Home
Show Map

Qiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn

Autonomous County in Sōngyuán Shì / 松原市

Autonomous County

The population of Qiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn前郭尔罗斯蒙古族自治县Autonomous County607,640
Sōngyuán Shì松原市Prefecture-level City2,880,086

Contents: Townships

The population of the townships in Qiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyīlāgā Xiāng白依拉嘎乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,980
Bāláng Nóngchăng八郎农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn849
Bāláng Zhèn八郎镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn31,718
Băodiàn Xiāng宝甸乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,497
Chágānhuā Línchăng查干花林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn733
Chágānhuā Zhèn查干花镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,066
Chágānhuā Zhŏngchùchăng查干花种畜场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,111
Chágānhúyúchăng 查干湖渔场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn944
Chánglóng Xiāng长龙乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,598
Chángshānyúrèyúmiáofánzhíchăng 长山余热鱼苗繁殖场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn276
Chángshān Zhèn长山镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn50,242
Dálĭbā Xiāng达里巴乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,176
Dōngsānjiāzi Xiāng东三家子乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,477
Érú Xiāng额如乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn19,860
Hăibórìgē Zhèn海渤日戈镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,962
Hālāmáodū Liángzhŏngchăng哈拉毛都良种场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn951
Hālāmáodū Línchăng哈拉毛都林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn176
Hālāmáodū Zhèn哈拉毛都镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,678
Hánjiādiàn Línchăng韩家店林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn257
Hàotèmánghā Xiāng浩特芒哈乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn16,009
Hóngguāng Nóngchăng红光农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,097
Hóngqí Nóngchăng红旗农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,568
Hóngquán Xiāng洪泉乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,098
Hóngxīng Mùchăng红星牧场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2,832
Jílātŭ Xiāng吉拉吐乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,541
Kùlĭyúchăng 库里渔场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn280
Liánhuāpào Nóngchăng莲花泡农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn1,726
Mĕnggŭ'àilĭ Xiāng蒙古艾里乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn28,622
Píngfèng Xiāng平凤乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn26,848
Qiánguō'ĕrluósī Zhèn前郭尔罗斯镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn104,744
Tàohàotài Xiāng套浩太乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,615
Wángfŭ Línchăng王府林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn304
Wángfŭzhàn Zhèn王府站镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn30,760
Wūlán'áodū Xiāng乌兰敖都乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,254
Wūlángātú Línchăng乌兰嘎图林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn136
Wūlántălā Xiāng乌兰塔拉乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,613
Wūlántúgā Zhèn乌兰图嘎镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn29,040
Xīnmiàopàoyúchăng 新庙泡渔场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).