Home
Show Map

Jìnjiāng Shì

County-level City in Quánzhōu Shì / 泉州市

County-level City

The population of Jìnjiāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jìnjiāng Shì晋江市County-level City1,986,447
Quánzhōu Shì泉州市Prefecture-level City8,128,533

Contents: Townships

The population of the townships in Jìnjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhăi Zhèn安海镇TownJìnjiāng Shì166,754
Ānpíng Kāifāqū安平开发区Township-like AreaJìnjiāng Shì7,462
Chéndài Zhèn陈埭镇TownJìnjiāng Shì370,506
Chídiàn Zhèn池店镇TownJìnjiāng Shì153,504
Cízào Zhèn磁灶镇TownJìnjiāng Shì102,037
Dōngshí Zhèn东石镇TownJìnjiāng Shì161,305
Jìnjiāngshì Jīngjì Kāifāqū晋江市经济开发区Township-like AreaJìnjiāng Shì27,049
Jīnjĭng Zhèn金井镇TownJìnjiāng Shì83,653
Língyuán Jiēdào灵源街道办事处Urban SubdistrictJìnjiāng Shì34,974
Lónghú Zhèn龙湖镇TownJìnjiāng Shì121,126
Luóshān Jiēdào罗山街道办事处Urban SubdistrictJìnjiāng Shì73,742
Méilĭng Jiēdào梅岭街道办事处Urban SubdistrictJìnjiāng Shì67,266
Nèikēng Zhèn内坑镇TownJìnjiāng Shì80,329
Qīngyáng Jiēdào青阳街道办事处Urban SubdistrictJìnjiāng Shì104,234
Quánzhōuchūkŏujiāgōngqū 泉州出口加工区Township-like AreaJìnjiāng Shì407
Shēnhù Zhèn深沪镇TownJìnjiāng Shì89,615
Xībīn Zhèn西滨镇TownJìnjiāng Shì14,448
Xīntáng Jiēdào新塘街道办事处Urban SubdistrictJìnjiāng Shì67,040
Xīyuán Jiēdào西园街道办事处Urban SubdistrictJìnjiāng Shì49,615
Yīnglín Zhèn英林镇TownJìnjiāng Shì90,016
Yŏnghé Zhèn永和镇TownJìnjiāng Shì105,447
Zĭmào Zhèn紫帽镇TownJìnjiāng Shì15,918

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).