Home
Show Map

China: Sōngyuán Shì / 松原市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sōngyuán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chánglĭng Xiàn长岭县County639,205
Fúyú Shì扶余市County-level City718,987
Níngjiāng Qū宁江区District612,816
Qián'ān Xiàn乾安县County301,438
Qiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn前郭尔罗斯蒙古族自治县Autonomous County607,640
Sōngyuán Shì松原市Prefecture-level City2,880,086

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sōngyuán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzì Zhèn安字镇TownQián'ān Xiàn19,758
Báiyīlāgā Xiāng白依拉嘎乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,980
Bāláng Nóngchăng八郎农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn849
Bāláng Zhèn八郎镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn31,718
Băodiàn Xiāng宝甸乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,497
Bāshíbā Xiāng八十八乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn12,613
Bĕizhèng Zhèn北正镇TownChánglĭng Xiàn14,238
Bĕizhèng (Zhèn)Mùyè Yuánqū 北正(镇)牧业园区TownChánglĭng Xiàn3,590
Bīnjiāng Jiēdào滨江街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū36,717
Bódūnè Jiēdào伯都讷街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū17,124
Bódū Xiāng伯都乡Rural TownshipNíngjiāng Qū28,005
Càijiāgōu Zhèn蔡家沟镇TownFúyú Shì35,634
Chágānhuā Línchăng查干花林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn733
Chágānhuā Zhèn查干花镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,066
Chágānhuā Zhŏngchùchăng查干花种畜场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,111
Chágānhúyúchăng 查干湖渔场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn944
Chángchūnlĭng Zhèn长春岭镇TownFúyú Shì50,410
Chánglĭng Jīngjì Kāifāqū (Tèshūxiāng Zhèn) 长岭经济开发区(特殊乡镇)TownChánglĭng Xiàn10,927
Chánglĭng Zhèn长岭镇TownChánglĭng Xiàn124,990
Chánglĭngzhŏng Măchăng长岭种马场Township-like AreaChánglĭng Xiàn285
Chánglóng Xiāng长龙乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,598
Chángníng Jiēdào长宁街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū19,555
Chángshānyúrèyúmiáofánzhíchăng 长山余热鱼苗繁殖场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn276
Chángshān Zhèn长山镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn50,242
Dàbùsū Zhèn大布苏镇TownQián'ān Xiàn27,778
Dálĭbā Xiāng达里巴乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,176
Dàlínzi Zhèn大林子镇TownFúyú Shì25,700
Dàozì Xiāng道字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn20,599
Dàwā Zhèn大洼镇TownNíngjiāng Qū56,958
Dàxiáchù Mùchăng大遐畜牧场Township-like AreaQián'ān Xiàn6,207
Dàxīng Zhèn大兴镇TownChánglĭng Xiàn32,429
Déshèng Zhèn得胜镇TownFúyú Shì43,560
Dìzì Zhŏngchùchăng地字种畜场Township-like AreaQián'ān Xiàn166
Dōnglĭngjīxiè Línchăng东岭机械林场Township-like AreaChánglĭng Xiàn285
Dōnglĭng Xiāng东岭乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn15,373
Dōngsānjiāzi Xiāng东三家子乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,477
Érú Xiāng额如乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn19,860
Fánróng Jiēdào繁荣街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū28,861
Gèngxīn Xiāng更新乡Rural TownshipFúyú Shì25,458
Gōngnóng Jiēdào工农街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū10,134
Gōngpéngzi Zhèn弓棚子镇TownFúyú Shì41,824
Guāngmíng Xiāng光明乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn19,939
Guóyíng Línchăng国营林场Township-like AreaQián'ān Xiàn868
Hăibórìgē Zhèn海渤日戈镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,962
Hăiqīng Xiāng海青乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn11,964
Hālāmáodū Liángzhŏngchăng哈拉毛都良种场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn951
Hālāmáodū Línchăng哈拉毛都林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn176
Hālāmáodū Zhèn哈拉毛都镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,678
Hánjiādiàn Línchăng韩家店林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn257
Hàotèmánghā Xiāng浩特芒哈乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn16,009
Hépíng Jiēdào和平街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū22,940
Hóngguāng Nóngchăng红光农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,097
Hóngqí Nóngchăng红旗农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,568
Hóngquán Xiāng洪泉乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,098
Hóngxīng Mùchăng红星牧场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2,832
Huáqiáo Nóngchăng华侨农场Township-like AreaNíngjiāng Qū3,884
Jiànshè Jiēdào建设街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū29,742
Jílātŭ Xiāng吉拉吐乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,541
Jìnghú Jiēdào镜湖街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū23,879
Jítĭ Xiāng集体乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn18,200
Jùbăo Zhèn巨宝镇TownChánglĭng Xiàn33,106
Kùlĭyúchăng 库里渔场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn280
Láizìliángzhŏngfányùjīdì 来字良种繁育基地Township-like AreaQián'ān Xiàn853
Lālínguànqū Guănlĭjú拉林灌区管理局Township-like AreaFúyú Shì533
Liángzhŏngfányùchăng 良种繁育场Township-like AreaChánglĭng Xiàn724
Liánhuāpào Nóngchăng莲花泡农场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn1,726
Lìfāshèng Zhèn利发盛镇TownChánglĭng Xiàn17,444
Línjiāng Jiēdào临江街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū19,352
Liúshuĭ Zhèn流水镇TownChánglĭng Xiàn32,298
Máodūzhàn Zhèn毛都站镇TownNíngjiāng Qū25,744
Mĕnggŭ'àilĭ Xiāng蒙古艾里乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn28,622
Mínzhŭ Jiēdào民主街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū23,689
Píngfèng Xiāng平凤乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn26,848
Qián'ānlùchăng 乾安鹿场Township-like AreaQián'ān Xiàn1,330
Qián'ān Zhèn乾安镇TownQián'ān Xiàn93,973
Qiánguō'ĕrluósī Zhèn前郭尔罗斯镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn104,744
Qiánjìn Jiēdào前进街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū31,857
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn19,829
Qiánqīhàojīxiè Línchăng前七号机械林场Township-like AreaChánglĭng Xiàn625
Qiánqīhào Zhèn前七号镇TownChánglĭng Xiàn34,007
Ràngzì Zhèn让字镇TownQián'ān Xiàn22,203
Sānchàhé Zhèn三岔河镇TownFúyú Shì112,432
Sānjĭngzi Zhèn三井子镇TownFúyú Shì43,918
Sānjùn Mănzú Mĕnggŭzú Xībózú Xiāng三骏满族蒙古族锡伯族乡Rural TownshipFúyú Shì41,428
Sānqīngshān Zhèn三青山镇TownChánglĭng Xiàn34,581
Sānshíhào Xiāng三十号乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn13,745
Sāntuánjīxiè Línchăng三团机械林场Township-like AreaChánglĭng Xiàn498
Sāntuán Xiāng三团乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn14,077
Sānxiànbăo Xiāng三县堡乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn21,157
Shànyŏu Zhèn善友镇TownNíngjiāng Qū22,628
Shèlĭ Xiāng社里乡Rural TownshipFúyú Shì18,569
Shíhuà Jiēdào石化街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū13,216
Shísìhào Zhŏngchùchăng十四号种畜场Township-like AreaChánglĭng Xiàn529
Shuānglóng Gōngyèyuánqū (TèshūxiāngZhèn) 双龙工业园区(特殊乡镇)TownChánglĭng Xiàn2,665
Shuĭzì Zhèn水字镇TownQián'ān Xiàn22,854
Suŏzì Zhèn所字镇TownQián'ān Xiàn26,154
Tàipíngchuānjīxiè Línchăng太平川机械林场Township-like AreaChánglĭng Xiàn1,131
Tàipíngchuān Zhèn太平川镇TownChánglĭng Xiàn34,669
Tàipíngchuān (Zhèn)Nóngyè Yuánqū (TèshūxiāngZhèn) 太平川(镇)农业园区(特殊乡镇)TownChánglĭng Xiàn7,264
Tàipíngshān Zhèn太平山镇TownChánglĭng Xiàn27,020
Tàohàotài Xiāng套浩太乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,615
Táolàizhāo Zhèn陶赖昭镇TownFúyú Shì48,976
Téngzì Zhŏngchùchăng腾字种畜场Township-like AreaQián'ān Xiàn1,722
Tiĕxī Jiēdào铁西街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū29,071
Tuánjié Jiēdào团结街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū17,439
Wángfŭ Línchăng王府林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn304
Wángfŭzhàn Zhèn王府站镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn30,760
Wénhuà Jiēdào文化街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū28,710
Wŭjiāzhàn Zhèn五家站镇TownFúyú Shì42,732
Wūlán'áodū Xiāng乌兰敖都乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,254
Wūlángātú Línchăng乌兰嘎图林场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn136
Wūlántălā Xiāng乌兰塔拉乡Rural TownshipQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,613
Wūlántúgā Zhèn乌兰图嘎镇TownQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn29,040
Xiàojiā Xiāng肖家乡Rural TownshipFúyú Shì47,565
Xīn'ān Zhèn新安镇TownChánglĭng Xiàn42,003
Xīnchéng Xiāng新城乡Rural TownshipNíngjiāng Qū33,712
Xīngyuán Xiāng兴原乡Rural TownshipNíngjiāng Qū48,020
Xīnmiàopàoyúchăng 新庙泡渔场Township-like AreaQiánguō'ĕr Luósī Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2
Xīnqū Jiēdào新区街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū10,891
Xīnwànfā Zhèn新万发镇TownFúyú Shì33,681
Xīnyuán Zhèn新源镇TownFúyú Shì16,225
Xīnzhàn Xiāng新站乡Rural TownshipFúyú Shì24,081
Yánjiāng Jiēdào沿江街道办事处Urban SubdistrictNíngjiāng Qū30,688
Yánzì Xiāng严字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn15,823
Yāotuózi Xiāng腰坨子乡Rural TownshipChánglĭng Xiàn16,974
Yījiādiàn Nóngchăng伊家店农场Township-like AreaFúyú Shì3,407
Yŏngjiŭ Zhèn永久镇TownChánglĭng Xiàn20,026
Yŏngpíng Xiāng永平乡Rural TownshipFúyú Shì28,897
Yúzì Xiāng余字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn20,398
Zànzì Xiāng赞字乡Rural TownshipQián'ān Xiàn20,752
Zēngshèng Zhèn增盛镇TownFúyú Shì33,957

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).