Home
Show Map

Wàngkuí Xiàn

County in Suíhuà Shì

County

The population of Wàngkuí Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wàngkuí Xiàn望奎县County458,525
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of the townships in Wàngkuí Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báisì Línchăng白四林场Township-like AreaWàngkuí Xiàn123
Dēngtă Zhèn灯塔镇TownWàngkuí Xiàn30,469
Dì'èr Liángzhŏng Chăng第二良种场Township-like AreaWàngkuí Xiàn305
Dìyī Liángzhŏng Chăng第一良种场Township-like AreaWàngkuí Xiàn1,451
Dōngjiāo Zhèn东郊镇TownWàngkuí Xiàn19,340
Dōngshēng Xiāng东升乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn13,355
Gōngliù Xiāng恭六乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn17,272
Hăifēng Zhèn海丰镇TownWàngkuí Xiàn23,943
Hòusān Xiāng后三乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn18,823
Huìqī Mănzú Zhèn惠七满族镇TownWàngkuí Xiàn23,172
Huŏjiàn Zhèn火箭镇TownWàngkuí Xiàn43,863
Liánhuā Zhèn莲花镇TownWàngkuí Xiàn21,235
Língshān Mănzú Xiāng灵山满族乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn15,440
Tōngjiāng Zhèn通江镇TownWàngkuí Xiàn29,095
Wàngkuí Zhèn望奎镇TownWàngkuí Xiàn99,617
Wèixīng Zhèn卫星镇TownWàngkuí Xiàn36,850
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownWàngkuí Xiàn37,891
Xiāngbái Mănzú Xiāng厢白满族乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn25,306
Zhŏngchù Chăng 种畜场Township-like AreaWàngkuí Xiàn975

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).