Home
Show Map

Nán'ān Shì

County-level City in Quánzhōu Shì / 泉州市

County-level City

The population of Nán'ān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nán'ān Shì南安市County-level City1,418,451
Quánzhōu Shì泉州市Prefecture-level City8,128,533

Contents: Townships

The population of the townships in Nán'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngtián Zhèn东田镇TownNán'ān Shì33,825
Fēngzhōu Zhèn丰州镇TownNán'ān Shì44,650
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownNán'ān Shì108,452
Hónglài Zhèn洪濑镇TownNán'ān Shì86,351
Hóngméi Zhèn洪梅镇TownNán'ān Shì31,122
Jīntáo Zhèn金淘镇TownNán'ān Shì58,429
Jiŭdū Zhèn九都镇TownNán'ān Shì14,625
Kāngmĕi Zhèn康美镇TownNán'ān Shì52,130
Lèfēng Zhèn乐峰镇TownNán'ān Shì26,717
Liŭchéng Jiēdào柳城街道Urban SubdistrictNán'ān Shì68,548
Lúncāng Zhèn仑苍镇TownNán'ān Shì77,820
Luódōng Zhèn罗东镇TownNán'ān Shì43,168
Mătóu Zhèn码头镇TownNán'ān Shì49,759
Mĕilín Jiēdào美林街道Urban SubdistrictNán'ān Shì75,050
Méishān Xiāng眉山乡Rural TownshipNán'ān Shì10,680
Méishān Zhèn梅山镇TownNán'ān Shì65,073
Pénghuá Zhèn蓬华镇TownNán'ān Shì10,929
Shĕngxīn Zhèn省新镇TownNán'ān Shì48,710
Shíjĭng Zhèn石井镇TownNán'ān Shì92,806
Shīshān Zhèn诗山镇TownNán'ān Shì59,825
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownNán'ān Shì147,337
Xiámĕi Zhèn霞美镇TownNán'ān Shì68,494
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipNán'ān Shì7,901
Xiángyún Zhèn翔云镇TownNán'ān Shì15,181
Xīmĕi Jiēdào溪美街道Urban SubdistrictNán'ān Shì84,231
Xuĕfēng Guănwĕihuì雪峰管委会Township-like AreaNán'ān Shì1,596
Yīngdū Zhèn英都镇TownNán'ān Shì35,042

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).