Home
Show Map

China: Shànghăi Shì / 上海市

Districts and Counties

The population of all city districts (qū) and counties (xiàn) in Shànghăi Shì (province-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băoshān Qū宝山区District1,904,886
Chángníng Qū长宁区District690,571
Chóngmíng Qū崇明区District703,722
Fèngxián Qū奉贤区District1,083,463
Hóngkŏu Qū虹口区District852,476
Huángpŭ Qū [incl. Nanshi, Luwan]黄浦区District678,670
Jiādìng Qū嘉定区District1,471,231
Jìng'ān Qū [incl. Zhabei]静安区District1,077,284
Jīnshān Qū金山区District732,438
Mĭnháng Qū闵行区District2,429,372
Pŭdōngxīn Qū [incl. Nanhui]浦东新区District5,044,430
Pŭtuó Qū普陀区District1,288,881
Qīngpŭ Qū青浦区District1,081,022
Sōngjiāng Qū松江区District1,582,398
Xúhuì Qū徐汇区District1,085,130
Yángpŭ Qū杨浦区District1,313,222
Shànghăi Shì上海市Province-level City23,019,196

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shànghăi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusDistrict / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntíng Zhèn安亭镇TownJiādìng Qū232,503
Báihè Zhèn白鹤镇TownQīngpŭ Qū92,288
Bànsōngyuánlù Jiēdào半淞园路街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū89,776
Băoshānchéngshì Gōngyèyuánqū [Baoshan City Industrial Park]宝山城市工业园区Township-like AreaBăoshān Qū18,567
Băoshānlù Jiēdào宝山路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū80,726
Băo Zhèn堡镇TownChóngmíng Qū60,111
Bĕicài Zhèn北蔡镇TownPŭdōngxīn Qū276,547
Bĕixīnjīng Jiēdào北新泾街道Urban SubdistrictChángníng Qū46,865
Bĕizhàn Jiēdào北站街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū77,968
Cáohéjīng Jiēdào漕河泾街道Urban SubdistrictXúhuì Qū97,917
Cáohéjīngxīnxīngjìshù Kāifāqū漕河泾新兴技术开发区Township-like AreaXúhuì Qū2,244
Cáojiādù Jiēdào曹家渡街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū71,511
Cáojīng Zhèn漕泾镇TownJīnshān Qū40,722
Cáolù Zhèn曹路镇TownPŭdōngxīn Qū186,012
Cáoyángxīncūn Jiēdào曹杨新村街道Urban SubdistrictPŭtuó Qū98,267
Chángbáixīncūn Jiēdào长白新村街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū70,195
Chángfēngxīncūn Jiēdào长风新村街道Urban SubdistrictPŭtuó Qū120,920
Chángqiáo Jiēdào长桥街道Urban SubdistrictXúhuì Qū118,872
Chángshòulù Jiēdào长寿路街道Urban SubdistrictPŭtuó Qū128,647
Chángxīng Zhèn长兴镇TownChóngmíng Qū99,134
Chángzhēng Zhèn长征镇TownPŭtuó Qū229,925
Cháoyáng Nóngchăng朝阳农场Township-like AreaPŭdōngxīn Qū862
Chēdūn Zhèn车墩镇TownSōngjiāng Qū167,687
Chéngjiāqiáo Jiēdào程家桥街道Urban SubdistrictChángníng Qū24,487
Chéngqiáo Zhèn城桥镇TownChóngmíng Qū113,442
Chénjiā Zhèn陈家镇TownChóngmíng Qū53,996
Chónggù Zhèn重固镇TownQīngpŭ Qū39,756
Chuānshāxīn Zhèn川沙新镇TownPŭdōngxīn Qū369,032
Dàchăng Zhèn大场镇TownBăoshān Qū371,856
Dànínglù Jiēdào大宁路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū77,710
Dăpŭqiáo Jiēdào打浦桥街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū59,085
Dàqiáo Jiēdào大桥街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū124,954
Dàtuán Zhèn大团镇TownPŭdōngxīn Qū71,162
Dìnghăilù Jiēdào定海路街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū100,480
Dōnghăi Nóngchăng东海农场Township-like AreaPŭdōngxīn Qū508
Dòngjīng Zhèn洞泾镇TownSōngjiāng Qū57,861
Dōngmínglù Jiēdào东明路街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū121,449
Dōngpíng Línchăng [Dongping Forest]东平林场Township-like AreaChóngmíng Qū35
Dōngpíng Zhèn东平镇TownChóngmíng Qū15,112
Fāngsōng Jiēdào方松街道Urban SubdistrictSōngjiāng Qū161,438
Fèngchéng Zhèn奉城镇TownFèngxián Qū176,938
Fēngjīng Zhèn枫泾镇TownJīnshān Qū82,477
Fēnglínlù Jiēdào枫林路街道Urban SubdistrictXúhuì Qū112,400
Fèngxiánqū Xiàndàinóngyèyuánqū [Fengxian District, New Agricultural Park]奉贤区现代农业园区Township-like AreaFèngxián Qū16,710
Găngxī Zhèn港西镇TownChóngmíng Qū23,416
Găngyán Zhèn港沿镇TownChóngmíng Qū40,741
Gānquánlù Jiēdào甘泉路街道Urban SubdistrictPŭtuó Qū112,498
Gāodōng Zhèn高东镇TownPŭdōngxīn Qū110,552
Gāojìng Zhèn高境镇TownBăoshān Qū127,512
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownPŭdōngxīn Qū184,486
Gāoxíng Zhèn高行镇TownPŭdōngxīn Qū137,625
Gònghéxīnlù Jiēdào共和新路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū97,630
Guăngzhōnglù Jiēdào广中路街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū122,669
Gùcūn Zhèn顾村镇TownBăoshān Qū240,185
Gŭmĕi Jiēdào古美街道Urban SubdistrictMĭnháng Qū149,141
Hăiwān Zhèn海湾镇TownFèngxián Qū28,457
Hángtóu Zhèn航头镇TownPŭdōngxīn Qū110,060
Héngshā Xiāng横沙乡Rural TownshipChóngmíng Qū27,916
Héqìng Zhèn合庆镇TownPŭdōngxīn Qū132,038
Hóngméilù Jiēdào虹梅路街道Urban SubdistrictXúhuì Qū34,877
Hóngqiáo Jiēdào虹桥街道Urban SubdistrictChángníng Qū59,551
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇TownMĭnháng Qū165,877
Huácáo Zhèn华漕镇TownMĭnháng Qū193,777
Huáihăizhōnglù Jiēdào淮海中路街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū57,931
Huájīng Zhèn华泾镇TownXúhuì Qū67,415
Huāmù Jiēdào花木街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū221,327
Huátíng Zhèn华亭镇TownJiādìng Qū46,355
Huáxīn Zhèn华新镇TownQīngpŭ Qū153,203
Huáyánglù Jiēdào华阳路街道Urban SubdistrictChángníng Qū72,730
Hùdōngxīncūn Jiēdào沪东新村街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū112,031
Huìnán Zhèn惠南镇TownPŭdōngxīn Qū213,845
Húnánlù Jiēdào湖南路街道Urban SubdistrictXúhuì Qū36,281
Jiādìng Gōngyèqū [Ding Industrial Zone]嘉定工业区Township-like AreaJiādìng Qū72,933
Jiādìngzhèn Jiēdào嘉定镇街道Urban SubdistrictJiādìng Qū81,854
Jiāngchuānlù Jiēdào江川路街道Urban SubdistrictMĭnháng Qū185,991
Jiāngnínglù Jiēdào江宁路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū75,272
Jiāngpŭlù Jiēdào江浦路街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū95,382
Jiāngqiáo Zhèn江桥镇TownJiādìng Qū256,218
Jiāngsūlù Jiēdào江苏路街道Urban SubdistrictChángníng Qū51,883
Jiāngwānzhèn Jiēdào江湾镇街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū129,035
Jiànshè Zhèn建设镇TownChóngmíng Qū27,466
Jiāxīnglù Jiēdào嘉兴路街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū125,634
Jìng'ānsì Jiēdào静安寺街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū29,173
Jīnhuì Zhèn金汇镇TownFèngxián Qū108,264
Jīnqiáo Chūkŏujiāgōngqū [Jinqiao Export Processing Zone]金桥出口加工区Township-like AreaPŭdōngxīn Qū5,514
Jīnqiáo Zhèn金桥镇TownPŭdōngxīn Qū81,537
Jīnshānwèi Zhèn金山卫镇TownJīnshān Qū70,819
Jīnyángxīncūn Jiēdào金杨新村街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū206,017
Jīnzé Zhèn金泽镇TownQīngpŭ Qū67,735
Jiŭtíng Zhèn九亭镇TownSōngjiāng Qū253,110
Júyuánxīnqū Guănwĕihuì菊园新区管委会Urban SubdistrictJiādìng Qū60,924
Kāngjiànxīncūn Jiēdào康健新村街道Urban SubdistrictXúhuì Qū100,444
Kāngqiáo Zhèn康桥镇TownPŭdōngxīn Qū174,672
Kòngjiānglù Jiēdào控江路街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū105,613
Lángxià Zhèn廊下镇TownJīnshān Qū33,658
Lăogăng Zhèn老港镇TownPŭdōngxīn Qū37,408
Lăoxīmén Jiēdào老西门街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū72,898
Liángchéngxīncūn Jiēdào凉城新村街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū98,094
Liàntáng Zhèn练塘镇TownQīngpŭ Qū68,485
Línfénlù Jiēdào临汾路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū78,079
Língyúnlù Jiēdào凌云路街道Urban SubdistrictXúhuì Qū108,582
Línhăishèqū [Shanghai Chemical Industrial Zone, Fengxian District]临海社区Township-like AreaFèngxián Qū15,413
Liùzào Zhèn六灶镇TownPŭdōngxīn Qū51,013
Lónghuá Jiēdào龙华街道Urban SubdistrictXúhuì Qū85,769
Lúcháogăng Nóngchăng芦潮港农场Township-like AreaPŭdōngxīn Qū688
Lúcháogăng Zhèn芦潮港镇TownPŭdōngxīn Qū27,162
Lǜhuá Zhèn绿华镇TownChóngmíng Qū7,061
Lùjiāzuĭ Jiēdào陆家嘴街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū112,507
Luódiàn Zhèn罗店镇TownBăoshān Qū118,323
Luójīng Zhèn罗泾镇TownBăoshān Qū54,329
Lǚxiàng Zhèn吕巷镇TownJīnshān Qū52,808
Mălù Zhèn马陆镇TownJiādìng Qū172,864
Măogăng Zhèn泖港镇TownSōngjiāng Qū41,626
Măqiáo Zhèn马桥镇TownMĭnháng Qū103,989
Méilŏng Zhèn梅陇镇TownMĭnháng Qū344,434
Miàoxíng Zhèn庙行镇TownBăoshān Qū89,615
Miào Zhèn庙镇TownChóngmíng Qū45,926
Nánjīngdōnglù Jiēdào南京东路街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū66,285
Nánjīngxīlù Jiēdào南京西路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū36,544
Nánmătóulù Jiēdào南码头路街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū107,130
Nánqiáo Zhèn南桥镇TownFèngxián Qū361,185
Nánxiáng Zhèn南翔镇TownJiādìng Qū139,845
Níchéng Zhèn泥城镇TownPŭdōngxīn Qū62,519
Ōuyánglù Jiēdào欧阳路街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū73,328
Péngpŭxīncūn Jiēdào彭浦新村街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū156,276
Péngpŭ Zhèn彭浦镇TownJìng'ān Qū152,725
Píngliánglù Jiēdào平凉路街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū85,870
Pŭjiāng Zhèn浦江镇TownMĭnháng Qū292,750
Pŭxīnglù Jiēdào浦兴路街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū177,468
Qiánwèi Nóngchăng前卫农场Township-like AreaChóngmíng Qū1,695
Qībăo Zhèn七宝镇TownMĭnháng Qū283,352
Qīngcūn Zhèn青村镇TownFèngxián Qū89,163
Qŭyánglù Jiēdào曲阳路街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū102,564
Ruìjīn'èrlù Jiēdào瑞金二路街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū49,360
Sānlín Zhèn三林镇TownPŭdōngxīn Qū360,516
Sānxīng Zhèn三星镇TownChóngmíng Qū29,894
Shànggāngxīncūn Jiēdào上钢新村街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū104,932
Shànghăi Gōngyèzōnghé Kāifāqū [Shanghai Integrated Industrial Development Zone]上海工业综合开发区Township-like AreaFèngxián Qū57,341
Shànghăi Hăigăng Zōnghé Jīngjì Kāifāqū [Shanghai Seaport Integrated Economic Development Zone]上海海港综合经济开发区Township-like AreaFèngxián Qū10,475
Shànghăishì Fèngxiánqūhăiwānlǚyóuqū [Shanghai City Fengxian Touristic Area]上海市奉贤区海湾旅游区Township-like AreaFèngxián Qū29,151
Shàngshíxiàndàinóngyèyuánqū 上实现代农业园区Township-like AreaChóngmíng Qū1,451
Shānyáng Zhèn山阳镇TownJīnshān Qū84,640
Shēngăng Jiēdào申港街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū20,219
Shéshān Zhèn佘山镇TownSōngjiāng Qū75,507
Shíhuà Jiēdào石化街道Urban SubdistrictJīnshān Qū87,901
Shíhúdàng Zhèn石湖荡镇TownSōngjiāng Qū44,011
Shímén'èrlù Jiēdào石门二路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū34,288
Shíquánlù Jiēdào石泉路街道Urban SubdistrictPŭtuó Qū120,217
Shùxīn Zhèn竖新镇TownChóngmíng Qū40,823
Shūyuàn Zhèn书院镇TownPŭdōngxīn Qū59,323
Sìchuānbĕilù Jiēdào四川北路街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū87,401
Sìjīng Zhèn泗泾镇TownSōngjiāng Qū94,279
Sìpínglù Jiēdào四平路街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū92,505
Sìtuán Zhèn四团镇TownFèngxián Qū65,389
Sōngjiāng Gōngyèqū [Songjiang Industrial Zone]松江工业区Township-like AreaSōngjiāng Qū60,797
Sōngnán Zhèn淞南镇TownBăoshān Qū127,347
Tángqiáo Jiēdào塘桥街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū76,916
Táng Zhèn唐镇TownPŭdōngxīn Qū129,267
Táopŭ Zhèn桃浦镇TownPŭtuó Qū194,825
Tiánlín Jiēdào田林街道Urban SubdistrictXúhuì Qū97,171
Tiānmùxīlù Jiēdào天目西路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū34,749
Tiānpínglù Jiēdào天平路街道Urban SubdistrictXúhuì Qū60,533
Tiānshānlù Jiēdào天山路街道Urban SubdistrictChángníng Qū73,757
Tílánqiáo Jiēdào提篮桥街道Urban SubdistrictHóngkŏu Qū113,751
Tínglín Zhèn亭林镇TownJīnshān Qū122,272
Wàigāng Zhèn外冈镇TownJiādìng Qū80,896
Wàigāoqiáo Băoshuìqū 外高桥保税区Township-like AreaPŭdōngxīn Qū1,349
Wàitān Jiēdào外滩街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū64,896
Wànxiáng Zhèn万祥镇TownPŭdōngxīn Qū24,346
Wéifāngxīncūn Jiēdào潍坊新村街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū100,548
Wŭjiăochăng Jiēdào五角场街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū149,090
Wŭjiăochăng Zhèn五角场镇TownYángpŭ Qū178,994
Wújīng Zhèn吴泾镇TownMĭnháng Qū121,164
Wŭlĭqiáo Jiēdào五里桥街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū82,403
Wúsōng Jiēdào吴淞街道Urban SubdistrictBăoshān Qū104,162
Xiānghuāqiáo Jiēdào香花桥街道Urban SubdistrictQīngpŭ Qū106,830
Xiànghuà Zhèn向化镇TownChóngmíng Qū26,265
Xiānxiáxīncūn Jiēdào仙霞新村街道Urban SubdistrictChángníng Qū84,664
Xiăodōngmén Jiēdào小东门街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū74,994
Xiăokūnshān Zhèn小昆山镇TownSōngjiāng Qū51,606
Xiàyáng Jiēdào夏阳街道Urban SubdistrictQīngpŭ Qū137,321
Xiétŭlù Jiēdào斜土路街道Urban SubdistrictXúhuì Qū69,710
Xīnbāng Zhèn新浜镇TownSōngjiāng Qū33,627
Xīnchăng Zhèn新场镇TownPŭdōngxīn Qū84,183
Xīnchénglù Jiēdào新成路街道Urban SubdistrictJiādìng Qū55,223
Xīncūn Xiāng新村乡Rural TownshipChóngmíng Qū9,581
Xīnhăi Zhèn新海镇TownChóngmíng Qū11,646
Xīnhé Zhèn新河镇TownChóngmíng Qū42,737
Xīnhóng Jiēdào新虹街道Urban SubdistrictMĭnháng Qū65,256
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道Urban SubdistrictChángníng Qū73,230
Xīnjiāngwānchéng Jiēdào新江湾城街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū27,251
Xīnjīng Zhèn新泾镇TownChángníng Qū146,776
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownSōngjiāng Qū155,856
Xīnzhuāng Gōngyèqū [Shenzhuang Industrial Zone]莘庄工业区Township-like AreaMĭnháng Qū56,103
Xīnzhuāng Zhèn莘庄镇TownMĭnháng Qū277,934
Xuānqiáo Zhèn宣桥镇TownPŭdōngxīn Qū59,567
Xújiāhuì Jiēdào徐家汇街道Urban SubdistrictXúhuì Qū92,915
Xújīng Zhèn徐泾镇TownQīngpŭ Qū127,936
Xúxíng Zhèn徐行镇TownJiādìng Qū165,452
Yángjīng Jiēdào洋泾街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū146,237
Yángxíng Zhèn杨行镇TownBăoshān Qū204,564
Yánjíxīncūn Jiēdào延吉新村街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū90,334
Yèxiè Zhèn叶榭镇TownSōngjiāng Qū80,104
Yíchuānlù Jiēdào宜川路街道Urban SubdistrictPŭtuó Qū111,185
Yíngpŭ Jiēdào盈浦街道Urban SubdistrictQīngpŭ Qū118,708
Yīnxíng Jiēdào殷行街道Urban SubdistrictYángpŭ Qū192,554
Yŏngfēng Jiēdào永丰街道Urban SubdistrictSōngjiāng Qū93,330
Yŏuyìlù Jiēdào友谊路街道Urban SubdistrictBăoshān Qū136,814
Yuèpŭ Zhèn月浦镇TownBăoshān Qū139,328
Yuèyáng Jiēdào岳阳街道Urban SubdistrictSōngjiāng Qū112,671
Yùyuán Jiēdào豫园街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū61,042
Zhāngjiāng Gāokējìyuánqū [Zhangjiang Hi-Tech Park]张江高科技园区Township-like AreaPŭdōngxīn Qū23,617
Zhāngjiāng Zhèn张江镇TownPŭdōngxīn Qū165,297
Zhāngmiào Jiēdào张庙街道Urban SubdistrictBăoshān Qū172,284
Zhāngyàn Zhèn张堰镇TownJīnshān Qū37,057
Zhàoxiàng Zhèn赵巷镇TownQīngpŭ Qū74,409
Zhèlín Zhèn柘林镇TownFèngxián Qū62,589
Zhēnrú Zhèn真如镇TownPŭtuó Qū172,397
Zhēnxīn Jiēdào真新街道Urban SubdistrictJiādìng Qū106,164
Zhĭjiāngxīlù Jiēdào芷江西路街道Urban SubdistrictJìng'ān Qū74,633
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban SubdistrictSōngjiāng Qū98,888
Zhōngxīng Zhèn中兴镇TownChóngmíng Qū25,274
Zhōujiādù Jiēdào周家渡街道Urban SubdistrictPŭdōngxīn Qū144,668
Zhōujiāqiáo Jiēdào周家桥街道Urban SubdistrictChángníng Qū56,628
Zhōupŭ Zhèn周浦镇TownPŭdōngxīn Qū147,329
Zhuāngxíng Zhèn庄行镇TownFèngxián Qū62,388
Zhuānqiáo Zhèn颛桥镇TownMĭnháng Qū189,604
Zhūjiājiăo Zhèn朱家角镇TownQīngpŭ Qū94,351
Zhūjīng Zhèn朱泾镇TownJīnshān Qū120,084
Zhùqiáo Zhèn祝桥镇TownPŭdōngxīn Qū104,945

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).