Home
Show Map

China: Shànghăi Municipal Province

Contents: Shànghăi Shì

Province-level City


23,019,196 Population [2010] – census

24,870,895 Population [2020] – census

6,341km² Area

3,923/km² Density [2020]

Contents: Districts and Townships

The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Shànghăi Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Băoshān QūDistrict宝山区1,227,9781,904,8862,235,218
Băoshān Chéngshì Gōngyè Yuánqū [Băoshān City Industrial Park]Township-like Area宝山城市工业园区7,90418,56729,635
Dàchăng ZhènTown大场镇177,739371,856378,729
Gāojìng ZhènTown高境镇78,398127,512147,350
Gùcūn ZhènTown顾村镇84,016240,185346,216
Luódiàn ZhènTown罗店镇76,879118,323213,392
Luójīng ZhènTown罗泾镇27,35454,32967,605
Miàoxíng ZhènTown庙行镇48,79089,61595,789
Sōngnán ZhènTown淞南镇79,739127,347131,649
Wúsōng JiēdàoUrban Subdistrict吴淞街道...104,16295,072
Yángxíng ZhènTown杨行镇70,386204,564252,113
Yŏuyìlù JiēdàoUrban Subdistrict友谊路街道87,806136,814143,361
Yuèpŭ ZhènTown月浦镇105,321139,328166,625
Zhāngmiào JiēdàoUrban Subdistrict张庙街道...172,284167,682
Chángníng QūDistrict长宁区702,239690,571693,051
Bĕixīnjīng JiēdàoUrban Subdistrict北新泾街道52,81746,86549,947
Chéngjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict程家桥街道24,80924,48728,849
Hóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict虹桥街道67,16059,55168,879
Huáyánglù JiēdàoUrban Subdistrict华阳路街道82,58772,73067,381
Jiāngsūlù JiēdàoUrban Subdistrict江苏路街道53,49851,88351,112
Tiānshānlù JiēdàoUrban Subdistrict天山路街道86,53073,75765,221
Xiānxiá Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict仙霞新村街道86,82984,66481,078
Xīnhuálù JiēdàoUrban Subdistrict新华路街道65,14773,23067,285
Xīnjīng ZhènTown新泾镇129,492146,776151,753
Zhōujiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict周家桥街道53,37056,62861,546
Chóngmíng QūDistrict崇明区649,812703,722637,921
Băo ZhènTown堡镇65,44360,11153,302
Chángxīng ZhènTown长兴镇...99,13498,607
Chéngqiáo ZhènTown城桥镇75,688113,442119,191
Chénjiā ZhènTown陈家镇58,69953,99657,629
Dōngpíng Línchăng [Dōngpíng Forest]Township-like Area东平林场...35100
Dōngpíng ZhènTown东平镇...15,11212,731
Găngxī ZhènTown港西镇28,99923,41620,425
Găngyán ZhènTown港沿镇50,80540,74135,154
Héngshā XiāngRural Township横沙乡...27,91622,289
Jiànshè ZhènTown建设镇31,86927,46621,982
Lǜhuá ZhènTown绿华镇8,4687,0615,779
Miào ZhènTown庙镇15,53145,92636,851
Qiánwèi NóngchăngTownship-like Area前卫农场...1,6951,391
Sānxīng ZhènTown三星镇37,63829,89423,418
Shàngshíxiàn Dàinóngyè Yuánqū Township-like Area上实现代农业园区...1,451787
Shùxīn ZhènTown竖新镇43,80440,82330,369
Xiànghuà ZhènTown向化镇30,25226,26523,149
Xīncūn XiāngRural Township新村乡10,1089,5817,287
Xīnhăi ZhènTown新海镇14,21911,6469,394
Xīnhé ZhènTown新河镇46,38442,73735,251
Zhōngxīng ZhènTown中兴镇30,93525,27422,835
Fèngxián QūDistrict奉贤区624,2851,083,4631,140,872
Fèngchéng ZhènTown奉城镇...176,938141,905
Fèngpǔ JiēdàoUrban Subdistrict奉浦街道39,20357,34179,771
Hăiwān Lǚyóuqū [Hăiwān Touristic Area]Township-like Area海湾旅游区10,53029,15140,768
Hăiwān ZhènTown海湾镇12,03428,45732,735
Jīnhǎi JiēdàoUrban Subdistrict金海街道...16,71047,269
Jīnhuì ZhènTown金汇镇68,294108,264122,003
Nánqiáo ZhènTown南桥镇......255,609
Qīngcūn ZhènTown青村镇67,31689,16387,503
Sìtuán ZhènTown四团镇63,22175,86486,352
Xīdù Jiēdào [← Nánqiáo Zhèn]Urban Subdistrict西渡街道......110,741
Zhèlín ZhènTown柘林镇54,20078,00274,072
Zhuāngxíng ZhènTown庄行镇48,91662,38862,144
Hóngkŏu QūDistrict虹口区860,726852,476757,498
Běiwàitān Jiēdào [Tílánqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict北外滩街道91,568113,75181,453
Guăngzhōnglù JiēdàoUrban Subdistrict广中路街道112,639122,669116,013
Jiāngwānzhèn JiēdàoUrban Subdistrict江湾镇街道95,700129,035136,965
Jiāxīnglù JiēdàoUrban Subdistrict嘉兴路街道64,301125,63487,343
Liángchéng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict凉城新村街道80,16298,09497,774
Ōuyánglù JiēdàoUrban Subdistrict欧阳路街道74,44273,32875,106
Qŭyánglù JiēdàoUrban Subdistrict曲阳路街道103,014102,564107,749
Sìchuān Bĕilù JiēdàoUrban Subdistrict四川北路街道74,09787,40155,095
Huángpŭ Qū [incl. Nánshì Qū, Lúwān Qū]District黄浦区903,451678,670662,030
Bànsōng Yuánlù JiēdàoUrban Subdistrict半淞园路街道71,09989,776115,278
Dăpŭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict打浦桥街道70,53759,08570,600
Huáihăi Zhōnglù JiēdàoUrban Subdistrict淮海中路街道...57,93147,311
Lăoxīmén JiēdàoUrban Subdistrict老西门街道...72,89870,656
Nánjīng Dōnglù JiēdàoUrban Subdistrict南京东路街道...66,28569,826
Ruìjīn'èrlù JiēdàoUrban Subdistrict瑞金二路街道...49,36054,032
Wàitān JiēdàoUrban Subdistrict外滩街道...64,89652,188
Wŭlĭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict五里桥街道83,29382,40396,559
Xiăodōngmén JiēdàoUrban Subdistrict小东门街道...74,99453,497
Yùyuán JiēdàoUrban Subdistrict豫园街道49,33361,04232,083
Jiādìng QūDistrict嘉定区753,0701,471,2311,834,258
Āntíng ZhènTown安亭镇106,050232,503293,271
Huátíng ZhènTown华亭镇27,72546,35539,301
Jiādìng Gōngyèqū [Jiādìng Industrial Zone]Township-like Area嘉定工业区...72,93373,937
Jiādìngzhèn JiēdàoUrban Subdistrict嘉定镇街道...81,85477,795
Jiāngqiáo ZhènTown江桥镇97,342256,218323,231
Júyuán XīnqūTownship菊园新区...60,924112,049
Mălù ZhènTown马陆镇75,583172,864258,257
Nánxiáng ZhènTown南翔镇74,748139,845221,892
Wàigāng ZhènTown外冈镇37,94980,89690,590
Xīnchénglù JiēdàoUrban Subdistrict新成路街道35,07955,22363,579
Xúxíng ZhènTown徐行镇83,751165,452170,436
Zhēnxīn JiēdàoUrban Subdistrict真新街道79,140106,164109,920
Jìng'ān Qū [incl. Zháběi Qū]District静安区1,103,9491,077,284975,707
Băoshānlù JiēdàoUrban Subdistrict宝山路街道102,28580,72659,028
Bĕizhàn JiēdàoUrban Subdistrict北站街道...77,96823,862
Cáojiādù JiēdàoUrban Subdistrict曹家渡街道63,37571,51169,932
Dànínglù JiēdàoUrban Subdistrict大宁路街道58,23477,71098,123
Gònghé Xīnlù JiēdàoUrban Subdistrict共和新路街道82,06997,63099,401
Jiāngnínglù JiēdàoUrban Subdistrict江宁路街道79,30275,27259,812
Jìng'ānsì JiēdàoUrban Subdistrict静安寺街道...29,17327,177
Línfénlù JiēdàoUrban Subdistrict临汾路街道69,32378,07979,681
Nánjīng Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict南京西路街道...36,54430,118
Péngpŭ Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict彭浦新村街道150,886156,276142,284
Péngpŭ ZhènTown彭浦镇94,248152,725159,710
Shímén'èrlù JiēdàoUrban Subdistrict石门二路街道...34,28822,947
Tiānmù Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict天目西路街道...34,74930,471
Zhĭjiāng Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict芷江西路街道79,93274,63373,161
Jīnshān QūDistrict金山区580,377732,438822,776
Cáojīng ZhènTown漕泾镇31,59640,72231,287
Fēngjīng ZhènTown枫泾镇64,79782,47781,976
Jīnshān Gōngyèqū [← Tínglín Zhèn]Township-like Area金山工业区......49,595
Jīnshānwèi ZhènTown金山卫镇55,59070,81994,595
Lángxià ZhènTown廊下镇25,03733,65827,737
Lǚxiàng ZhènTown吕巷镇50,75352,80843,621
Shānyáng ZhènTown山阳镇47,02984,640142,635
Shíhuà JiēdàoUrban Subdistrict石化街道92,05087,90189,320
Tínglín ZhènTown亭林镇......99,477
Zhāngyàn ZhènTown张堰镇31,88837,05739,346
Zhūjīng ZhènTown朱泾镇93,392120,084123,187
Mĭnháng QūDistrict闵行区1,217,3092,429,3722,653,489
Gŭmĕi JiēdàoUrban Subdistrict古美街道60,941149,141162,194
Hóngqiáo ZhènTown虹桥镇84,976165,877166,143
Huácáo ZhènTown华漕镇106,264193,777176,409
Jiāngchuānlù JiēdàoUrban Subdistrict江川路街道...185,991228,705
Măqiáo ZhènTown马桥镇40,126103,989134,905
Méilŏng ZhènTown梅陇镇139,699344,434314,529
Pŭjiāng ZhènTown浦江镇......279,442
Pǔjǐn Jiēdào [← Pŭjiāng Zhèn]Urban Subdistrict浦锦街道......149,720
Qībăo ZhènTown七宝镇179,716283,352266,465
Wújīng ZhènTown吴泾镇76,128121,164136,759
Xīnhóng JiēdàoUrban Subdistrict新虹街道41,46465,25675,884
Xīnzhuāng Gōngyèqū [Xīnzhuāng Industrial Zone]Township-like Area莘庄工业区25,48856,10360,760
Xīnzhuāng ZhènTown莘庄镇116,021277,934293,040
Zhuānqiáo ZhènTown颛桥镇87,892189,604208,534
Pŭdōng Xīnqū [incl. Nánhuì Qū]District浦东新区3,187,4455,044,4305,681,512
Bĕicài ZhènTown北蔡镇177,783276,547309,289
Cáolù ZhènTown曹路镇66,010186,012213,533
Chuānshāxīn Zhèn [incl. Liùzào Zhèn]Town川沙新镇254,405420,045316,099
Dàtuán ZhènTown大团镇65,39471,16263,037
Dōngmínglù JiēdàoUrban Subdistrict东明路街道56,462121,449126,522
Gāodōng ZhènTown高东镇50,611110,552108,287
Gāoqiáo ZhènTown高桥镇116,630184,486192,007
Gāoxíng ZhènTown高行镇69,182137,625166,095
Hángtóu ZhènTown航头镇60,656110,060193,272
Héqìng ZhènTown合庆镇73,371132,038134,879
Huāmù JiēdàoUrban Subdistrict花木街道101,575221,327241,090
Hùdōng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict沪东新村街道68,714112,031110,678
Huìnán ZhènTown惠南镇117,002213,845289,561
Jīnqiáo ZhènTown金桥镇70,79681,53772,344
Jīnyáng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict金杨新村街道171,885206,017192,016
Kāngqiáo ZhènTown康桥镇62,887174,672273,744
Lăogăng ZhènTown老港镇29,25537,40835,681
Lùjiāzuĭ JiēdàoUrban Subdistrict陆家嘴街道120,121112,507104,220
Nánhuì Xīnchéng Zhèn [Nánhuì New City; incl. Shēngăng Jiēdào, Lúcháogăng Zhèn]Town南汇新城镇...50,788114,513
Nánmă Tóulù JiēdàoUrban Subdistrict南码头路街道75,571107,130107,772
Níchéng ZhènTown泥城镇51,32762,51989,669
Pŭxīnglù JiēdàoUrban Subdistrict浦兴路街道77,417177,468177,040
Sānlín ZhènTown三林镇143,742360,516349,053
Shànggāng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict上钢新村街道126,423104,93297,303
Shūyuàn ZhènTown书院镇48,70159,32359,191
Tángqiáo JiēdàoUrban Subdistrict塘桥街道68,75776,91678,817
Táng ZhènTown唐镇53,617134,781174,721
Wànxiáng ZhènTown万祥镇21,13724,34629,325
Wéifāng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict潍坊新村街道123,398100,54896,059
Xīnchăng ZhènTown新场镇56,04884,18399,221
Xuānqiáo ZhènTown宣桥镇42,36059,56779,197
Yángjīng JiēdàoUrban Subdistrict洋泾街道137,111146,237154,036
Zhāngjiāng ZhènTown张江镇90,508188,914223,046
Zhōujiādù JiēdàoUrban Subdistrict周家渡街道141,311144,668135,472
Zhōupŭ ZhènTown周浦镇81,209147,329251,400
Zhùqiáo ZhènTown祝桥镇81,636104,945223,323
Pŭtuó QūDistrict普陀区1,051,6721,288,8811,239,800
Cáoyáng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict曹杨新村街道97,26498,26789,372
Chángfēng Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict长风新村街道120,675120,920115,499
Chángshòulù JiēdàoUrban Subdistrict长寿路街道101,646128,647119,456
Chángzhēng ZhènTown长征镇......153,693
Gānquánlù JiēdàoUrban Subdistrict甘泉路街道122,162112,498107,163
Shíquánlù JiēdàoUrban Subdistrict石泉路街道119,296120,217107,292
Táopŭ ZhènTown桃浦镇133,419194,825209,979
Wànlǐ Jiēdào [← Chángzhēng Zhèn]Urban Subdistrict万里街道......67,424
Yíchuānlù JiēdàoUrban Subdistrict宜川路街道99,765111,185106,216
Zhēnrú Zhèn JiēdàoUrban Subdistrict真如镇街道133,130172,397163,706
Qīngpŭ QūDistrict青浦区595,8631,081,0221,271,424
Báihè ZhènTown白鹤镇56,00792,28891,130
Chónggù ZhènTown重固镇23,83839,75665,695
Huáxīn ZhènTown华新镇55,895153,203200,124
Jīnzé ZhènTown金泽镇66,47567,73544,517
Liàntáng ZhènTown练塘镇56,71468,48553,929
Xiānghuāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict香花桥街道...106,830102,028
Xiàyáng JiēdàoUrban Subdistrict夏阳街道...137,321149,517
Xújīng ZhènTown徐泾镇49,816127,936198,376
Yíngpŭ JiēdàoUrban Subdistrict盈浦街道...118,708128,691
Zhàoxiàng ZhènTown赵巷镇43,59174,409143,350
Zhūjiājiăo ZhènTown朱家角镇67,82194,35194,067
Sōngjiāng QūDistrict松江区641,1561,582,3981,909,713
Chēdūn ZhènTown车墩镇...167,687119,808
Dòngjīng ZhènTown洞泾镇23,74957,86189,074
Fāngsōng JiēdàoUrban Subdistrict方松街道......140,331
Guǎngfùlín JiēdàoUrban Subdistrict广富林街道......124,891
Jiǔlǐtíng JiēdàoUrban Subdistrict九里亭街道......105,549
Jiŭtíng ZhènTown九亭镇......168,807
Măogăng ZhènTown泖港镇37,99441,62634,001
Shéshān ZhènTown佘山镇33,74075,507111,600
Shíhúdàng ZhènTown石湖荡镇29,08344,01146,455
Sìjīng ZhènTown泗泾镇...94,279199,784
Sōngjiāng Gōngyèqū [Sōngjiāng Industrial Zone]Township-like Area松江工业区...60,79766,403
Xiăokūnshān ZhènTown小昆山镇35,15951,60652,411
Xīnbāng ZhènTown新浜镇27,16933,62726,115
Xīnqiáo ZhènTown新桥镇...155,856190,410
Yèxiè ZhènTown叶榭镇73,78280,10471,800
Yŏngfēng JiēdàoUrban Subdistrict永丰街道...93,330120,417
Yuèyáng JiēdàoUrban Subdistrict岳阳街道...112,671113,605
Zhōngshān JiēdàoUrban Subdistrict中山街道...98,888128,252
Xúhuì QūDistrict徐汇区1,064,6451,085,1301,113,078
Cáohéjīng JiēdàoUrban Subdistrict漕河泾街道98,18997,917112,279
Cáohéjīng Xīnxīng Jìshù KāifāqūTownship-like Area漕河泾新兴技术开发区...2,2442,651
Chángqiáo JiēdàoUrban Subdistrict长桥街道119,946118,872123,163
Fēnglínlù JiēdàoUrban Subdistrict枫林路街道112,491112,400109,799
Hóngméilù JiēdàoUrban Subdistrict虹梅路街道40,34434,87733,760
Huájīng ZhènTown华泾镇40,46267,41574,907
Húnánlù JiēdàoUrban Subdistrict湖南路街道...36,28133,073
Kāngjiàn Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict康健新村街道60,473100,44497,509
Língyúnlù JiēdàoUrban Subdistrict凌云路街道96,534108,582103,013
Lónghuá JiēdàoUrban Subdistrict龙华街道88,94185,76981,851
Tiánlín JiēdàoUrban Subdistrict田林街道102,66197,171101,489
Tiānpínglù JiēdàoUrban Subdistrict天平路街道78,90360,53363,276
Xiétŭlù JiēdàoUrban Subdistrict斜土路街道77,02769,71071,445
Xújiāhuì JiēdàoUrban Subdistrict徐家汇街道97,26392,915104,863
Yángpŭ QūDistrict杨浦区1,243,7571,313,2221,242,548
Chángbái Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict长白新村街道...70,19573,772
Dàqiáo JiēdàoUrban Subdistrict大桥街道114,762124,95495,375
Dìnghăilù JiēdàoUrban Subdistrict定海路街道91,853100,48089,602
Jiāngpŭlù JiēdàoUrban Subdistrict江浦路街道86,69995,38282,435
Kòngjiānglù JiēdàoUrban Subdistrict控江路街道98,373105,613102,784
Píngliánglù JiēdàoUrban Subdistrict平凉路街道103,48885,87057,754
Sìpínglù JiēdàoUrban Subdistrict四平路街道104,60792,50592,429
Wŭjiăochăng JiēdàoUrban Subdistrict五角场街道142,639149,090144,689
Xīnjiāng Wānchéng JiēdàoUrban Subdistrict新江湾城街道...27,25169,386
Yánjí Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict延吉新村街道98,79790,33484,900
Yīnxíng JiēdàoUrban Subdistrict殷行街道191,625192,554182,498
Zhǎnghǎilù Jiēdào [Wŭjiăochăng Zhèn]Urban Subdistrict长海路街道108,146178,994166,924
Shànghăi ShìProvince-level City上海市16,407,73423,019,19624,870,895

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts, counties and townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). Some population changes may result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years2,436,296
15-64 years18,385,587
65+ years4,049,012