Home
Show Map

Qìng'ān Xiàn

County in Suíhuà Shì / 绥化市

County

The population of Qìng'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qìng'ān Xiàn庆安县County386,162
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of the townships in Qìng'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàluó Zhèn大罗镇TownQìng'ān Xiàn22,607
Fāzhăn Xiāng发展乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn18,881
Fēngshōu Xiāng丰收乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn27,497
Guóyŏulínchăng Guănlĭjú国有林场管理局Township-like AreaQìng'ān Xiàn2,211
Huānshèng Xiāng欢胜乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn17,544
Jiànmín Xiāng建民乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn19,216
Jiŭshèng Zhèn久胜镇TownQìng'ān Xiàn21,999
Jùbăoshān Xiāng巨宝山乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn16,088
Liŭhé Nóngchăng柳河农场Township-like AreaQìng'ān Xiàn2,578
Mínlè Zhèn民乐镇TownQìng'ān Xiàn17,484
Píng'ān Zhèn平安镇TownQìng'ān Xiàn17,591
Qìng'ān Zhèn庆安镇TownQìng'ān Xiàn116,162
Qínláo Zhèn勤劳镇TownQìng'ān Xiàn17,011
Tónglè Zhèn同乐镇TownQìng'ān Xiàn17,409
Xīnshèng Xiāng新胜乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn31,260
Zhìfù Xiāng致富乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn20,624

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).