Home
Show Map

Shàngráo Xiàn

County in Shàngráo Shì / 上饶市

County

The population of Shàngráo Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shàngráo Xiàn上饶县County700,267
Shàngráo Shì上饶市Prefecture-level City6,579,747

Contents: Townships

The population of the townships in Shàngráo Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chátíng Zhèn茶亭镇TownShàngráo Xiàn39,617
Dŏngtuán Xiāng董团乡Rural TownshipShàngráo Xiàn38,247
Fēnglĭngtóu Zhèn枫岭头镇TownShàngráo Xiàn29,693
Huánggù Zhèn煌固镇TownShàngráo Xiàn42,206
Huángshālĭng Xiāng黄沙岭乡Rural TownshipShàngráo Xiàn20,742
Huátánshān Zhèn华坛山镇TownShàngráo Xiàn18,374
Huātīng Zhèn花厅镇TownShàngráo Xiàn30,905
Húcūn Xiāng湖村乡Rural TownshipShàngráo Xiàn38,988
Luóqiáo Jiēdào罗桥街道办事处Urban SubdistrictShàngráo Xiàn28,519
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipShàngráo Xiàn22,420
Shànglú Zhèn上泸镇TownShàngráo Xiàn24,138
Shírén Xiāng石人乡Rural TownshipShàngráo Xiàn27,009
Shíshī Xiāng石狮乡Rural TownshipShàngráo Xiàn19,839
Sìshíbā Zhèn四十八镇TownShàngráo Xiàn20,357
Tiándūn Zhèn田墩镇TownShàngráo Xiàn48,854
Tiĕshān Xiāng铁山乡Rural TownshipShàngráo Xiàn12,175
Wàngxiān Xiāng望仙乡Rural TownshipShàngráo Xiàn11,448
Wŭfŭshān Zhèn五府山镇TownShàngráo Xiàn16,916
Xīngyuán Jiēdào兴园街道办事处Urban SubdistrictShàngráo Xiàn20,266
Xùrì Jiēdào旭日街道办事处Urban SubdistrictShàngráo Xiàn83,159
Yīngjiā Xiāng应家乡Rural TownshipShàngráo Xiàn25,379
Zàotóu Zhèn皂头镇TownShàngráo Xiàn30,528
Zhèngfāng Zhèn郑坊镇TownShàngráo Xiàn23,293
Zūnqiáo Xiāng尊桥乡Rural TownshipShàngráo Xiàn27,195

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).