Home
Show Map

Héngfēng Xiàn

County in Shàngráo Shì / 上饶市

County

The population of Héngfēng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Héngfēng Xiàn横峰县County184,870
Shàngráo Shì上饶市Prefecture-level City6,579,747

Contents: Townships

The population of the townships in Héngfēng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cényáng Zhèn岑阳镇TownHéngfēng Xiàn12,548
Găngbiān Xiāng港边乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn10,062
Gĕyuán Zhèn葛源镇TownHéngfēng Xiàn16,199
Hóngqiáo Kĕnzhíchăng红桥垦殖场Township-like AreaHéngfēng Xiàn1,903
Liánhé Xiāng莲荷乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn16,981
Lóngménfàn Xiāng龙门畈乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn17,484
Pūqiánméikuàng 铺前煤矿Township-like AreaHéngfēng Xiàn785
Qīngbăn Xiāng青板乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn11,952
Shàngkēngyuán Línchăng上坑源林场Township-like AreaHéngfēng Xiàn376
Shānhuáng Línchăng山黄林场Township-like AreaHéngfēng Xiàn404
Sīpū Xiāng司铺乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn8,549
Xīng'ān Jiēdào兴安街道办事处Urban SubdistrictHéngfēng Xiàn68,428
Xīnhuáng新篁办事处Township-like AreaHéngfēng Xiàn7,655
Yáojiā Xiāng姚家乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn11,544

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).