Home
Show Map

Zhèn'ān Xiàn

County in Shāngluò Shì / 商洛市

County

The population of Zhèn'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhèn'ān Xiàn镇安县County275,862
Shāngluò Shì商洛市Prefecture-level City2,341,742

Contents: Townships

The population of the townships in Zhèn'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháipíng Zhèn柴坪镇TownZhèn'ān Xiàn10,707
Dàpíng Zhèn大坪镇TownZhèn'ān Xiàn13,257
Dárén Zhèn达仁镇TownZhèn'ān Xiàn11,247
Dōngchuān Zhèn东川镇TownZhèn'ān Xiàn5,132
Gāofēng Zhèn高峰镇TownZhèn'ān Xiàn8,951
Guānpínghé Xiāng关坪河乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn5,587
Huángjiāwān Xiāng黄家湾乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn6,104
Huílóng Zhèn回龙镇TownZhèn'ān Xiàn10,464
Jiézi Xiāng结子乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn8,305
Línglóng Xiāng灵龙乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn10,326
Lóngshèng Xiāng龙胜乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,930
Máopíng Huízú Zhèn茅坪回族镇TownZhèn'ān Xiàn7,991
Miàogōu Zhèn庙沟镇TownZhèn'ān Xiàn8,995
Mĭliáng Zhèn米粮镇TownZhèn'ān Xiàn18,795
Mùwáng Zhèn木王镇TownZhèn'ān Xiàn7,320
Qīngtóngguān Zhèn青铜关镇TownZhèn'ān Xiàn16,548
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownZhèn'ān Xiàn12,368
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,446
Xīkŏu Huízú Zhèn西口回族镇TownZhèn'ān Xiàn10,842
Yángsì Xiāng杨泗乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,236
Yŏnglè Jiēdào永乐街道办事处Urban SubdistrictZhèn'ān Xiàn63,859
Yuèhé Zhèn月河镇TownZhèn'ān Xiàn1,993
Yúngàisì Zhèn云盖寺镇TownZhèn'ān Xiàn13,079
Yúshī Xiāng余师乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn7,624
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn8,756

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).