Home
Show Map

Yuánshì Xiàn

County in Shíjiāzhuāng Shì

County

The population of Yuánshì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yuánshì Xiàn元氏县County418,466
Shíjiāzhuāng Shì [incl. Xīnjí]石家庄市Prefecture-level City10,163,788

Contents: Townships

The population of the townships in Yuánshì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕichŭ Zhèn北褚镇TownYuánshì Xiàn20,697
Bĕizhèng Xiāng北正乡Rural TownshipYuánshì Xiàn13,189
Chéngqū Jiēdào城区街道办事处Urban SubdistrictYuánshì Xiàn31,002
Dōngzhāng Xiāng东张乡Rural TownshipYuánshì Xiàn38,312
Hēishuĭhé Xiāng黑水河乡Rural TownshipYuánshì Xiàn13,954
Huáiyáng Zhèn槐阳镇TownYuánshì Xiàn50,859
Jīcūn Zhèn姬村镇TownYuánshì Xiàn27,538
Măcūn Zhèn马村镇TownYuánshì Xiàn33,268
Nányīn Zhèn南因镇TownYuánshì Xiàn35,344
Nánzuŏ Zhèn南佐镇TownYuánshì Xiàn15,704
Qiánxiān Xiāng前仙乡Rural TownshipYuánshì Xiàn9,727
Sòngcáo Zhèn宋曹镇TownYuánshì Xiàn33,601
Sūcūn Xiāng苏村乡Rural TownshipYuánshì Xiàn14,154
Sūyáng Xiāng苏阳乡Rural TownshipYuánshì Xiàn23,608
Yīncūn Zhèn殷村镇TownYuánshì Xiàn29,344
Zhàotóng Xiāng赵同乡Rural TownshipYuánshì Xiàn28,165

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.