Home
Show Map

Suílíng Xiàn

County in Suíhuà Shì / 绥化市

County

The population of Suílíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Suílíng Xiàn绥棱县County331,343
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of the townships in Suílíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bànjiéhé Línchăng半截河林场Township-like AreaSuílíng Xiàn310
Chángshān Zhèn长山镇TownSuílíng Xiàn26,111
Géshān Línchăng阁山林场Township-like AreaSuílíng Xiàn164
Géshān Zhèn阁山镇TownSuílíng Xiàn18,262
Hòutóu Xiāng后头乡Rural TownshipSuílíng Xiàn19,415
Kàoshān Xiāng靠山乡Rural TownshipSuílíng Xiàn23,740
Kèyīnhé Xiāng克音河乡Rural TownshipSuílíng Xiàn17,463
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaSuílíng Xiàn1,321
Năishān Yăngchăng奶山羊场Township-like AreaSuílíng Xiàn1,044
Ní'ĕrhé Xiāng泥尔河乡Rural TownshipSuílíng Xiàn25,371
Sānjítái Línchăng三吉台林场Township-like AreaSuílíng Xiàn400
Shàngjí Zhèn上集镇TownSuílíng Xiàn26,537
Shuāngchàhé Zhèn双岔河镇TownSuílíng Xiàn25,365
Sìhăidiàn Línchăng四海店林场Township-like AreaSuílíng Xiàn329
Sìhăidiàn Zhèn四海店镇TownSuílíng Xiàn8,600
Suíléng Línyèjú绥棱林业局Township-like AreaSuílíng Xiàn43,511
Suíléng Nóngchăng绥棱农场Township-like AreaSuílíng Xiàn7,765
Suíléng Zhèn绥棱镇TownSuílíng Xiàn69,334
Suízhōng Xiāng绥中乡Rural TownshipSuílíng Xiàn15,588
Zhŏng Măchăng种马场Township-like AreaSuílíng Xiàn713

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).