Home
Show Map

Shāngnán Xiàn

County in Shāngluò Shì / 商洛市

County

The population of Shāngnán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shāngnán Xiàn商南县County221,569
Shāngluò Shì商洛市Prefecture-level City2,341,742

Contents: Townships

The population of the townships in Shāngnán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilàng Zhèn白浪镇TownShāngnán Xiàn6,228
Báilŭchŭ Xiāng白鲁础乡Rural TownshipShāngnán Xiàn5,535
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictShāngnán Xiàn55,837
Dăngmă Xiāng党马乡Rural TownshipShāngnán Xiàn11,626
Fùshuĭ Zhèn富水镇TownShāngnán Xiàn21,753
Guòfēnglóu Zhèn过风楼镇TownShāngnán Xiàn13,443
Liángjiāwān Zhèn梁家湾镇TownShāngnán Xiàn7,702
Qīngshān Zhèn青山镇TownShāngnán Xiàn10,153
Qīngyóuhé Zhèn清油河镇TownShāngnán Xiàn11,657
Shílĭpíng Zhèn十里坪镇TownShāngnán Xiàn11,487
Shìmă Zhèn试马镇TownShāngnán Xiàn15,310
Shuĭgōu Xiāng水沟乡Rural TownshipShāngnán Xiàn6,735
Tàijíhé Zhèn太吉河镇TownShāngnán Xiàn15,458
Wèijiātái Xiāng魏家台乡Rural TownshipShāngnán Xiàn5,780
Xiānghé Zhèn湘河镇TownShāngnán Xiàn11,165
Zhàochuān Zhèn赵川镇TownShāngnán Xiàn11,700

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).