Home
Show Map

China: Shuāngyāshān Shì / 双鸭山市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shuāngyāshān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băoqīng Xiàn宝清县County400,487
Băoshān Qū宝山区District129,814
Jiānshān Qū尖山区District251,368
Jíxián Xiàn集贤县County299,890
Lĭngdōng Qū岭东区District58,012
Ráohé Xiàn饶河县County149,632
Sìfāngtái Qū四方台区District62,633
Yŏuyì Xiàn友谊县County110,790
Shuāngyāshān Shì双鸭山市Prefecture-level City1,462,626

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shuāngyāshān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àilín Línchăng爱林林场Township-like AreaJíxián Xiàn228
Ānbāng Xiāng安邦乡Rural TownshipJiānshān Qū19,661
Bāmălù Jiēdào八马路街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū65,434
Băomăshān Línchăng宝马山林场Township-like AreaRáohé Xiàn575
Băoqīng Zhèn宝清镇TownBăoqīng Xiàn122,690
Bāwŭ'èr Nóngchăng八五二农场Township-like AreaBăoqīng Xiàn40,138
Bāwŭjiŭ Nóngchăng八五九农场Township-like AreaRáohé Xiàn21,074
Bāwŭsān Nóngchăng八五三农场Township-like AreaBăoqīng Xiàn32,381
Bĕishān Jiēdào北山街道办事处Urban SubdistrictLĭngdōng Qū8,259
Cháng'ān Jiēdào长安街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū10,389
Chángshèng Xiāng长胜乡Rural TownshipLĭngdōng Qū3,261
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipBăoqīng Xiàn15,160
Chéngfù Cháoxiānzú Mănzú Xiāng成富朝鲜族满族乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn5,351
Dàdài Línchăng大岱林场Township-like AreaRáohé Xiàn860
Dàjiāhé Xiāng大佳河乡Rural TownshipRáohé Xiàn3,693
Dàtōnghé Xiāng大通河乡Rural TownshipRáohé Xiàn3,990
Dàyákè Línchăng大牙克林场Township-like AreaRáohé Xiàn462
Diànchăng Jiēdào电厂街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū4,916
Dōngbăowèi Jiēdào东保卫街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū7,624
Dōngjiàn Xiāng东建乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn4,852
Dōngróng Jiēdào东荣街道办事处Urban SubdistrictSìfāngtái Qū7,875
Dōngshān Jiēdào东山街道办事处Urban SubdistrictLĭngdōng Qū2,804
Èrjiŭyī Nóngchăng二九一农场Township-like AreaJíxián Xiàn18,796
Èrmălù Jiēdào二马路街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū36,116
Fènggăng Zhèn凤岗镇TownYŏuyì Xiàn6,325
Fēnglè Línchăng丰乐林场Township-like AreaJíxián Xiàn225
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownJíxián Xiàn23,075
Fù'ān Jiēdào富安街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū22,733
Fúlì Zhèn福利镇TownJíxián Xiàn110,534
Guŏshùshìfànchăng 果树示范场Township-like AreaJíxián Xiàn303
Hēilóngjiāngshĕngshuāngyāshān Jiānyù黑龙江省双鸭山监狱Township-like AreaJíxián Xiàn6,505
Hóngqí Jiēdào红旗街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū14,906
Hóngqílĭng Nóngchăng红旗岭农场Township-like AreaRáohé Xiàn9,384
Hóngwèi Nóngchăng红卫农场Township-like AreaRáohé Xiàn12,877
Hóngxīnglóngfēnjújúzhí 红兴隆分局局直Băoshān Qū8,588
Hóngxīnglóngfēnjújúzhí 红兴隆分局局直Township-like AreaYŏuyì Xiàn23,497
Jiānshānzi Xiāng尖山子乡Rural TownshipBăoqīng Xiàn15,586
Jiànshè Xiāng建设乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn5,977
Jiāxìnzi Zhèn夹信子镇TownBăoqīng Xiàn18,213
Jíxián Jiēdào集贤街道办事处Urban SubdistrictSìfāngtái Qū13,376
Jíxián Zhèn集贤镇TownJíxián Xiàn30,361
Jùnshān Línchăng峻山林场Township-like AreaJíxián Xiàn236
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaJíxián Xiàn433
Lĭngdōngqū Lĭngdōng Jīngyíngsuŏ岭东区岭东经营所Township-like AreaLĭngdōng Qū2,618
Lĭngdōngqū Qīngshān Lǚyóu Gōngsī岭东区青山旅游公司Township-like AreaLĭngdōng Qū421
Lóngshān Zhèn龙山镇TownYŏuyì Xiàn3,225
Lóngtóu Zhèn龙头镇TownBăoqīng Xiàn10,984
Nánshān Jiēdào南山街道办事处Urban SubdistrictLĭngdōng Qū12,507
Qìngfēng Xiāng庆丰乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn4,713
Qīngyuán Zhèn青原镇TownBăoqīng Xiàn25,015
Qīxīnghé Xiāng七星河乡Rural TownshipBăoqīng Xiàn12,478
Qīxīng Jiēdào七星街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū29,955
Qīxīng Línchăng七星林场Township-like AreaJíxián Xiàn283
Qīxīngpào Zhèn七星泡镇TownBăoqīng Xiàn51,842
Qīxīng Zhèn七星镇TownBăoshān Qū2,336
Qíyuán Línchăng奇源林场Township-like AreaRáohé Xiàn629
Ráohé Nóngchăng饶河农场Township-like AreaRáohé Xiàn11,764
Ráohé Zhèn饶河镇TownRáohé Xiàn31,174
Shānlĭ Xiāng山里乡Rural TownshipRáohé Xiàn5,951
Shēngchāng Zhèn升昌镇TownJíxián Xiàn22,484
Shènglì Nóngchăng胜利农场Township-like AreaRáohé Xiàn14,677
Shēngpíngméikuàng 升平煤矿Township-like AreaJíxián Xiàn2,069
Shíchăng Línchăng石场林场Township-like AreaRáohé Xiàn1,326
Shuāngyáng Jiēdào双阳街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū13,328
Shuāngyāshān Línjú Băoshān Jīngyíngsuŏ双鸭山林局宝山经营所Township-like AreaLĭngdōng Qū894
Shuāngyāshān Línyèjú Bǎoshí Jīngyíngsuŏ双鸭山林业局宝石经营所Township-like AreaLĭngdōng Qū815
Shuāngyāshān Línyèjú Dàyègōu Línchăng双鸭山林业局大叶沟林场Township-like AreaLĭngdōng Qū759
Shuāngyāshān Línyèjú Hóngqí Línchăng双鸭山林业局红旗林场Township-like AreaLĭngdōng Qū717
Shuāngyāshān Línyèjú Nánwèngquán Jīngyíngsuŏ双鸭山林业局南瓮泉经营所Township-like AreaLĭngdōng Qū1,508
Shuāngyāshān Línyèjú Qīnglóng Línchăng双鸭山林业局青龙林场Township-like AreaLĭngdōng Qū331
Shuāngyāshān Línyèjú Qīxīnghé Línchăng双鸭山林业局七星河林场Township-like AreaLĭngdōng Qū529
Shuāngyāshān Línyèjú Qīyī Línchăng双鸭山林业局七一林场Township-like AreaLĭngdōng Qū646
Shuāngyāshān Línyèjú Sānwēnghé Línchăng双鸭山林业局三岔河林场Township-like AreaLĭngdōng Qū1,031
Shuāngyāshān Línzhĭjú Shàngyóu Jīngyíngsuŏ双鸭山林址局上游经营所Township-like AreaLĭngdōng Qū1,050
Shuāngyāshān Nóngchăng双鸭山农场Township-like AreaBăoshān Qū14,046
Sìpái Xiāng四排乡Rural TownshipRáohé Xiàn1,364
Tàibăo Zhèn太保镇TownSìfāngtái Qū11,637
Tàipíng Línchăng太平林场Township-like AreaJíxián Xiàn172
Tàipíng Zhèn太平镇TownJíxián Xiàn18,357
Tiĕxī Jiēdào铁西街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū57,540
Wànjīnshān Xiāng万金山乡Rural TownshipBăoqīng Xiàn15,929
Wēishān Línchăng威山林场Township-like AreaRáohé Xiàn360
Wŭjiŭqī Nóngchăng五九七农场Township-like AreaBăoqīng Xiàn26,501
Wŭlíndòng Línchăng五林洞林场Township-like AreaRáohé Xiàn2,181
Wŭlíndòng Zhèn五林洞镇TownRáohé Xiàn1,076
Xiăochéngzi Zhèn小城子镇TownBăoqīng Xiàn13,570
Xiăojiāhé Línchăng小佳河林场Township-like AreaRáohé Xiàn154
Xiăojiāhé Zhèn小佳河镇TownRáohé Xiàn10,990
Xīfēng Línchăng西丰林场Township-like AreaRáohé Xiàn365
Xīfēng Zhèn西丰镇TownRáohé Xiàn9,264
Xīlínzi Xiāng西林子乡Rural TownshipRáohé Xiàn4,660
Xīn'ān Jiēdào新安街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū16,398
Xīng'ān Xiāng兴安乡Rural TownshipJíxián Xiàn20,693
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownYŏuyì Xiàn10,718
Xīngshèng Xiāng兴盛乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn4,747
Xīnzhèn Xiāng新镇乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn3,699
Xīshān Jiēdào西山街道办事处Urban SubdistrictLĭngdōng Qū4,978
Yáodì Jiēdào窑地街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū5,527
Yāotún Línchăng腰屯林场Township-like AreaJíxián Xiàn48
Yāotún Xiāng腰屯乡Rural TownshipJíxián Xiàn18,885
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipJíxián Xiàn25,765
Yŏngxìng Línchăng永幸林场Township-like AreaRáohé Xiàn782
Yŏulín Xiāng友邻乡Rural TownshipYŏuyì Xiàn6,563
Yŏuyì Zhèn友谊镇TownYŏuyì Xiàn31,123
Yuèjìn Jiēdào跃进街道办事处Urban SubdistrictBăoshān Qū17,717
Zhènxīngdōnglù Jiēdào振兴东路街道办事处Urban SubdistrictSìfāngtái Qū10,903
Zhènxīngzhōnglù Jiēdào振兴中路街道办事处Urban SubdistrictSìfāngtái Qū18,842
Zhŏngchùchăng 种畜场Township-like AreaJíxián Xiàn438
Zhōngshān Jiēdào中山街道办事处Urban SubdistrictLĭngdōng Qū8,237
Zhōngxīn Jiēdào中心街道办事处Urban SubdistrictLĭngdōng Qū6,647
Zhōngxīnzhàn Jiēdào中心站街道办事处Urban SubdistrictJiānshān Qū33,968

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).