Home
Show Map

Lùquán Qū

District in Shíjiāzhuāng Shì

District

The population of Lùquán Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lùquán Qū鹿泉区District432,936
Shíjiāzhuāng Shì [incl. Xīnjí]石家庄市Prefecture-level City10,163,788

Contents: Townships

The population of the townships in Lùquán Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilùquán Xiāng白鹿泉乡Rural TownshipLùquán Qū7,779
Dàhé Zhèn大河镇TownLùquán Qū44,111
Hébĕi Lùquán Jīngjì Kāifāqū [Hebei Luquan Economic Development Zone]河北鹿泉经济开发区Township-like AreaLùquán Qū30,737
Huángbìzhuāng Zhèn黄壁庄镇TownLùquán Qū16,469
Huòlù Zhèn获鹿镇TownLùquán Qū78,250
Lĭcūn Zhèn李村镇TownLùquán Qū33,715
Shàngzhài Xiāng上寨乡Rural TownshipLùquán Qū9,176
Shàngzhuāng Zhèn上庄镇TownLùquán Qū48,394
Shānyĭncūn Zhèn山尹村镇TownLùquán Qū12,957
Shíjĭng Xiāng石井乡Rural TownshipLùquán Qū11,364
Sìjiāzhuāng Zhèn寺家庄镇TownLùquán Qū38,403
Tóngyĕ Zhèn铜冶镇TownLùquán Qū73,428
Yí'ān Zhèn宜安镇TownLùquán Qū28,153

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.