TownĀndá Shì13,024
Jíxīnggăng Zhèn吉兴岗镇TownĀndá Shì28,420
Lăohŭgăng Zhèn老虎岗镇TownĀndá Shì26,466
Rènmín Zhèn任民镇TownĀndá Shì24,990
Shēngpíng Zhèn升平镇TownĀndá Shì22,935
Tàipíngzhuāng Zhèn太平庄镇TownĀndá Shì11,066
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictĀndá Shì32,894
Wànbăoshān Zhèn万宝山镇TownĀndá Shì28,676
Wòlĭtún Zhèn卧里屯镇TownĀndá Shì21,521
Xiānyuán Xiāng先源乡Rural TownshipĀndá Shì14,370
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictĀndá Shì79,458
Yángcăo Zhèn羊草镇TownĀndá Shì30,679
Yuánzhŏng Chăng 原种场Township-like AreaĀndá Shì151
Zhōngbĕn Zhèn中本镇TownĀndá Shì13,476

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).