Home
Show Map

China: Shuòzhōu Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shuòzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huáirén Shì [← Huáirén Xiàn]怀仁市County-level City326,849
Pínglŭ Qū平鲁区District203,793
Shānyīn Xiàn山阴县County238,885
Shuòchéng Qū朔城区District505,294
Yīng Xiàn应县County327,973
Yòuyù Xiàn右玉县County112,063
Shuòzhōu Shì朔州市Prefecture-level City1,714,857

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shuòzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānróng Xiāng安荣乡Rural TownshipShānyīn Xiàn11,023
Báimăshí Xiāng白马石乡Rural TownshipYīng Xiàn11,731
Báitáng Xiāng白堂乡Rural TownshipPínglŭ Qū15,531
Báitóulĭ Xiāng白头里乡Rural TownshipYòuyù Xiàn5,687
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictShuòchéng Qū76,132
Bĕiwàngzhuāng Jiēdào北旺庄街道Urban SubdistrictShuòchéng Qū100,797
Bĕizhōuzhuāng Zhèn北周庄镇TownShānyīn Xiàn21,667
Dàhuángwēi Xiāng大黄巍乡Rural TownshipYīng Xiàn13,908
Dàiyuè Zhèn岱岳镇TownShānyīn Xiàn35,894
Dàlínhé Xiāng大临河乡Rural TownshipYīng Xiàn29,407
Dīngjiāyáo Xiāng丁家窑乡Rural TownshipYòuyù Xiàn2,335
Dōngchéng 东城Urban SubdistrictShānyīn Xiàn23,593
Fènghuángchéng Zhèn凤凰城镇TownPínglŭ Qū5,622
Fúshànzhuāng Xiāng福善庄乡Rural TownshipShuòchéng Qū11,592
Gāojiābăo Xiāng高家堡乡Rural TownshipYòuyù Xiàn6,958
Gāoshízhuāng Xiāng高石庄乡Rural TownshipPínglŭ Qū6,235
Gŭchéng Zhèn古城镇TownShānyīn Xiàn18,253
Hăibĕitóu Xiāng海北头乡Rural TownshipHuáirén Shì14,013
Héjiābăo Xiāng何家堡乡Rural TownshipHuáirén Shì21,186
Héshèngbăo Xiāng合盛堡乡Rural TownshipShānyīn Xiàn8,861
Hétóu Xiāng河头乡Rural TownshipHuáirén Shì8,682
Hòusuŏ Xiāng后所乡Rural TownshipShānyīn Xiàn14,110
Jiăzhuāng Xiāng贾庄乡Rural TownshipShuòchéng Qū14,283
Jīnchéng Zhèn金城镇TownYīng Xiàn105,038
Jĭngpíng Zhèn井坪镇TownPínglŭ Qū101,297
Jīnshātān Zhèn [incl. Jīnshātān Línchǎng, Jīnshātān Nóngmùchǎng]金沙滩镇TownHuáirén Shì21,144
Lĭdáyáo Xiāng李达窑乡Rural TownshipYòuyù Xiàn6,478
Lìmín Zhèn利民镇TownShuòchéng Qū7,925
Máojiāzào Zhèn毛家皂镇TownHuáirén Shì12,800
Măxīnzhuāng Xiāng马辛庄乡Rural TownshipHuáirén Shì5,141
Măyíng Xiāng马营乡Rural TownshipShānyīn Xiàn10,437
Măyíngzhuāng Xiāng马营庄乡Rural TownshipShānyīn Xiàn13,065
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictShuòchéng Qū105,760
Nánhézhŏng Zhèn南河种镇TownYīng Xiàn38,602
Nánquán Xiāng南泉乡Rural TownshipYīng Xiàn16,195
Nányúlín Xiāng南榆林乡Rural TownshipShuòchéng Qū8,013
Niúxīnbăo Xiāng牛心堡乡Rural TownshipYòuyù Xiàn4,455
Qīnhé Xiāng亲和乡Rural TownshipHuáirén Shì20,470
Shālénghé Xiāng沙塄河乡Rural TownshipShuòchéng Qū14,100
Shānyīnnóng Mùchăng山阴农牧场Township-like AreaShānyīn Xiàn2,535
Shéntóu Jiēdào神头街道Urban SubdistrictShuòchéng Qū30,498
Shéntóu Zhèn神头镇TownShuòchéng Qū29,458
Shuāngniăn Xiāng双碾乡Rural TownshipPínglŭ Qū4,048
Shuòzhōu Shì Kāifāqū Guănwĕihuì [Shuozhou Development Zone]朔州市开发区管委会Township-like AreaShuòchéng Qū25,066
Táocūn Xiāng陶村乡Rural TownshipPínglŭ Qū13,387
Wēiyuăn Zhèn威远镇TownYòuyù Xiàn8,468
Wújiāyáo Zhèn吴家窑镇TownHuáirén Shì8,117
Wúmăyíng Xiāng吴马营乡Rural TownshipShānyīn Xiàn2,455
Xiàlăbā Xiāng下喇叭乡Rural TownshipShānyīn Xiàn3,207
Xiàmăyù Xiāng下马峪乡Rural TownshipYīng Xiàn9,922
Xiàmiàngāo Xiāng下面高乡Rural TownshipPínglŭ Qū14,755
Xiàmùjiăo Xiāng下木角乡Rural TownshipPínglŭ Qū2,241
Xiàngyángbăo Xiāng向阳堡乡Rural TownshipPínglŭ Qū12,380
Xiăopíngyì Xiāng小平易乡Rural TownshipShuòchéng Qū23,658
Xiàshè Zhèn下社镇TownYīng Xiàn21,781
Xiàshuĭtóu Xiāng下水头乡Rural TownshipPínglŭ Qū7,050
Xiàtuánbăo Xiāng下团堡乡Rural TownshipShuòchéng Qū25,141
Xīchéng 西城Urban SubdistrictShānyīn Xiàn46,031
Xīnchéng Zhèn新城镇TownYòuyù Xiàn52,903
Xìngzhài Xiāng杏寨乡Rural TownshipYīng Xiàn16,971
Xīnjiāyuán Xiāng新家园乡Rural TownshipHuáirén Shì45,815
Xīshuĭjiè Xiāng西水界乡Rural TownshipPínglŭ Qū4,768
Xuēkūlüè Xiāng薛圐圙乡Rural TownshipShānyīn Xiàn9,379
Yángqiānhé Xiāng杨千河乡Rural TownshipYòuyù Xiàn2,925
Yáozitóu Xiāng窑子头乡Rural TownshipShuòchéng Qū10,195
Yìjĭng Xiāng义井乡Rural TownshipYīng Xiàn19,905
Yòuwèi Zhèn右卫镇TownYòuyù Xiàn10,017
Yuánbăozi Zhèn元堡子镇TownYòuyù Xiàn11,837
Yùjĭng Zhèn玉井镇TownShānyīn Xiàn11,863
Yúlĭng Xiāng榆岭乡Rural TownshipPínglŭ Qū9,925
Yúnzhōng Zhèn云中镇TownHuáirén Shì169,481
Zàngzhài Xiāng臧寨乡Rural TownshipYīng Xiàn26,009
Zhāngcàizhuāng Xiāng张蔡庄乡Rural TownshipShuòchéng Qū9,108
Zhāngjiāzhuāng Xiāng张家庄乡Rural TownshipShānyīn Xiàn6,512
Zhènziliáng Xiāng镇子梁乡Rural TownshipYīng Xiàn18,504
Zīrùn Xiāng滋润乡Rural TownshipShuòchéng Qū13,568
Zŭhŭ Xiāng阻虎乡Rural TownshipPínglŭ Qū6,554

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.