Home
Show Map

Huì'ān Xiàn

County in Quánzhōu Shì / 泉州市

County

The population of Huì'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huì'ān Xiàn惠安县County944,231
Quánzhōu Shì泉州市Prefecture-level City8,128,533

Contents: Townships

The population of the townships in Huì'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băiqí Huízú Xiāng百崎回族乡Rural TownshipHuì'ān Xiàn19,693
Chéngnán Gōngyèqū城南工业区Township-like AreaHuì'ān Xiàn8,156
Chóngwŭ Zhèn崇武镇TownHuì'ān Xiàn81,730
Dōnglĭng Zhèn东岭镇TownHuì'ān Xiàn55,448
Dōngqiáo Zhèn东桥镇TownHuì'ān Xiàn53,766
Dōngyuán Zhèn东园镇TownHuì'ān Xiàn57,184
Huángtáng Zhèn黄塘镇TownHuì'ān Xiàn39,102
Huìnán Gōngyèqū惠南工业区Township-like AreaHuì'ān Xiàn14,418
Jìngfēng Zhèn净峰镇TownHuì'ān Xiàn52,420
Luóchéng Zhèn螺城镇TownHuì'ān Xiàn114,384
Luóyáng Zhèn螺阳镇TownHuì'ān Xiàn78,446
Luòyáng Zhèn洛阳镇TownHuì'ān Xiàn69,282
Shānxiá Zhèn山霞镇TownHuì'ān Xiàn44,152
Túzhài Zhèn涂寨镇TownHuì'ān Xiàn72,445
Wăngchuān Zhèn辋川镇TownHuì'ān Xiàn57,935
Xiăozuò Zhèn小岞镇TownHuì'ān Xiàn27,526
Zhāngbăn Zhèn张坂镇TownHuì'ān Xiàn67,430
Zĭshān Zhèn紫山镇TownHuì'ān Xiàn30,714

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).