Home
Show Map

China: Suíhuà Shì / 绥化市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Suíhuà Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndá Shì安达市County-level City472,826
Bĕilín Qū北林区District877,114
Hăilún Shì海伦市County-level City769,437
Lánxī Xiàn兰西县County424,562
Míngshuĭ Xiàn明水县County320,695
Qìng'ān Xiàn庆安县County386,162
Qīnggāng Xiàn青冈县County474,422
Suílíng Xiàn绥棱县County331,343
Wàngkuí Xiàn望奎县County458,525
Zhàodōng Shì肇东市County-level City903,067
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,418,153

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Suíhuà Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àilù爱路办事处Urban SubdistrictBĕilín Qū96,087
Àimín Xiāng爱民乡Rural TownshipHăilún Shì25,474
Āndáchù Mùchăng安达畜牧场Township-like AreaĀndá Shì1,326
Āndá Zhèn安达镇TownĀndá Shì26,311
Ānhóng Jiēdào安虹街道办事处Urban SubdistrictĀndá Shì56,761
Ānmín Xiāng安民乡Rural TownshipZhàodōng Shì26,908
Báisì Línchăng白四林场Township-like AreaWàngkuí Xiàn123
Băixiáng Zhèn百祥镇TownHăilún Shì16,699
Bànjiéhé Línchăng半截河林场Township-like AreaSuílíng Xiàn310
Băoshān Zhèn宝山镇TownBĕilín Qū35,823
Bĕi'ān Xiāng北安乡Rural TownshipLánxī Xiàn18,009
Bĕilín北林办事处Urban SubdistrictBĕilín Qū10,389
Chāngdé Zhèn昌德镇TownĀndá Shì22,485
Chángfā Zhèn长发镇TownHăilún Shì18,693
Chánggăng Xiāng长岗乡Rural TownshipLánxī Xiàn22,866
Chángjiāng Xiāng长江乡Rural TownshipLánxī Xiàn22,067
Chángshān Zhèn长山镇TownSuílíng Xiàn26,111
Chāngshèng Xiāng昌盛乡Rural TownshipQīnggāng Xiàn21,204
Chāngwŭ Zhèn昌五镇TownZhàodōng Shì36,121
Cháoyángqū朝阳区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì97,461
Chóngdé Zhèn崇德镇TownMíngshuĭ Xiàn22,334
Dàluó Zhèn大罗镇TownQìng'ān Xiàn22,607
Dàyŏu大有办事处Urban SubdistrictBĕilín Qū70,554
Déchāng Xiāng德昌乡Rural TownshipZhàodōng Shì29,962
Dēngtă Zhèn灯塔镇TownWàngkuí Xiàn30,469
Déshèng Zhèn德胜镇TownQīnggāng Xiàn31,942
Dì'èr Liángzhŏngchăng第二良种场Township-like AreaWàngkuí Xiàn305
Dì'èr Yuánzhŏngchăng第二原种场Township-like AreaLánxī Xiàn131
Dìyī Liángzhŏngchăng第一良种场Township-like AreaWàngkuí Xiàn1,451
Dìyī Yuánzhŏngchăng第一原种场Township-like AreaLánxī Xiàn496
Dōngfānghóngshuĭkùdìqū 东方红水库地区Township-like AreaHăilún Shì1,740
Dōngfēng Zhèn东风镇TownHăilún Shì28,570
Dōngfù Zhèn东富镇TownBĕilín Qū33,317
Dōnghúshuĭkùguănlĭzhàn 东湖水库管理站Township-like AreaĀndá Shì43
Dōngjiāo Zhèn东郊镇TownWàngkuí Xiàn19,340
Dōngjīn Zhèn东津镇TownBĕilín Qū30,190
Dōnglín Xiāng东林乡Rural TownshipHăilún Shì33,487
Dōngshēngqū东升区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì42,049
Dōngshēng Xiāng东升乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn13,355
Dōngxīng东兴办事处Urban SubdistrictBĕilín Qū15,622
Fánróng Xiāng繁荣乡Rural TownshipMíngshuĭ Xiàn14,068
Fāzhăn Xiāng发展乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn18,881
Fèndòu Xiāng奋斗乡Rural TownshipLánxī Xiàn21,166
Fēngshān Xiāng丰山乡Rural TownshipHăilún Shì24,717
Fēngshōu Xiāng丰收乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn27,497
Fúmín Xiāng福民乡Rural TownshipHăilún Shì20,434
Géshān Línchăng阁山林场Township-like AreaSuílíng Xiàn164
Géshān Zhèn阁山镇TownSuílíng Xiàn18,262
Gònghé Zhèn共合镇TownHăilún Shì32,917
Gōngliù Xiāng恭六乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn17,272
Gòngróng Zhèn共荣镇TownHăilún Shì29,163
Guāngróng Xiāng光荣乡Rural TownshipMíngshuĭ Xiàn17,004
Guóyíngdì'èrliángzhŏng 国营第二良种Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn210
Guóyíngdìsānliángzhŏng 国营第三良种Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn95
Guóyíngdìyīliángzhŏng 国营第一良种Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn204
Guóyíng Línchăng国营林场Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn396
Guóyŏulínchăng Guănlĭjú国有林场管理局Township-like AreaQìng'ān Xiàn2,211
Hăibĕi Zhèn海北镇TownHăilún Shì54,493
Hăichéng Xiāng海城乡Rural TownshipZhàodōng Shì25,336
Hăifēng Zhèn海丰镇TownWàngkuí Xiàn23,943
Hăilún Nóngchăng海伦农场Township-like AreaHăilún Shì9,815
Hăilún Zhèn海伦镇TownHăilún Shì135,656
Hăinán Xiāng海南乡Rural TownshipHăilún Shì19,263
Hăixīng Zhèn海兴镇TownHăilún Shì26,776
Hóngguāng Nóngchăng红光农场Township-like AreaHăilún Shì9,959
Hóngguāng Zhèn红光镇TownLánxī Xiàn23,410
Hónghé Xiāng洪河乡Rural TownshipZhàodōng Shì27,405
Hóngqípàoshuĭkùguănlĭsuŏ 红旗泡水库管理所Township-like AreaĀndá Shì29
Hóngqí Xiāng红旗乡Rural TownshipBĕilín Qū18,667
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipLánxī Xiàn15,763
Hòusān Xiāng后三乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn18,823
Hòutóu Xiāng后头乡Rural TownshipSuílíng Xiàn19,415
Huānshèng Xiāng欢胜乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn17,544
Huìqī Mănzú Zhèn惠七满族镇TownWàngkuí Xiàn23,172
Huŏjiàn Zhèn火箭镇TownWàngkuí Xiàn43,863
Huŏshíshān Xiāng火石山乡Rural TownshipĀndá Shì13,024
Jiāngjiā Zhèn姜家镇TownZhàodōng Shì23,674
Jiànmín Xiāng建民乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn19,216
Jiànshè Xiāng建设乡Rural TownshipQīnggāng Xiàn21,620
Jīnhé Zhèn津河镇TownBĕilín Qū19,828
Jítài吉泰办事处Urban SubdistrictBĕilín Qū52,606
Jiŭshèng Zhèn久胜镇TownQìng'ān Xiàn21,999
Jíxīnggăng Zhèn吉兴岗镇TownĀndá Shì28,420
Jùbăoshān Xiāng巨宝山乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn16,088
Kāngróng Zhèn康荣镇TownLánxī Xiàn24,394
Kàoshān Xiāng靠山乡Rural TownshipSuílíng Xiàn23,740
Kèyīnhé Xiāng克音河乡Rural TownshipSuílíng Xiàn17,463
Lánhé Xiāng兰河乡Rural TownshipLánxī Xiàn25,122
Lánxī Zhèn兰西镇TownLánxī Xiàn99,709
Láodòng Zhèn劳动镇TownQīnggāng Xiàn32,925
Lăohŭgăng Zhèn老虎岗镇TownĀndá Shì26,466
Làozhōu Yùzhŏngchăng涝洲鱼种场Township-like AreaZhàodōng Shì282
Làozhōu Zhèn涝洲镇TownZhàodōng Shì38,004
Lèyè Xiāng乐业乡Rural TownshipHăilún Shì18,416
Liánfā Zhèn联发镇TownHăilún Shì23,408
Liánfēng Xiāng连丰乡Rural TownshipQīnggāng Xiàn18,311
Liángăng Xiāng连岗乡Rural TownshipBĕilín Qū25,800
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaSuílíng Xiàn1,321
Liánhuā Zhèn莲花镇TownWàngkuí Xiàn21,235
Liáoyuán Zhèn燎原镇TownLánxī Xiàn16,764
Límíng Zhèn黎明镇TownZhàodōng Shì38,625
Lĭmùdiàn Zhèn里木店镇TownZhàodōng Shì24,845
Línchăng Gōngsī林场公司Township-like AreaHăilún Shì3,186
Língshān Mănzú Xiāng灵山满族乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn15,440
Línjiāng Zhèn临江镇TownLánxī Xiàn31,150
Liŭhé Nóngchăng柳河农场Township-like AreaQìng'ān Xiàn2,578
Lúhé Zhèn芦河镇TownQīnggāng Xiàn22,447
Lúnhé Zhèn伦河镇TownHăilún Shì32,348
Míngjiŭ Xiāng明久乡Rural TownshipZhàodōng Shì23,353
Míngshuĭ Zhèn明水镇TownMíngshuĭ Xiàn98,124
Míngshuĭ Zhŏngchùchăng明水种畜场Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn643
Mínlè Zhèn民乐镇TownQìng'ān Xiàn17,484
Mínzhèng Zhèn民政镇TownQīnggāng Xiàn26,144
Năishān Yăngchăng奶山羊场Township-like AreaSuílíng Xiàn1,044
Ní'ĕrhé Xiāng泥尔河乡Rural TownshipSuílíng Xiàn25,371
Píng'ān Zhèn平安镇TownQìng'ān Xiàn17,591
Píngshān Zhèn平山镇TownLánxī Xiàn26,909
Qiánjìn Zhèn前进镇TownHăilún Shì36,121
Qìng'ān Zhèn庆安镇TownQìng'ān Xiàn116,162
Qīnggāngxiàn Yuánzhŏngchăng青冈县原种场Township-like AreaQīnggāng Xiàn1,133
Qīnggāngxiànzhŏng Măchăng青冈县种马场Township-like AreaQīnggāng Xiàn1,864
Qīnggāngxiàn Zhŏngyángchăng青冈县种羊场Township-like AreaQīnggāng Xiàn590
Qīnggāng Zhèn青冈镇TownQīnggāng Xiàn111,395
Qīngkĕnpào Xiāng青肯泡乡Rural TownshipĀndá Shì17,745
Qínjiā Zhèn秦家镇TownBĕilín Qū31,361
Qínláo Zhèn勤劳镇TownQìng'ān Xiàn17,011
Rènmín Zhèn任民镇TownĀndá Shì24,990
Ròuyòng Zhŏngyángchăng肉用种羊场Township-like AreaLánxī Xiàn510
Sānhé Zhèn三河镇TownBĕilín Qū28,138
Sānjĭng Xiāng三井乡Rural TownshipBĕilín Qū30,182
Sānjítái Línchăng三吉台林场Township-like AreaSuílíng Xiàn400
Shàngjiā Zhèn尚家镇TownZhàodōng Shì37,706
Shàngjí Zhèn上集镇TownSuílíng Xiàn26,537
Shēngpíng Zhèn升平镇TownĀndá Shì22,935
Shuāngchàhé Zhèn双岔河镇TownSuílíng Xiàn25,365
Shuānghé Zhèn双河镇TownBĕilín Qū23,080
Shuānglù Xiāng双录乡Rural TownshipHăilún Shì22,321
Shuāngxīng Zhèn双兴镇TownMíngshuĭ Xiàn29,117
Shùrén Xiāng树人乡Rural TownshipMíngshuĭ Xiàn13,948
Sìfāngshān Nóngchăng四方山农场Township-like AreaZhàodōng Shì1,939
Sìfāngtái Zhèn四方台镇TownBĕilín Qū44,708
Sìhăidiàn Línchăng四海店林场Township-like AreaSuílíng Xiàn329
Sìhăidiàn Zhèn四海店镇TownSuílíng Xiàn8,600
Sìzhàn Zhèn四站镇TownZhàodōng Shì27,734
Sòngzhàn Zhèn宋站镇TownZhàodōng Shì34,547
Suíléng Línyèjú绥棱林业局Township-like AreaSuílíng Xiàn43,511
Suíléng Nóngchăng绥棱农场Township-like AreaSuílíng Xiàn7,765
Suíléng Zhèn绥棱镇TownSuílíng Xiàn69,334
Suíshèng Zhèn绥胜镇TownBĕilín Qū23,480
Suízhōng Xiāng绥中乡Rural TownshipSuílíng Xiàn15,588
Tàipíngchuān Zhèn太平川镇TownBĕilín Qū26,787
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipZhàodōng Shì21,368
Tàipíngzhuāng Zhèn太平庄镇TownĀndá Shì11,066
Tiĕxī Jiēdào铁西街道办事处Urban SubdistrictĀndá Shì32,894
Tōngdá Zhèn通达镇TownMíngshuĭ Xiàn29,835
Tōngjiāng Zhèn通江镇TownWàngkuí Xiàn29,095
Tónglè Zhèn同乐镇TownQìng'ān Xiàn17,409
Tōngquán Xiāng通泉乡Rural TownshipMíngshuĭ Xiàn19,541
Wànbăoshān Zhèn万宝山镇TownĀndá Shì28,676
Wàngkuí Zhèn望奎镇TownWàngkuí Xiàn99,617
Wèixīng Zhèn卫星镇TownWàngkuí Xiàn36,850
Wòlĭtún Zhèn卧里屯镇TownĀndá Shì21,521
Wŭlĭmíng Zhèn五里明镇TownZhàodōng Shì31,879
Wŭyíng Xiāng五营乡Rural TownshipBĕilín Qū21,846
Wŭzhàn Zhèn五站镇TownZhàodōng Shì57,742
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownWàngkuí Xiàn37,891
Xiāngbái Mănzú Xiāng厢白满族乡Rural TownshipWàngkuí Xiàn25,306
Xiángfù Zhèn祥富镇TownHăilún Shì25,400
Xiàngróng Zhèn向荣镇TownHăilún Shì24,277
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipZhàodōng Shì21,731
Xiànliánshè Măchăng县联社马场Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn100
Xiānyuán Xiāng先源乡Rural TownshipĀndá Shì14,370
Xībālĭ Zhèn西八里镇TownZhàodōng Shì23,208
Xīchángfā Zhèn西长发镇TownBĕilín Qū46,429
Xīncūn Xiāng新村乡Rural TownshipQīnggāng Xiàn12,657
Xīngfú Zhèn兴福镇TownBĕilín Qū36,942
Xīnghé Xiāng兴和乡Rural TownshipBĕilín Qū2,879
Xīnghuá Zhèn兴华镇TownQīnggāng Xiàn29,487
Xīnghuŏ Xiāng星火乡Rural TownshipLánxī Xiàn14,545
Xīngrén Zhèn兴仁镇TownMíngshuĭ Xiàn16,915
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipBĕilín Qū31,672
Xīnshèng Xiāng新胜乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn31,260
Xīnxīng Jiēdào新兴街道办事处Urban SubdistrictĀndá Shì79,458
Xīyuánqū西园区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì84,294
Xuānhuà Xiāng宣化乡Rural TownshipZhàodōng Shì22,097
Yángcăo Zhèn羊草镇TownĀndá Shì30,679
Yíngchūn Zhèn迎春镇TownQīnggāng Xiàn21,083
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownBĕilín Qū25,989
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownQīnggāng Xiàn24,777
Yŏngfù Zhèn永富镇TownHăilún Shì38,988
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipHăilún Shì31,115
Yŏngjiŭ Xiāng永久乡Rural TownshipMíngshuĭ Xiàn16,463
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownMíngshuĭ Xiàn24,469
Yuăndà Zhèn远大镇TownLánxī Xiàn27,285
Yuánzhŏngchăng 原种场Township-like AreaĀndá Shì151
Yuèjìn Xiāng跃进乡Rural TownshipZhàodōng Shì22,044
Yùlínchù Mùchăng育林畜牧场Township-like AreaMíngshuĭ Xiàn223
Yùlín Xiāng育林乡Rural TownshipMíngshuĭ Xiàn17,006
Yúlín Zhèn榆林镇TownLánxī Xiàn34,266
Zhàgăng Zhèn柞岗镇TownQīnggāng Xiàn31,058
Zhāngwéi Zhèn张维镇TownBĕilín Qū33,606
Zhàodōng Zhèn肇东镇TownZhàodōng Shì35,270
Zhāyīnhé Xiāng扎音河乡Rural TownshipHăilún Shì26,001
Zhèngyángqū正阳区办事处Urban SubdistrictZhàodōng Shì47,483
Zhēnxiáng Zhèn祯祥镇TownQīnggāng Xiàn40,315
Zhìfù Xiāng致富乡Rural TownshipQìng'ān Xiàn20,624
Zhōngbĕn Zhèn中本镇TownĀndá Shì13,476
Zhŏngchùchăng 种畜场Township-like AreaWàngkuí Xiàn975
Zhōnghé Zhèn中和镇TownQīnggāng Xiàn25,470
Zhŏng Măchăng种马场Township-like AreaSuílíng Xiàn713
Zĭlái紫来办事处Urban SubdistrictBĕilín Qū61,132

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).