Home
Show Map

Yánshān Xiàn

County in Shàngráo Shì / 上饶市

County

The population of Yánshān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yánshān Xiàn铅山县County426,998
Shàngráo Shì上饶市Prefecture-level City6,579,747

Contents: Townships

The population of the townships in Yánshān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénfāng Xiāng陈坊乡Rural TownshipYánshān Xiàn11,501
Éhú Zhèn鹅湖镇TownYánshān Xiàn53,641
Gĕxiānshān Xiāng葛仙山乡Rural TownshipYánshān Xiàn32,288
Hékŏu Zhèn河口镇TownYánshān Xiàn65,226
Hóngqiáo Xiāng虹桥乡Rural TownshipYánshān Xiàn17,269
Huángbì Shēzú Xiāng篁碧畲族乡Rural TownshipYánshān Xiàn3,561
Húfāng Zhèn湖坊镇TownYánshān Xiàn26,334
Jiāngxī Tóngyèjítuángōngsīyŏngtóngfēn Gōngsī江西铜业集团公司永铜分公司Township-like AreaYánshān Xiàn9,105
Jiàxuān Xiāng稼轩乡Rural TownshipYánshān Xiàn19,589
Shítáng Zhèn石塘镇TownYánshān Xiàn16,258
Tàiyuán Shēzú Xiāng太源畲族乡Rural TownshipYánshān Xiàn1,971
Tiānzhùshān Xiāng天柱山乡Rural TownshipYánshān Xiàn6,850
Wāng'èr Zhèn汪二镇TownYánshān Xiàn33,422
Wŭyíshān Zhèn武夷山镇TownYánshān Xiàn23,169
Xiànsēnlínmiáopŭ 县森林苗圃Yánshān Xiàn485
Xīntān Xiāng新滩乡Rural TownshipYánshān Xiàn31,380
Yīngjiāng Xiāng英将乡Rural TownshipYánshān Xiàn12,049
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownYánshān Xiàn45,105
Zĭxī Xiāng紫溪乡Rural TownshipYánshān Xiàn17,795

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).