Home
Show Map

Luópíng Xiàn

County in Qŭjìng Shì (Yúnnán)

County

The population of Luópíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Luópíng Xiàn罗平县County549,680
Qŭjìng Shì曲靖市Prefecture-level City5,855,055

Contents: Townships

The population of the townships in Luópíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgăng Zhèn阿岗镇TownLuópíng Xiàn70,288
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownLuópíng Xiàn43,825
Chángdĭ Bùyīzú Xiāng长底布依族乡Rural TownshipLuópíng Xiàn13,164
Dàshuĭjĭng Xiāng大水井乡Rural TownshipLuópíng Xiàn21,606
Fùlè Zhèn富乐镇TownLuópíng Xiàn42,001
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道Urban SubdistrictLuópíng Xiàn75,615
Jiùwūjī Yízú Xiāng旧屋基彝族乡Rural TownshipLuópíng Xiàn10,530
Lăochăng Xiāng老厂乡Rural TownshipLuópíng Xiàn33,885
Lŭbùgé Bùyīzú Miáozú Xiāng鲁布革布依族苗族乡Rural TownshipLuópíng Xiàn17,609
Luóxióng Zhèn [incl. Luóxióng Jiēdào, Làshān Jiēdào]罗雄镇TownLuópíng Xiàn136,431
Măjiē Zhèn马街镇TownLuópíng Xiàn56,894
Zhōngshān Xiāng钟山乡Rural TownshipLuópíng Xiàn27,832

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).