Home
Show Map

Dānfèng Xiàn

County in Shāngluò Shì / 商洛市

County

The population of Dānfèng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dānfèng Xiàn丹凤县County295,349
Shāngluò Shì商洛市Prefecture-level City2,341,742

Contents: Townships

The population of the townships in Dānfèng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕizhàochuān Xiāng北赵川乡Rural TownshipDānfèng Xiàn7,453
Càichuān Zhèn蔡川镇TownDānfèng Xiàn8,789
Dìhuā Zhèn棣花镇TownDānfèng Xiàn20,521
Dōnglĭng Xiāng东岭乡Rural TownshipDānfèng Xiàn4,367
Huāpíngzi Zhèn花瓶子镇TownDānfèng Xiàn8,879
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipDānfèng Xiàn5,031
Liúxiānpíng Xiāng留仙坪乡Rural TownshipDānfèng Xiàn5,753
Lóngjūzhài Jiēdào龙驹寨街道办事处Urban SubdistrictDānfèng Xiàn65,934
Luánzhuāng Zhèn峦庄镇TownDānfèng Xiàn14,664
Máolĭgăng Xiāng毛里岗乡Rural TownshipDānfèng Xiàn3,910
Shāng Zhèn商镇TownDānfèng Xiàn28,728
Shuāngcáo Xiāng双槽乡Rural TownshipDānfèng Xiàn7,509
Sìpíng Zhèn寺坪镇TownDānfèng Xiàn8,652
Táopíng Xiāng桃坪乡Rural TownshipDānfèng Xiàn6,380
Tiĕyùpū Zhèn铁峪铺镇TownDānfèng Xiàn16,116
Tŭmén Zhèn土门镇TownDānfèng Xiàn13,293
Wŭguān Zhèn武关镇TownDānfèng Xiàn13,489
Yuèrì Xiāng月日乡Rural TownshipDānfèng Xiàn8,595
Yŭlĭng Zhèn庾岭镇TownDānfèng Xiàn15,797
Zhúlínguān Zhèn竹林关镇TownDānfèng Xiàn22,202
Zīyù Xiāng资峪乡Rural TownshipDānfèng Xiàn9,287

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).