Home
Show Map

China: Shànghăi Municipal Province

Contents: Districts and Townships

The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Shànghăi Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Băoshān QūDistrict宝山区1,227,9781,904,886
Băoshān Chéngshì Gōngyè Yuánqū [Baoshan City Industrial Park]Township-like Area宝山城市工业园区7,90418,567
Dàchăng ZhènTown大场镇177,739371,856
Gāojìng ZhènTown高境镇78,398127,512
Gùcūn ZhènTown顾村镇84,016240,185
Luódiàn ZhènTown罗店镇76,879118,323
Luójīng ZhènTown罗泾镇27,35454,329
Miàoxíng ZhènTown庙行镇48,79089,615
Sōngnán ZhènTown淞南镇79,739127,347
Wúsōng JiēdàoUrban Subdistrict吴淞街道...104,162
Yángxíng ZhènTown杨行镇70,386204,564
Yŏuyìlù JiēdàoUrban Subdistrict友谊路街道87,806136,814
Yuèpŭ ZhènTown月浦镇105,321139,328
Zhāngmiào JiēdàoUrban Subdistrict张庙街道...172,284
Chángníng QūDistrict长宁区702,239690,571
Bĕixīnjīng JiēdàoUrban Subdistrict北新泾街道52,81746,865
Chéngjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict程家桥街道24,80924,487
Hóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict虹桥街道67,16059,551
Huáyánglù JiēdàoUrban Subdistrict华阳路街道82,58772,730
Jiāngsūlù JiēdàoUrban Subdistrict江苏路街道53,49851,883
Tiānshānlù JiēdàoUrban Subdistrict天山路街道86,53073,757
Xiānxiá Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict仙霞新村街道86,82984,664
Xīnhuálù JiēdàoUrban Subdistrict新华路街道65,14773,230
Xīnjīng ZhènTown新泾镇129,492146,776
Zhōujiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict周家桥街道53,37056,628
Chóngmíng QūDistrict崇明区649,812703,722
Băo ZhènTown堡镇65,44360,111
Chángxīng ZhènTown长兴镇...99,134
Chéngqiáo ZhènTown城桥镇75,688113,442
Chénjiā ZhènTown陈家镇58,69953,996
Dōngpíng Línchăng [Dongping Forest]Township-like Area东平林场...35
Dōngpíng ZhènTown东平镇...15,112
Găngxī ZhènTown港西镇28,99923,416
Găngyán ZhènTown港沿镇50,80540,741
Héngshā XiāngRural Township横沙乡...27,916
Jiànshè ZhènTown建设镇31,86927,466
Lǜhuá ZhènTown绿华镇8,4687,061
Miào ZhènTown庙镇15,53145,926
Qiánwèi NóngchăngTownship-like Area前卫农场...1,695
Sānxīng ZhènTown三星镇37,63829,894
Shàngshíxiàn Dàinóngyè Yuánqū Township-like Area上实现代农业园区...1,451
Shùxīn ZhènTown竖新镇43,80440,823
Xiànghuà ZhènTown向化镇30,25226,265
Xīncūn XiāngRural Township新村乡10,1089,581
Xīnhăi ZhènTown新海镇14,21911,646
Xīnhé ZhènTown新河镇46,38442,737
Zhōngxīng ZhènTown中兴镇30,93525,274
Fèngxián QūDistrict奉贤区624,2851,083,463
Fèngchéng ZhènTown奉城镇...176,938
Hăiwān ZhènTown海湾镇12,03428,457
Jīnhǎi JiēdàoUrban Subdistrict金海街道...16,710
Jīnhuì ZhènTown金汇镇68,294108,264
Línhăi Shèqū Township-like Area临海社区...15,413
Nánqiáo Zhèn [→ Xīdù Jiēdào, Fèngpǔ Jiēdào]Town南桥镇133,469361,185
Qīngcūn ZhènTown青村镇67,31689,163
Shànghăi Gōngyè Zōnghé Kāifāqū [Shanghai Integrated Industrial Development Zone]Township-like Area上海工业综合开发区39,20357,341
Shànghăi Hăigăng Zōnghé Jīngjì Kāifāqū [Shanghai Seaport Integrated Economic Development Zone]Township-like Area上海海港综合经济开发区...10,475
Shànghăishì Fèngxiánqū Hăiwān Lǚyóuqū [Shanghai City Fengxian Touristic Area]Township-like Area上海市奉贤区海湾旅游区10,53029,151
Sìtuán ZhènTown四团镇63,22165,389
Zhèlín ZhènTown柘林镇54,20062,589
Zhuāngxíng ZhènTown庄行镇48,91662,388
Hóngkŏu QūDistrict虹口区860,726852,476
Běiwàitān Jiēdào [Tílánqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict北外滩街道91,568113,751
Guăngzhōnglù JiēdàoUrban Subdistrict广中路街道112,639122,669
Jiāngwānzhèn JiēdàoUrban Subdistrict江湾镇街道95,700129,035
Jiāxīnglù JiēdàoUrban Subdistrict嘉兴路街道64,301125,634
Liángchéng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict凉城新村街道80,16298,094
Ōuyánglù JiēdàoUrban Subdistrict欧阳路街道74,44273,328
Qŭyánglù JiēdàoUrban Subdistrict曲阳路街道103,014102,564
Sìchuān Bĕilù JiēdàoUrban Subdistrict四川北路街道74,09787,401
Huángpŭ Qū [incl. Nánshì Qū, Lúwān Qū]District黄浦区903,451678,670
Bànsōng Yuánlù JiēdàoUrban Subdistrict半淞园路街道71,09989,776
Dăpŭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict打浦桥街道70,53759,085
Huáihăi Zhōnglù JiēdàoUrban Subdistrict淮海中路街道...57,931
Lăoxīmén JiēdàoUrban Subdistrict老西门街道...72,898
Nánjīng Dōnglù JiēdàoUrban Subdistrict南京东路街道...66,285
Ruìjīn'èrlù JiēdàoUrban Subdistrict瑞金二路街道...49,360
Wàitān JiēdàoUrban Subdistrict外滩街道...64,896
Wŭlĭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict五里桥街道83,29382,403
Xiăodōngmén JiēdàoUrban Subdistrict小东门街道...74,994
Yùyuán JiēdàoUrban Subdistrict豫园街道49,33361,042
Jiādìng QūDistrict嘉定区753,0701,471,231
Āntíng ZhènTown安亭镇106,050232,503
Huátíng ZhènTown华亭镇27,72546,355
Jiādìng Gōngyèqū [Ding Industrial Zone]Township-like Area嘉定工业区...72,933
Jiādìngzhèn JiēdàoUrban Subdistrict嘉定镇街道...81,854
Jiāngqiáo ZhènTown江桥镇97,342256,218
Júyuán Xīnqū GuănwĕihuìUrban Subdistrict菊园新区管委会...60,924
Mălù ZhènTown马陆镇75,583172,864
Nánxiáng ZhènTown南翔镇74,748139,845
Wàigāng ZhènTown外冈镇37,94980,896
Xīnchénglù JiēdàoUrban Subdistrict新成路街道35,07955,223
Xúxíng ZhènTown徐行镇83,751165,452
Zhēnxīn JiēdàoUrban Subdistrict真新街道79,140106,164
Jìng'ān Qū [incl. Zháběi Qū]District静安区1,103,9491,077,284
Băoshānlù JiēdàoUrban Subdistrict宝山路街道102,28580,726
Bĕizhàn JiēdàoUrban Subdistrict北站街道...77,968
Cáojiādù JiēdàoUrban Subdistrict曹家渡街道63,37571,511
Dànínglù JiēdàoUrban Subdistrict大宁路街道58,23477,710
Gònghé Xīnlù JiēdàoUrban Subdistrict共和新路街道82,06997,630
Jiāngnínglù JiēdàoUrban Subdistrict江宁路街道79,30275,272
Jìng'ānsì JiēdàoUrban Subdistrict静安寺街道...29,173
Línfénlù JiēdàoUrban Subdistrict临汾路街道69,32378,079
Nánjīng Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict南京西路街道...36,544
Péngpŭ Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict彭浦新村街道150,886156,276
Péngpŭ ZhènTown彭浦镇94,248152,725
Shímén'èrlù JiēdàoUrban Subdistrict石门二路街道...34,288
Tiānmù Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict天目西路街道...34,749
Zhĭjiāng Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict芷江西路街道79,93274,633
Jīnshān QūDistrict金山区580,377732,438
Cáojīng ZhènTown漕泾镇31,59640,722
Fēngjīng ZhènTown枫泾镇64,79782,477
Jīnshānwèi ZhènTown金山卫镇55,59070,819
Lángxià ZhènTown廊下镇25,03733,658
Lǚxiàng ZhènTown吕巷镇50,75352,808
Shānyáng ZhènTown山阳镇47,02984,640
Shíhuà JiēdàoUrban Subdistrict石化街道92,05087,901
Tínglín ZhènTown亭林镇88,245122,272
Zhāngyàn ZhènTown张堰镇31,88837,057
Zhūjīng ZhènTown朱泾镇93,392120,084
Mĭnháng QūDistrict闵行区1,217,3092,429,372
Gŭmĕi JiēdàoUrban Subdistrict古美街道60,941149,141
Hóngqiáo ZhènTown虹桥镇84,976165,877
Huácáo ZhènTown华漕镇106,264193,777
Jiāngchuānlù JiēdàoUrban Subdistrict江川路街道...185,991
Măqiáo ZhènTown马桥镇40,126103,989
Méilŏng ZhènTown梅陇镇139,699344,434
Pŭjiāng Zhèn [incl. Pǔjǐn Jiēdào]Town浦江镇...292,750
Qībăo ZhènTown七宝镇179,716283,352
Wújīng ZhènTown吴泾镇76,128121,164
Xīnhóng JiēdàoUrban Subdistrict新虹街道41,46465,256
Xīnzhuāng Gōngyèqū [Shenzhuang Industrial Zone]Township-like Area莘庄工业区25,48856,103
Xīnzhuāng ZhènTown莘庄镇116,021277,934
Zhuānqiáo ZhènTown颛桥镇87,892189,604
Pŭdōng Xīnqū [incl. Nánhuì Qū]District浦东新区3,187,4455,044,430
Bĕicài ZhènTown北蔡镇177,783276,547
Cáolù ZhènTown曹路镇66,010186,012
Cháoyáng NóngchăngTownship-like Area朝阳农场...862
Chuānshāxīn Zhèn [incl. Liùzào Zhèn]Town川沙新镇254,405420,045
Dàtuán ZhènTown大团镇65,39471,162
Dōnghăi NóngchăngTownship-like Area东海农场...508
Dōngmínglù JiēdàoUrban Subdistrict东明路街道56,462121,449
Gāodōng ZhènTown高东镇50,611110,552
Gāoqiáo ZhènTown高桥镇116,630184,486
Gāoxíng ZhènTown高行镇69,182137,625
Hángtóu ZhènTown航头镇60,656110,060
Héqìng ZhènTown合庆镇73,371132,038
Huāmù JiēdàoUrban Subdistrict花木街道101,575221,327
Hùdōng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict沪东新村街道68,714112,031
Huìnán ZhènTown惠南镇117,002213,845
Jīnqiáo Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Jinqiao Economic and Technological Development Zone]Township-like Area金桥经济技术开发区...5,514
Jīnqiáo ZhènTown金桥镇70,79681,537
Jīnyáng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict金杨新村街道171,885206,017
Kāngqiáo ZhènTown康桥镇62,887174,672
Lăogăng ZhènTown老港镇29,25537,408
Lúcháogăng NóngchăngTownship-like Area芦潮港农场...688
Lùjiāzuĭ JiēdàoUrban Subdistrict陆家嘴街道120,121112,507
Nánhuì Xīnchéng Zhèn [Nanhui New City; incl. Shēngăng Jiēdào, Lúcháogăng Zhèn]Town南汇新城镇...47,381
Nánmă Tóulù JiēdàoUrban Subdistrict南码头路街道75,571107,130
Níchéng ZhènTown泥城镇51,32762,519
Pŭxīnglù JiēdàoUrban Subdistrict浦兴路街道77,417177,468
Sānlín ZhènTown三林镇143,742360,516
Shànggāng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict上钢新村街道126,423104,932
Shànghăi Wàigāoqiáo Băoshuìqū [Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone]Township-like Area上海外高桥保税区...1,349
Shūyuàn ZhènTown书院镇48,70159,323
Tángqiáo JiēdàoUrban Subdistrict塘桥街道68,75776,916
Táng ZhènTown唐镇53,617129,267
Wànxiáng ZhènTown万祥镇21,13724,346
Wéifāng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict潍坊新村街道123,398100,548
Xīnchăng ZhènTown新场镇56,04884,183
Xuānqiáo ZhènTown宣桥镇42,36059,567
Yángjīng JiēdàoUrban Subdistrict洋泾街道137,111146,237
Zhāngjiāng Gāokējì Yuánqū [Zhangjiang Hi-Tech Park]Township-like Area张江高科技园区...23,617
Zhāngjiāng ZhènTown张江镇90,508165,297
Zhōujiādù JiēdàoUrban Subdistrict周家渡街道141,311144,668
Zhōupŭ ZhènTown周浦镇81,209147,329
Zhùqiáo ZhènTown祝桥镇81,636104,945
Pŭtuó QūDistrict普陀区1,051,6721,288,881
Cáoyáng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict曹杨新村街道97,26498,267
Chángfēng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict长风新村街道120,675120,920
Chángshòulù JiēdàoUrban Subdistrict长寿路街道101,646128,647
Chángzhēng Zhèn [incl. Wànlǐ Jiēdào]Town长征镇124,315229,925
Gānquánlù JiēdàoUrban Subdistrict甘泉路街道122,162112,498
Shíquánlù JiēdàoUrban Subdistrict石泉路街道119,296120,217
Táopŭ ZhènTown桃浦镇133,419194,825
Yíchuānlù JiēdàoUrban Subdistrict宜川路街道99,765111,185
Zhēnrú Zhèn JiēdàoUrban Subdistrict真如镇街道133,130172,397
Qīngpŭ QūDistrict青浦区595,8631,081,022
Báihè ZhènTown白鹤镇56,00792,288
Chónggù ZhènTown重固镇23,83839,756
Huáxīn ZhènTown华新镇55,895153,203
Jīnzé ZhènTown金泽镇66,47567,735
Liàntáng ZhènTown练塘镇56,71468,485
Xiānghuāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict香花桥街道...106,830
Xiàyáng JiēdàoUrban Subdistrict夏阳街道...137,321
Xújīng ZhènTown徐泾镇49,816127,936
Yíngpŭ JiēdàoUrban Subdistrict盈浦街道...118,708
Zhàoxiàng ZhènTown赵巷镇43,59174,409
Zhūjiājiăo ZhènTown朱家角镇67,82194,351
Sōngjiāng QūDistrict松江区641,1561,582,398
Chēdūn ZhènTown车墩镇...167,687
Dòngjīng ZhènTown洞泾镇23,74957,861
Fāngsōng Jiēdào [incl. Guǎngfùlín Jiēdào]Urban Subdistrict方松街道...161,438
Jiŭtíng Zhèn [incl. Jiǔlǐtíng Jiēdào]Town九亭镇...253,110
Măogăng ZhènTown泖港镇37,99441,626
Shéshān ZhènTown佘山镇33,74075,507
Shíhúdàng ZhènTown石湖荡镇29,08344,011
Sìjīng ZhènTown泗泾镇...94,279
Sōngjiāng Gōngyèqū [Songjiang Industrial Zone]Township-like Area松江工业区...60,797
Xiăokūnshān ZhènTown小昆山镇35,15951,606
Xīnbāng ZhènTown新浜镇27,16933,627
Xīnqiáo ZhènTown新桥镇...155,856
Yèxiè ZhènTown叶榭镇73,78280,104
Yŏngfēng JiēdàoUrban Subdistrict永丰街道...93,330
Yuèyáng JiēdàoUrban Subdistrict岳阳街道...112,671
Zhōngshān JiēdàoUrban Subdistrict中山街道...98,888
Xúhuì QūDistrict徐汇区1,064,6451,085,130
Cáohéjīng JiēdàoUrban Subdistrict漕河泾街道98,18997,917
Cáohéjīng Xīnxīng Jìshù KāifāqūTownship-like Area漕河泾新兴技术开发区...2,244
Chángqiáo JiēdàoUrban Subdistrict长桥街道119,946118,872
Fēnglínlù JiēdàoUrban Subdistrict枫林路街道112,491112,400
Hóngméilù JiēdàoUrban Subdistrict虹梅路街道40,34434,877
Huájīng ZhènTown华泾镇40,46267,415
Húnánlù JiēdàoUrban Subdistrict湖南路街道...36,281
Kāngjiàn Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict康健新村街道60,473100,444
Língyúnlù JiēdàoUrban Subdistrict凌云路街道96,534108,582
Lónghuá JiēdàoUrban Subdistrict龙华街道88,94185,769
Tiánlín JiēdàoUrban Subdistrict田林街道102,66197,171
Tiānpínglù JiēdàoUrban Subdistrict天平路街道78,90360,533
Xiétŭlù JiēdàoUrban Subdistrict斜土路街道77,02769,710
Xújiāhuì JiēdàoUrban Subdistrict徐家汇街道97,26392,915
Yángpŭ QūDistrict杨浦区1,243,7571,313,222
Chángbái Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict长白新村街道...70,195
Dàqiáo JiēdàoUrban Subdistrict大桥街道114,762124,954
Dìnghăilù JiēdàoUrban Subdistrict定海路街道91,853100,480
Jiāngpŭlù JiēdàoUrban Subdistrict江浦路街道86,69995,382
Kòngjiānglù JiēdàoUrban Subdistrict控江路街道98,373105,613
Píngliánglù JiēdàoUrban Subdistrict平凉路街道103,48885,870
Sìpínglù JiēdàoUrban Subdistrict四平路街道104,60792,505
Wŭjiăochăng JiēdàoUrban Subdistrict五角场街道142,639149,090
Xīnjiāng Wānchéng JiēdàoUrban Subdistrict新江湾城街道...27,251
Yánjí Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict延吉新村街道98,79790,334
Yīnxíng JiēdàoUrban Subdistrict殷行街道191,625192,554
Zhǎnghǎilù Jiēdào [Wŭjiăochăng Zhèn]Urban Subdistrict长海路街道108,146178,994
Shànghăi ShìProvince-level City上海市16,407,73423,019,196

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.