Home
Show Map

China: Sānmíng Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sānmíng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàtián Xiàn大田县County311,631
Jiānglè Xiàn将乐县County148,867
Jiànníng Xiàn建宁县County119,979
Méiliè Qū梅列区District176,539
Míngxī Xiàn明溪县County102,667
Nínghuà Xiàn宁化县County272,443
Qīngliú Xiàn清流县County136,248
Sānyuán Qū三元区District198,958
Shā Xiàn沙县County226,669
Tàiníng Xiàn泰宁县County110,278
Yŏng'ān Shì永安市County-level City347,042
Yóuxī Xiàn尤溪县County352,067
Sānmíng Shì三明市Prefecture-level City2,503,388

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sānmíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Zhèn安乐镇TownNínghuà Xiàn13,353
Ānrén Xiāng安仁乡Rural TownshipJiānglè Xiàn7,353
Ānshā Zhèn安砂镇TownYŏng'ān Shì17,733
Ānyuăn Zhèn安远镇TownNínghuà Xiàn24,509
Báilián Zhèn白莲镇TownJiānglè Xiàn9,247
Báishā Jiēdào白沙街道Urban SubdistrictSānyuán Qū35,538
Bănmiàn Zhèn坂面镇TownYóuxī Xiàn26,585
Bāzìqiáo Xiāng八字桥乡Rural TownshipYóuxī Xiàn8,983
Cáofāng Zhèn曹坊镇TownNínghuà Xiàn14,733
Cáoyuăn Zhèn曹远镇TownYŏng'ān Shì29,624
Chángxiào Zhèn长校镇TownQīngliú Xiàn10,438
Chéndà Zhèn陈大镇TownMéiliè Qū8,706
Chéngdōng Xiāng城东乡Rural TownshipSānyuán Qū10,744
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictSānyuán Qū65,909
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipMíngxī Xiàn10,658
Chéngguān Zhèn城关镇TownYóuxī Xiàn69,460
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipNínghuà Xiàn18,698
Chéngnán Xiāng城南乡Rural TownshipNínghuà Xiàn7,385
Cuìjiāng Zhèn翠江镇TownNínghuà Xiàn62,891
Dàhú Zhèn大湖镇TownYŏng'ān Shì17,267
Dàlóng Xiāng大龙乡Rural TownshipTàiníng Xiàn8,417
Dàluò Zhèn大洛镇TownShā Xiàn7,001
Dàtián Xiāng大田乡Rural TownshipTàiníng Xiàn6,156
Dàyuán Xiāng大源乡Rural TownshipJiānglè Xiàn6,178
Dōngfēng Nóngchăng东风农场Township-like AreaDàtián Xiàn2,028
Fāngtián Xiāng方田乡Rural TownshipNínghuà Xiàn5,262
Fènggăng Jiēdào凤岗街道Urban SubdistrictShā Xiàn78,643
Fēngxī Xiāng枫溪乡Rural TownshipMíngxī Xiàn3,589
Fújiàn Jiànníng Jīngjì Kāifāqū [Fujian Jianning Economic Development Zone]福建建宁经济开发区Township-like AreaJiànníng Xiàn144
Fújiàn Méiliè Jīngjì Kāifāqū [Fujian Meilie Economic Development Zone]福建梅列经济开发区Township-like AreaMéiliè Qū960
Fùkŏu Zhèn富口镇TownShā Xiàn9,679
Fùxīngbăo Jiēdào富兴堡街道Urban SubdistrictSānyuán Qū28,279
Gàiyáng Zhèn盖洋镇TownMíngxī Xiàn12,726
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownShā Xiàn12,640
Gāoshā Zhèn高砂镇TownShā Xiàn12,040
Gāotáng Zhèn高唐镇TownJiānglè Xiàn9,352
Gòngchuān Zhèn贡川镇TownYŏng'ān Shì8,665
Guāngmíng Xiāng光明乡Rural TownshipJiānglè Xiàn6,293
Guăngpíng Zhèn广平镇TownDàtián Xiàn29,394
Guănqián Zhèn管前镇TownYóuxī Xiàn17,577
Gŭyōng Zhèn古镛镇TownJiānglè Xiàn44,761
Hànxiān Zhèn瀚仙镇TownMíngxī Xiàn10,396
Hélóng Xiāng河龙乡Rural TownshipNínghuà Xiàn5,438
Hóngtián Zhèn洪田镇TownYŏng'ān Shì15,338
Huáinán Zhèn槐南镇TownYŏng'ān Shì17,595
Huáitŭ Zhèn淮土镇TownNínghuà Xiàn19,012
Huángbù Xiāng黄埠乡Rural TownshipJiànníng Xiàn8,690
Huángfāng Xiāng黄坊乡Rural TownshipJiànníng Xiàn6,403
Huángtán Zhèn黄潭镇TownJiānglè Xiàn9,730
Huáxīng Zhèn华兴镇TownDàtián Xiàn6,549
Húcūn Zhèn湖村镇TownNínghuà Xiàn12,913
Húfāng Zhèn胡坊镇TownMíngxī Xiàn7,680
Húmĕi Xiāng湖美乡Rural TownshipDàtián Xiàn7,721
Húyuán Xiāng湖源乡Rural TownshipShā Xiàn3,955
Jiànshè Zhèn建设镇TownDàtián Xiàn20,955
Jìcūn Xiāng济村乡Rural TownshipNínghuà Xiàn10,457
Jīngŭyuán Kāifāqū金古园开发区Township-like AreaShā Xiàn2,245
Jīngxī Jiēdào荆西街道Urban SubdistrictSānyuán Qū11,713
Jīnshāyuán Kāifāqū金沙园开发区Township-like AreaShā Xiàn4,453
Jìyáng Xiāng济阳乡Rural TownshipDàtián Xiàn5,166
Jūnkŏu Zhèn均口镇TownJiànníng Xiàn14,233
Jūnxī Zhèn均溪镇TownDàtián Xiàn98,014
Kāishàn Xiāng开善乡Rural TownshipTàiníng Xiàn5,780
Kèfāng Xiāng客坊乡Rural TownshipJiànníng Xiàn6,488
Làifāng Zhèn赖坊镇TownQīngliú Xiàn7,353
Liánhé Zhèn联合镇TownYóuxī Xiàn14,796
Lièdōng Jiēdào列东街道Urban SubdistrictMéiliè Qū71,111
Lièxī Jiēdào列西街道Urban SubdistrictMéiliè Qū55,155
Lĭjiā Xiāng李家乡Rural TownshipQīngliú Xiàn7,601
Língdì Zhèn灵地镇TownQīngliú Xiàn9,868
Línshē Xiāng林畲乡Rural TownshipQīngliú Xiàn8,962
Lĭtián Xiāng里田乡Rural TownshipQīngliú Xiàn4,627
Lĭxīn Zhèn里心镇TownJiànníng Xiàn16,751
Lóngjīn Zhèn龙津镇TownQīngliú Xiàn38,741
Luófāng Xiāng罗坊乡Rural TownshipYŏng'ān Shì4,213
Méikŏu Xiāng梅口乡Rural TownshipTàiníng Xiàn4,149
Méishān Zhèn梅山镇TownDàtián Xiàn14,188
Méixiān Zhèn梅仙镇TownYóuxī Xiàn28,135
Mòyuán Xiāng漠源乡Rural TownshipJiānglè Xiàn4,586
Nánkŏu Xiāng南口乡Rural TownshipJiānglè Xiàn9,826
Nánxiá Xiāng南霞乡Rural TownshipShā Xiàn6,600
Nányáng Xiāng南阳乡Rural TownshipShā Xiàn6,397
Píngshān Xiāng屏山乡Rural TownshipDàtián Xiàn7,355
Qiánpíng Xiāng前坪乡Rural TownshipDàtián Xiàn4,860
Qīngshān Zhĭyè Gōngyèqū [Qingshan Paper Industry Zone]青山纸业工业区Township-like AreaShā Xiàn6,897
Qīngshuĭ Shēzú Xiāng青水畲族乡Rural TownshipYŏng'ān Shì12,970
Qīngzhōu Zhèn青州镇TownShā Xiàn12,441
Qítāo Zhèn奇韬镇TownDàtián Xiàn10,471
Qiújiāng Jiēdào [incl. Hǎixī Logistics Park]虬江街道Urban SubdistrictShā Xiàn32,231
Quánshàng Zhèn泉上镇TownNínghuà Xiàn16,209
Shānchéng Zhèn杉城镇TownTàiníng Xiàn50,345
Shàngjīng Zhèn上京镇TownDàtián Xiàn18,603
Shàngpíng Xiāng上坪乡Rural TownshipYŏng'ān Shì5,430
Shàngqīng Xiāng上青乡Rural TownshipTàiníng Xiàn5,482
Shāwú Xiāng沙芜乡Rural TownshipQīngliú Xiàn3,586
Shāxī Xiāng沙溪乡Rural TownshipMíngxī Xiàn6,796
Shíbì Zhèn石壁镇TownNínghuà Xiàn25,089
Shípái Zhèn石牌镇TownDàtián Xiàn14,014
Shuĭnán Zhèn水南镇TownJiānglè Xiàn23,973
Shuĭqiàn Zhèn水茜镇TownNínghuà Xiàn18,297
Sōngkŏu Zhèn嵩口镇TownQīngliú Xiàn15,322
Sōngxī Zhèn嵩溪镇TownQīngliú Xiàn15,148
Suīxī Zhèn濉溪镇TownJiànníng Xiàn36,072
Tàihuá Zhèn太华镇TownDàtián Xiàn26,627
Táixī Xiāng台溪乡Rural TownshipYóuxī Xiàn23,829
Tāngchuān Xiāng汤川乡Rural TownshipYóuxī Xiàn11,402
Táoyuán Zhèn桃源镇TownDàtián Xiàn13,392
Tiányuán Xiāng田源乡Rural TownshipQīngliú Xiàn6,081
Wàn'ān Zhèn万安镇TownJiānglè Xiàn7,272
Wànquán Xiāng万全乡Rural TownshipJiānglè Xiàn5,025
Wénjiāng Zhèn文江镇TownDàtián Xiàn13,384
Wēnjiāo Xiāng温郊乡Rural TownshipQīngliú Xiàn3,792
Wŭlíng Xiāng武陵乡Rural TownshipDàtián Xiàn6,878
Wúshān Zhèn吴山镇TownDàtián Xiàn7,115
Xiàfāng Xiāng夏坊乡Rural TownshipMíngxī Xiàn5,392
Xiàmào Zhèn夏茂镇TownShā Xiàn24,735
Xiăotáo Zhèn小陶镇TownYŏng'ān Shì24,861
Xiàqú Xiāng下渠乡Rural TownshipTàiníng Xiàn6,961
Xiàyáng Xiāng夏阳乡Rural TownshipMíngxī Xiàn10,753
Xībīn Zhèn西滨镇TownYóuxī Xiàn20,235
Xīchéng Zhèn西城镇TownYóuxī Xiàn42,258
Xièyáng Xiāng谢洋乡Rural TownshipDàtián Xiàn4,917
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownJiànníng Xiàn17,264
Xīnkŏu Zhèn莘口镇TownSānyuán Qū16,905
Xīnqiáo Xiāng新桥乡Rural TownshipTàiníng Xiàn5,618
Xīnyáng Zhèn新阳镇TownYóuxī Xiàn30,454
Xīwĕi Xiāng溪尾乡Rural TownshipYóuxī Xiàn9,523
Xīyáng Zhèn西洋镇TownYŏng'ān Shì15,786
Xīyuán Xiāng溪源乡Rural TownshipJiànníng Xiàn6,139
Xúbì Jiēdào徐碧街道Urban SubdistrictMéiliè Qū34,638
Xuĕfēng Zhèn雪峰镇TownMíngxī Xiàn34,677
Yànbĕi Jiēdào燕北街道Urban SubdistrictYŏng'ān Shì35,668
Yàndōng Jiēdào燕东街道Urban SubdistrictYŏng'ān Shì41,365
Yángxī Zhèn洋溪镇TownMéiliè Qū5,969
Yángzhōng Zhèn洋中镇TownYóuxī Xiàn21,112
Yànnán Jiēdào燕南街道Urban SubdistrictYŏng'ān Shì66,406
Yánqián Zhèn岩前镇TownSānyuán Qū18,188
Yànxī Jiēdào燕西街道Urban SubdistrictYŏng'ān Shì34,121
Yījiā Xiāng伊家乡Rural TownshipJiànníng Xiàn7,795
Yóuxīkŏu Zhèn尤溪口镇TownYóuxī Xiàn992
Yúfāng Xiāng余坊乡Rural TownshipJiānglè Xiàn5,271
Yúpéng Xiāng余朋乡Rural TownshipQīngliú Xiàn4,729
Zhènghú Xiāng郑湖乡Rural TownshipShā Xiàn6,712
Zhìpíng Shēzú Xiāng治平畲族乡Rural TownshipNínghuà Xiàn8,374
Zhōngcūn Xiāng中村乡Rural TownshipSānyuán Qū11,682
Zhōngshā Xiāng中沙乡Rural TownshipNínghuà Xiàn9,823
Zhōngxiān Xiāng中仙乡Rural TownshipYóuxī Xiàn26,726
Zhūkŏu Zhèn朱口镇TownTàiníng Xiàn17,370

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.